הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוזרים

חוזרי הפיקוח על הבנקים

חוזרי הפיקוח על הבנקים

חוזרי הפיקוח הם דברי הסבר נלווים להוראות הפיקוח על הבנקים המופצות לציבור מעת לעת.

סינון

כותרת מספר חוזר תאריך פרסום מספר הוראה מידע נוסף
שמירת מסמכים 2178 15/01/2006

נב"ת

419
טיפול חשבונאי בתביעות תלויות 2179 10/01/2006
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 2180 22/01/2006
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2181 25/01/2006
הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון 2182 19/02/2006
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 2183 19/02/2006
חול המועד פסח התשס"ו 2184 05/04/2006
דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל 2185 17/04/2006
העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות 2186 29/05/2006
תיקון החוזה למתן שירותים בנקאיים בתקשורת 2187 29/05/2006
טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים 2188 04/06/2006
יחס הון מזערי 2189 18/06/2006
מידע כספי בתיקי לווים (הוראת שעה) 2190 20/08/2006
ביטול מצב מיוחד בעורף וביטול צו קריאה לגיוס העובדים 2190 20/08/2006
טיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי 2191 28/08/2006
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת 2192 06/09/2006
דוח רבעוני על לווה/קבוצת לווים - ביטול 2193 18/09/2006
דוח על נדידת אשראי 2194 03/10/2006
הוראות הדיווח לפיקוח 2177 30/12/2005
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2176 26/12/2005
אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) 2175 05/12/2005
מתכונת הגילוי לפי סעיף 302 של ה-SOX Act בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי 2174 05/12/2005
הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי 2173 05/12/2005
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים 2172 18/12/2005

נב"ת

442
חול המועד סוכות התשס"ו 2171 09/10/2005
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005 2170 24/08/2005
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2168 14/07/2005
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 2167 12/07/2005
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 2166 22/06/2005
הוראות הדיווח לפיקוח 2165 09/05/2005
חול המועד פסח התשס"ה 2164 18/04/2005
הוראות הדיווח לפיקוח 2163 10/04/2005
1. גילוי מינימלי בהקשר להערכת שווי\r\n<br>\r\n2. דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 2162 13/03/2005
דירקטוריון 2161 28/02/2005
שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור 2160 20/02/2005
הוראות הדיווח לפיקוח 2158 07/02/2005
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2157 01/02/2005
כרטיסי חיוב 2156 30/01/2005
המצאת מידע לחייבים 2155 30/01/2005
דוח רבעוני על נדידת אשראי 2154 04/01/2005
גילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים בתוספת ו' לסקירת ההנהלה 2153 02/01/2005
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2169 17/08/2005
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2159 08/02/2005
ערבויות החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ 2152 28/12/2004
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004 2150 13/12/2004
דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה 2149 09/12/2004
נהלים למתן הלוואות לדיור 2196 27/11/2006
הוראות מעבר לשנת 2006 2195 22/11/2006
מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 2151 13/12/2004
מעילות של עובדים ונושאי משרה 2148 09/12/2004
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2147 02/12/2004
יחס הון מזערי 2146 02/12/2004
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי 2145 30/11/2004
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 2144 15/11/2004
הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים 2143 15/11/2004
דוח רבעוני על חשיפות אשראי 2142 08/11/2004
טיוטת קווים מנחים בנושא דירוג אשראי 2141 26/10/2004
חול המועד סוכות התשס"ה 2139 27/09/2004
הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) 2138 30/08/2004
חישוב עלות אפקטיבית - הבהרה 2140 19/10/2004
הבהרות בדבר הטבות ללקוחות 2137 16/08/2004
הבהרות לנהלים למתן הלוואות לדיור 2136 28/06/2004
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 2135 27/06/2004
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 2134 13/06/2004
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת מיום 30/05/2004 2133 30/05/2004
דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 2132 18/04/2004
חול המועד פסח התשס"ד 2130 29/03/2004
הוראות הדיווח לפיקוח 2131 30/03/2004
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2129 04/03/2004
הוראות מעבר לשנת 2003 2128 18/02/2004
רוטציה וחופשה רציפה 2127 27/01/2004

נב"ת

360
נהלים למתן הלוואות לדיור 2126 19/01/2004
הוראות מעבר לדיווח רבעוני בשנת 2004 בסכומים מדווחים 2125 11/01/2004
גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 2124 07/01/2004
הוראות הדיווח לפיקוח 2123 31/12/2003
דירקטוריון 2122 30/11/2003
הכרזות על התאחדות בלתי מותרת מיום 30/11/2003 2121 30/11/2003
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2120 23/11/2003
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003 2119 14/09/2003
ניהול טכנולוגיית המידע 2118 14/09/2003
הכרזות על ארגוני טרור והתאחדות בלתי מותרת מיום 10/09/2003 2117 10/09/2003
הוראות הדיווח לפיקוח 2116 09/09/2003
זיהוי לקוחות - הנחיות משלימות (בוטל ב 2/2013) 2115 09/09/2003
ניהול סיכון נזילות 2114 26/08/2003
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2113 20/08/2003
דיווח על שכר רואה החשבון המבקר 2112 06/08/2003
ציות להוראות המעבר בצו איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) 2111 16/06/2003
ארגון הפיקוח על הבנקים 2110 03/06/2003
חול המועד פסח התשס"ג 2109 07/04/2003
דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי 2108 23/03/2003
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2107 27/02/2003
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003 2106 20/02/2003
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2002 2105 11/02/2003
הוראות מעבר לשנת 2002 2104 06/02/2003
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 2103 30/01/2003
עמלות פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 2102 30/01/2003
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 2101 23/01/2003
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 2100 16/01/2003
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 2099 16/01/2003
דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 2098 15/01/2003
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 2097 22/12/2002
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 2096 22/12/2002
הוראות הדיווח לפיקוח 2197 28/11/2006
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2198 17/12/2006
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2094 15/12/2002
חשבונות קטינים 2093 12/12/2002

נב"ת

416
אחזור מידע על ידי לקוחות 2091 20/11/2002

נב"ת

441
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 2089 12/11/2002
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ג - 2002 2088 06/11/2002
דוח חודשי וחצי חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך\r\nהחודש - מידע על ריבית 2087 31/10/2002
דוח חודשי וחצי חודשי של תאגיד בנקאי על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש ? מידע על ריבית 2086 31/10/2002
הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים 2090 18/11/2002
דיווח על סיכוני שוק ודרכי ניהולם 2090 18/11/2002
הוראות הדיווח לפיקוח 2092 29/11/2002
מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים 2095 16/12/2002
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 2085 28/10/2002
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 2084 29/09/2002
חול המועד סוכות התשס"ג 2083 18/09/2002
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 2082 25/08/2002
הוראות הדיווח לפיקוח 2081 31/07/2002
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 2080 22/07/2002
צו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם), התשס"ב- 2002 2079 11/07/2002
דוח חודשי על יחס הון לרכיבי סיכון 2078 23/06/2002
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 2077 19/06/2002
מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים 2076 02/05/2002
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים - תנאים לקבלת פטור מהצבת מכשיר בנק אוטומטי בקיר סניף בנק 2199 18/12/2006
דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 2075 19/03/2002
ארגון הפיקוח על הבנקים 2074 17/03/2002
חול המועד פסח התשס"ב 2072 12/03/2002
הבהרות להוראת הדיווח לפיקוח על הבנקים\r\nמספר 869 (דיווח על כרטיסי אשראי) 2073 14/03/2002
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2071 06/03/2002
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור ? דחיית מועד תחילה 2070 18/02/2002
פנקסי שיקים 2069 06/02/2002
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2068 06/02/2002
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 2067 06/02/2002
מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 2066 31/01/2002
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין חשיפה לסיכוני שוק 2065 21/01/2002
קצין ציות 2064 17/01/2002
גילוי על חובות בעייתיים בדוח הדירקטוריון 2063 17/01/2002
רכישה עצמית על-ידי תאגידים בנקאיים 2062 16/01/2002
מידע כספי בתיקי לווים 2061 16/01/2002
יחס הון מזערי 2060 14/01/2002
דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 2058 13/01/2002
נהלים למתן הלוואות לדיור 2057 10/01/2002
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 2056 08/01/2002
סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון 2052 25/12/2001
הוראת שעה - מעבר של תאגידים בנקאיים מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי נומינלי 2051 23/12/2001
הוראת שעה ? פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי 2048 11/12/2001
הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 2047 12/11/2001
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 2059 14/01/2002
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 2055 06/01/2002
נהלים בנושא עמלות 2055 01/01/2002
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2053 25/12/2001
דיווח על מגזרי פעילות מיום 23/12/01 2050 23/12/2001
הוראות מעבר לשנת 2001 2050 23/12/2001
פנקסי שיקים 2049 16/12/2001
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 2046 12/11/2001
מתכונת הדיווח על הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 2045 01/11/2001
תמצית הדוח הכספי הרבעוני 2045 01/11/2001
דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים 2044 25/10/2001
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2043 20/09/2001
חול המועד סוכות התשס"ב 2042 16/09/2001
יחס הון מזערי 2041 11/09/2001
הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים 2040 10/09/2001
נהלים למתן הלוואות לדיור 2039 29/08/2001
דירקטוריון של תאגיד בנקאי 2038 22/08/2001
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 2037 01/08/2001
נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם 2036 01/08/2001
נהלים למתן הלוואות לדיור 2035 01/08/2001
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2034 01/08/2001
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2033 31/07/2001
דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק 2032 16/07/2001
חול המועד פסח התשס"א 2031 01/04/2001
תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי 2030 31/01/2001

נב"ת

471
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 2029 31/01/2001
חלוקת דיבידנד על-ידי תאגידים בנקאיים 2028 31/01/2001
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 2027 30/01/2001
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים),\r\nהתשס"א - 2001 2026 24/01/2001
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2025 23/01/2001
רשימת התאגידים הבנקאיים 2024 18/01/2001
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 2023 10/01/2001

נב"ת

322
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 2022 10/01/2001
דירקטוריון של תאגיד בנקאי 2021 10/01/2001
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח)\r\n(מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 2020 07/01/2001
דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי על בסיס מאוחד עם תמצית דוחות\r\nשל התאגיד הבנקאי בלבד (לא מאוחד) בביאור לדוחות הכספיים 2019 01/01/2001
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 2018 01/01/2001
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים בחו"ל 2017 06/12/2000
דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 2016 06/12/2000
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 2015 28/11/2000
יחס הון מזערי 2014 26/11/2000
חשבונות קטינים 2013 26/11/2000
חול המועד סוכות התשס"א 2012 10/10/2000
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2011 20/09/2000
ארגון הפיקוח על הבנקים 2010 14/09/2000
נהלים למתן הלוואות לדיור 2009 04/09/2000
דוח חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית 2007 31/07/2000
דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 2006 27/07/2000
רשימת התאגידים הבנקאיים 2005 17/07/2000
הוראות הדיווח לפיקוח 2008 02/08/2000
מתכונת הגילוי בדבר השפעת עסקאות אחרות במכשירים פיננסיים נגזרים\r\nעל שיעורי ההכנסה וההוצאה ? תוספת ג' בסקירת ההנהלה 2004 05/07/2000
דיווח על תשלומים והתחייבויות לתשלומים לנושאי המשרה הבכירים בתאגיד בנקאי 2003 05/07/2000
דיווח במיליוני ש"ח 2002 05/07/2000
רכישה עצמית של מניות על-ידי תאגיד בנקאי 2001 15/06/2000
חול המועד פסח התש"ס 2000 10/04/2000
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 1999 19/03/2000
נהלים למתן הלוואות לדיור 1998 28/02/2000
הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות מחשוב לשנת 2000 1997 08/02/2000
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 1996 07/02/2000
גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 1995 31/01/2000
מתן אפשרות לדיווח במיליוני ש"ח 1995 31/01/2000
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 1994 19/01/2000
רשימת התאגידים הבנקאיים 1993 18/01/2000
חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 1992 17/01/2000
חיובים על-פי הרשאה 1991 13/01/2000
דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 1990 13/01/2000
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 1989 13/01/2000
דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח 1988 29/12/1999
הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 1987 15/12/1999
יחס הון מזערי 1986 15/12/1999
מפרטי ביקורת לניהול אשראי 1985 15/11/1999
דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח 1983 31/10/1999
רשימת התאגידים הבנקאיים 1983 07/09/1999
חול המועד סוכות התש"ס 1981 06/09/1999
ניהול סיכונים 1980 14/07/1999
תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור 1984 14/11/1999
דוח על הפרשה נוספת 1979 14/07/1999
חיובים על פי הרשאה 1978 06/07/1999
היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב 1977 01/06/1999
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים - הוראת שעה 1973 28/04/1999
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 1972 28/04/1999
חול המועד פסח התשנ"ט 1970 17/03/1999
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 1969 17/03/1999
יחס הון מזערי 1968 10/03/1999
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 1967 09/03/1999

נב"ת

440
ארגון הפיקוח על הבנקים 1966 28/02/1999
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 1965 14/03/1999
פקדונות ללא תנועות - הגדלת סכומים 1964 21/02/1999
גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 1963 01/02/1999
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 1961 31/12/1998
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 1960 31/12/1998
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 1958 29/12/1998
היתר למתן אשראי במקומות עבודה באמצעות מעביד 1976 01/06/1999
דוח על הפרשה נוספת 1975 31/05/1999
דוח על אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשערי החליפין\r\nעל תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי 1974 31/05/1999
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 1971 27/04/1999
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 1962 25/01/1999
גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 1962 25/01/1999
הוראות הדיווח לציבור ? הוראות מעבר לשנת 1998 1959 30/12/1998
הבהרה של ה- IFAC על פרקטיקה בביקורת בהתייחס לנושא שנת 2000 1956 15/12/1998
דוח חודשי על סיכון האשראי הכולל לענף הבנייה ולנדל"ן - הוראת שעה 1955 19/11/1998
דוח על כרטיסי אשראי 1954 18/11/1998
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 1953 26/11/1998
דיווח על הטבה לעובדים בהנפקה 1952 15/11/1998
המעבר למטבע היורו 1951 15/11/1998
דוח על יחס הון מזערי 1950 15/11/1998
הוראות הדיווח לפיקוח 2200 15/01/2007
הוראות הדיווח לציבור 2201 21/02/2007
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 2202 27/02/2007

נב"ת

461
הוראות הדיווח לפיקוח -דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 1948 02/11/1998
1. פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון \r\n2. השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי חוקים 1947 10/09/1998
רשימת התאגידים הבנקאיים 1946 06/09/1998
דוח על הון 1944 31/08/1998
חישוב ריבית בפקדון פדיום (פח"ק) 1943 31/08/1998
דוח רבעוני על בנקאות בתקשורת 1942 25/08/1998
דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים 1941 13/08/1998
דוח שנתי על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים 1940 04/08/1998
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 1939 30/07/1998
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 1938 28/07/1998
מפרטי ביקורת לניהול אשראי 1937 21/07/1998
בקרת אשראי 1936 21/07/1998
חשבונאי ראשי 1935 21/07/1998

נב"ת

305
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 7) 1934 16/07/1998
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 1933 30/06/1998
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 1932 28/06/1998
חישוב תשואה להון 2203 02/05/2007
תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים, דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2), התשס"ו ? 2006 2204 02/05/2007
הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים 2205 02/05/2007
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 1931 28/06/1998
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 1930 30/06/1998
דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 1929 22/06/1998
דירקטוריון 1928 21/06/1998
רואה חשבון של תאגיד בנקאי 1928 21/06/1998
שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית 1927 24/06/1998
מתן שירותים ללקוחות מחוץ לסניפים - הרחבת ההיתר 1926 01/06/1998
פקדונות ללא תנועה 1925 01/06/1998
זיהוי לקוחות וניהול רישומים 1924 25/05/1998
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 1923 20/05/1998
טיפול בחובות בעייתיים 1922 07/05/1998
מהדורה חדשה - דברי הסבר 1921 04/05/1998
( 1) עסקאות צמודות מדד - מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי\r\n2) גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 1920 26/04/1998
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 1919 26/04/1998
טיפול בחובות בעייתיים 1918 26/04/1998
יחס הון מזערי 1917 26/04/1998
דוח רבעוני על לווה / קבוצת לווים 1916 22/04/1998
יום שבתון - ה' באייר התשנ"ח - 1.5.98 1915 21/04/1998
חול המועד פסח התשנ"ח 1914 05/04/1998
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל 1913 25/03/1998
התאמות הדרושות בגין הדיווחים על מכשירים פיננסיים. 1912 10/03/1998
רווח למניה ? התאמת הוראות הדיווח לציבור לתקן חשבונאות מס' 21 2206 06/05/2007
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 1911 25/02/1998
נהלים למתן הלוואות לדיור 1910 23/02/1998
נהלים למתן הלוואות לדיור 1909 26/01/1998
הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות המחשוב לשנת 1908 26/01/1998
גילוי בדבר ההערכות לקראת שנת 1907 26/01/1998
שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית 1906 26/01/1998
עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה 1905 20/01/1998
הטיפול החשבונאי בניירות ערך 1904 20/01/1998
הוראות הדיווח לפיקוח 2207 13/05/2007
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2208 14/06/2007
דוח רבעוני של חברות כרטיסי אשראי 2209 25/07/2007
דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד" 2209 25/07/2007
מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית 2210 27/08/2007
עסקאות תשלום מבוסס מניות 2211 19/09/2007
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 2212 25/09/2007

נב"ת

302
העברת כספים במערכת זה"ב 2213 25/09/2007
ירידת ערך נכסים 2214 10/10/2007
הבהרות ופרשנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור (בוטל ב 2/2013) 2215 30/10/2007
הוראות הדיווח לפיקוח 2216 22/11/2007
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2217 03/12/2007
הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II 2218 18/12/2007
ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה 2219 23/12/2007
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 2220 31/12/2007
אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) 2223 20/01/2008
הוראות מעבר לשנת 2007 2221 13/01/2008
תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ז) - גילוי על מבקר פנימי ואומדנים חשבונאיים קריטיים 2222 15/01/2008
לוח העמלות של בנק ונהלים בנושא עמלות 2224 28/01/2008

נב"ת

415
ליווי פיננסי 2225 04/02/2008
הוראות הדיווח לפיקוח 2226 26/02/2008
הבהרות להסדר העמלות החדש 2227 04/03/2008
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי מיום 27/04/08 2233 27/04/2008
מתכונת דוחות לציבור של חברות כרטיסי אשראי 2228 05/03/2008
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי 2229 18/03/2008
נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 2230 02/04/2008
הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות 2231 07/04/2008
הוראת שעה - גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 2232 27/04/2008
גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית 2234 25/06/2008
הבהרות לקראת יישום הרפורמה בעמלות 2235 26/06/2008
גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך 2236 03/09/2008
הבהרות ותיקונים בענין הרפורמה בעמלות 2237 21/07/2008
דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 2238 03/09/2008
בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי 2239 28/09/2008

נב"ת

309
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות 2240 10/12/2008
דוח הפורום ליציבות פיננסית (FSF) גילוי על סיכונים 2241 11/01/2009
רואה החשבון המבקר עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/02/09 2242 12/02/2009
הוראות מעבר לשנת 2008 2243 12/02/2009
תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ח) תגמול נושאי משרה בכירה 2244 12/01/2009
הגילוי על עמלות תפעוליות בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים 2245 16/03/2009
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2246 16/03/2009
1. הצהרה לגבי גילוי (סעיף 302 ל- Sox Act)<br>\r\n2. דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי (סעיף 404 של ה- Sox Act)<br>\r\n3. דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי\r\n\r\n 2247 15/06/2009
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2249 17/09/2009
הוראת שעה-יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II 2250 13/10/2009
הוראות הדיווח לפיקוח 2251 02/12/2009
מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 2253 31/12/2009
הוראות הדיווח לפיקוח 2255 06/01/2010
פרסום מידע באינטרנט 2256 17/01/2010
הבהרה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008 2252 10/12/2009
גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך ובמטבע חוץ 2254 05/01/2010
גילוי נאות באמצעים אלקטרוניים 2248 18/08/2009
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2257 24/01/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2258 09/02/2010
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 2260 18/02/2010
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (הוראה מס' 325) 2259 18/02/2010
יחס הון מזערי (הוראה מס' 311) 2259 18/02/2010
הפרשה נוספת לחובות מסופקים (הוראה מס' 315) 2259 18/02/2010
הוראות מעבר לשנת 2009 2261 02/03/2010
נכסים והתחייבויות בעלי מספר מועדי פירעון חוזיים אופציונליים 2262 07/03/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2263 07/03/2010
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי 2264 10/03/2010
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2265 17/03/2010
העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב 2266 17/03/2010
מדידה והלימות הון 2268 20/06/2010
דוח רבעוני על מדידה והלימות הון 2269 20/06/2010
מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 2270 27/06/2010
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 8/07/10 2272 08/07/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2267 20/05/2010

דיווח לפיקוח

850
הוראות הדיווח לפיקוח 2273 13/07/2010
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 2274 26/07/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2275 19/08/2010
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (דיווח לפיקוח על הבנקים הוראה 888C (תיקון להוראה 865)) 2276 15/09/2010
ריק 2271 30/06/2010
חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 2279 20/10/2010
עדכון הפניות להגדרות בהוראות ניהול בנקאי תקין 2277 19/10/2010

נב"ת

303
התאמת הפניות להגדרות בהוראות הדיווח לציבור 2278 19/10/2010
דוח הדירקטוריון - גילוי על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע 2280 31/10/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2281 31/10/2010
היתר כללי לבנקים בהנפקת כרטיסי חיוב 2282 01/12/2010
הוראות הדיווח לפיקוח 2286 20/12/2010
נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974 2283 19/12/2010
מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי 2284 27/12/2010
טיפול בחובות בעייתיים 2285 27/12/2010
דירקטוריון 2287 29/12/2010
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2288 12/01/2011
הוראות מעבר לשנים 2010 ו- 2011 2289 18/01/2011
הוראות הדיווח לפיקוח 2290 25/01/2011
ניהול טכנולוגיית המידע 2292 30/01/2011
מסירת מידע באמצעים אלקטרונים 2291 30/01/2011
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (הוראה מס' 888C (תיקון להוראה 865)) 2293 01/02/2011
יחס הון מזערי והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק 2294 14/02/2011
דיווח על מכשירים נגזרים 2295 23/02/2011
הוראות הדיווח לפיקוח 2296 27/02/2011
דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי מיום 28/03/11 2297 28/03/2011
הוראות מעבר לשנת 2011- אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים 2299 28/03/2011
עדכון דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II 2300 29/03/2011
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 3/04/11 2298 03/04/2011
הוראות הדיווח לפיקוח 2302 11/04/2011
ביטול הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 456 2301 12/04/2011
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 2305 04/05/2011
קבוצת רכישה 2303 17/04/2011

דיווח לפיקוח

821 נספח ד
דוח שבועי על שיעור הריבית לדרכי תמחור פנימי 2306 03/05/2011
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2304 08/05/2011
מדידה והלימות הון - רכיבי ההון 2307 04/07/2011
הוראות הדיווח לפיקוח 2308 07/09/2011
פנקסי שיקים 2310 25/09/2011

נב"ת

431
השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 2309 20/09/2011
דוח על אחריות תאגידית 2311 03/10/2011
דוח חצי שנתי על אנשים קשורים 2312 30/10/2011
דירקטוריון (הוראה 301) 2313 06/11/2011
ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי 2314 13/11/2011
גילוי על השקעות בניירות ערך, תיאור עסקי התאגיד הבנקאי 2316 15/11/2011
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים 2317 30/11/2011
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 2315 13/11/2011
ניהול המשכיות עסקית 2318 25/12/2011
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 2319 25/12/2011

נב"ת

402
פונקצית ביקורת פנימית 2320 25/12/2011
דירקטוריון 2322 26/12/2011
הוראות הדיווח לפיקוח 2324 29/12/2011
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (הוראות 311, 323, 470) 2323 27/12/2011
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2321 26/12/2011
מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית 2325 29/12/2011
הוראות מעבר לשנת 2011 ולשנת 2012 והגדרת סיכון אשראי חוץ מאזני 2326 31/01/2012
ניהול סיכון תפעולי 2328 14/02/2012
מטבע פעילות של שלוחות הפועלות בחו"ל 2329 14/02/2012
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2327 14/02/2012
הוראות הדיווח לפיקוח 2330 22/02/2012
עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי 2331 25/03/2012
הוראות הדיווח לפיקוח 2333 16/04/2012
טיפול בפוזיציות לא נזילות 2339 15/05/2012
איגוח 2338 15/05/2012
סיכון שוק 2337 15/05/2012
העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד של ישויות בעלות זכויות משתנות 2336 07/05/2012
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (הוראה 313) 2335 02/05/2012
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 2334 29/04/2012
דירקטוריון 2332 30/04/2012
התאמת הוראת סיכון תפעולי להוראות הדיווח לציבור בעניין מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי 2341 09/07/2012
ליווי פיננסי 2344 30/07/2012

נב"ת

326
מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות" 2343 30/07/2012
הוראות הדיווח לפיקוח 2340 29/05/2012

דיווח לפיקוח

818
דוח רווח והפסד (שנתי) 2342 16/07/2012
הוראות הדיווח לפיקוח 2345 30/08/2012
שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם 2346 24/09/2012
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 2347 18/10/2012
השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 2348 11/11/2012
מדידות שווי הוגן 2349 20/11/2012
דוח חודשי על הלוואות לדיור 2350 27/11/2012
דוח על רווח כולל 2351 09/12/2012
קיזוז נכסים והתחייבויות 2352 12/12/2012
תוספת ג'- שיעורי הכנסה והוצאה 2353 23/12/2012
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור 2354 23/12/2012
ניהול סיכונים 2356 27/12/2012
ניהול סיכון אשראי 2357 27/12/2012
ניהול סיכוני שוק וריבית 2358 27/12/2012
ניהול סיכונים תפעוליים 2359 27/12/2012
עדכון מתכונת פרסום הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור במגזר השקלי הלא-צמוד 2361 01/01/2013
דירקטוריון 2355 31/12/2012
חשיפה למדינות זרות 2360 02/01/2013
גילוי על פיקדונות 2365 13/01/2013
ניהול סיכון נזילות 2363 16/01/2013
דוח על סיכון נזילות 2364 16/01/2013
חלוקת דיבידנד על ידי התאגידים 2362 15/01/2013

נב"ת

331
נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) 2366 27/01/2013
דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 2367 27/01/2013
הוראות מעבר לשנת 2012 2368 06/02/2013
הוראות הדיווח לפיקוח 2369 12/02/2013
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 17/02/13 2370 17/02/2013
רווח והפסד 2371 26/02/2013
רווח והפסד מצטבר - רבעוני 2373 20/03/2013
הוראות הדיווח לפיקוח 2374 21/04/2013
גילוי על סיכון אשראי בדוח רבעוני 2372 24/04/2013
הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות 2375 30/04/2013
פיגורים והתראה לפני נקיטת הליכים 2376 06/05/2013
ניהול סיכון ריבית 2377 30/05/2013
ניהול סיכוני שוק 2378 30/05/2013
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2384 30/05/2013
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2385 30/05/2013
הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 2379 30/05/2013
גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 2380 30/05/2013
איגוח 2381 30/05/2013

נב"ת

205
סיכון שוק 2382 30/05/2013
באזל III - הערכת נאותות הלימות ההון 2383 30/05/2013

נב"ת

211
מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי 2386 30/05/2013
מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות 2387 30/05/2013
שילוב מכתבי הפיקוח על הבנקים בהוראות הדיווח לציבור 2388 20/06/2013
הוראות הדיווח לפיקוח 2389 21/07/2013

דיווח לפיקוח

830
הוראות הדיווח לפיקוח 2393 30/07/2013
מאגר מידע על בטחונות 2391 05/08/2013

נב"ת

318
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים 2392 05/08/2013
מסירת מידע באמצעים אלקטרונים 2395 05/08/2013
דרישות גילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון 2390 29/08/2013
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 2398 11/09/2013
הקדמת מועד פרסום דוחות לציבור 2397 28/09/2013
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפירעון 2399 29/09/2013
דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר 2400 29/09/2013
עדכון הוראות מעבר בנושא מדידת הכנסות ריבית 2401 17/10/2013
הוראות הדיווח לפיקוח 2402 13/11/2013
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 2403 19/11/2013
הוראת שעה- יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין תגמול 2404 26/11/2013
דירקטוריון 2405 25/12/2013
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 2394 31/12/2013

נב"ת

421
עמלות בגין השירותים הבנקאיים 2406 05/01/2014
דוח על כרטיסי אשראי 2407 08/01/2014
הוראות הדיווח לפיקוח 2411 21/01/2014
טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות 2396 26/01/2014
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 28/01/14 2410 28/01/2014
הוראות מעבר לשנת 2013 2408 02/02/2014
עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי 2409 10/02/2014
הוראות הדיווח לפיקוח 2413 23/02/2014
דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון 2412 23/02/2014
דוח על שלוחות מחוץ לישראל 2414 09/03/2014
גילוי עלות שירותים בניירות ערך 2415 03/04/2014

נב"ת

414
אימוץ כלל החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים 2416 09/04/2014
דוחות רואה החשבון המבקר 2418 09/04/2014
סיכון אשראי לפי ענפי משק 2419 09/04/2014
דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 2420 09/04/2014
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 2417 30/04/2014

נב"ת

453
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 2423 28/05/2014
ניהול המשכיות עסקית 2422 26/05/2014
דירקטוריון 2421 29/05/2014
הטבות לא בנקאיות ללקוחות 2424 06/07/2014
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 2425 15/07/2014
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2426 16/07/2014
פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 2427 16/07/2014
חיובים על פי הרשאה 2428 04/09/2014
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2430 28/09/2014
הוראות הדיווח לפיקוח - דוח חודשי על הלוואות לדיור- הוראה מס' 876 2429 23/09/2014
יחס כיסוי הנזילות 2431 28/09/2014
ניהול סיכון נזילות 2432 28/09/2014

נב"ת

342
הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות 2433 28/09/2014
טיפול בתלונות הציבור 2434 29/09/2014
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון 2435 29/09/2014
עמלות בגין השירותים הבנקאיים 2436 20/10/2014
דיווח על מגזרי פעילות מיום 03/11/14 2437 03/11/2014
הוראות הדיווח לפיקוח דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור ודוח על מגזרי פעילות פיקוחיים 2438 03/11/2014
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 2440 23/11/2014
דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 2439 18/11/2014
ניהול סיכון אשראי 2441 23/11/2014
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2444 25/11/2014
דוח על סיכון הנזילות (הוראה 827) 2442 30/11/2014
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2443 21/12/2014
הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח 2448 01/01/2015
סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 2449 05/01/2015
הוראות טלפוניות 2450 05/01/2015
אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות" 2445 11/01/2015
הוראות מעבר לשנת 2014 2446 11/01/2015
זכויות עובדים - שיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה 2447 11/01/2015
ההון הפיקוחי - הוראות מעבר 2451 07/01/2015
הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטים 2453 19/01/2015
הוראות הדיווח לפיקוח - 809A 2454 19/01/2015
דוח חודשי על הלוואות לדיור ומידע על הריבית 2452 11/01/2015
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2455 25/01/2015
הוראות הדיווח לפיקוח 2456 03/02/2015
ניהול הגנת הסייבר 2457 16/03/2015
יחס מינוף 2460 28/04/2015
עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי 2458 28/04/2015

דיווח לציבור

637C (637-08)
הוראות בנושא סיכון אשראי 2461 28/04/2015

נב"ת

323
גילוי על יחס מינוף 2462 28/04/2015
דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 2463 28/04/2015

דיווח לפיקוח

811
אנשים קשורים 2464 14/05/2015
דוח על סיכון ריבית (רבעוני) 2465 14/05/2015
ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 2459 03/06/2015
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2466 09/06/2015
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2467 09/06/2015
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות 2469 10/06/2015
גילוי על בעלי עניין וצדדים קשורים 2473 10/06/2015
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 2471 21/06/2015
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 2472 21/06/2015
שירות המסלולים 2474 21/06/2015

נב"ת

423
הוראות הדיווח לפיקוח 2468 17/06/2015
דוח על שלוחות מחוץ לישראל 2475 17/06/2015
דירקטוריון ופונקצית הביקורת הפנימית 2476 29/06/2015
כרטיסי חיוב 2470 29/06/2015
דוח רבעוני על סיכון אשראי לאנשים פרטיים 2478 09/07/2015
הוראות הדיווח לפיקוח 2479 09/07/2015
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 2477 02/08/2015
טיפול בתלונות הציבור 2483 02/08/2015
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 2484 13/08/2015
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מסים על ההכנסה 2480 21/10/2015
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים 2481 21/10/2015
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 2485 21/10/2015

נב"ת

204
דוח מאזן חודשי 2487 21/10/2015
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2482 21/10/2015
פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 2486 16/12/2015
הוראות הדיווח לפיקוח 2488 19/01/2016
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2491 03/02/2016
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 2490 03/02/2016
דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות 2492 03/02/2016
הוראות מעבר לשנת 2015 2489 10/02/2016

דיווח לציבור

637-213-221
היתר לפתיחת סניפים חלקיים וניידים 2494 28/02/2016
פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 2493 29/02/2016
הוראות הדיווח לפיקוח 2495 29/02/2016
פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים 2496 08/03/2016
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי ככלי החשבונאות המקובלים בארה"ב 2497 21/03/2016
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2499 01/05/2016
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 2498 02/05/2016
ארגון מחדש של חוב בעייתי 2500 22/05/2016
הוראות הדיווח לפיקוח 2501 18/05/2016

דיווח לפיקוח

820
דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור 2502 07/06/2016
הוראות הדיווח לפיקוח 2506 23/06/2016

דיווח לפיקוח

828
הטבות לא בנקאיות ללקוחות 2503 11/07/2016

נב"ת

403
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 2504 11/07/2016

נב"ת

454
בנקאות בתקשורת 2507 21/07/2016
משלוח הודעות בתקשורת 2508 25/07/2016
סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 2509 07/08/2016
מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים 2510 12/09/2016
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 2514 28/09/2016
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 2516 28/09/2016
הפרשה נוספת לחובות מסופקים 2515 28/09/2016
מעילות של עובדים ונושאי משרה 2517 28/09/2016

נב"ת

351
הנגשת שירותים בנקאיים לאנשים עם מוגבלות – המשכיות עסקית 2513 28/09/2016
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2505 29/10/2016
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2518 29/10/2016
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב מיום 12/10/16 2511 12/10/2016

דיווח לציבור

634
עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16 2512 12/10/2016

נב"ת

304A
הוראות הדיווח לפיקוח 2520 16/11/2016
מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 2519 23/11/2016
דוח שנתי על פירוט לפי סניפים 2521 12/12/2016
סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר 2522 09/01/2017

נב"ת

400
הליכי גביית חובות (מיום 01/02/2017) 2527 01/02/2017
הוראות מעבר לשנת 2016 2525 12/02/2017

דיווח לציבור

637-222-224
מועד פרסום הדוח לציבור 2524 12/02/2017
גילוי על אשראי לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור) 2526 21/02/2017
ביטול חוזר מספר ח 1607-06- פרסומת ליווי פיננסי של בנייה 2523 06/03/2017
סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם 2528 06/03/2017
בנקאות בתקשורת 2529 06/03/2017
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים 2530 06/03/2017
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 2531 06/03/2017
ניהול המשכיות עסקית 2532 09/04/2017
מחשוב ענן 2536 05/07/2017
דירקטוריון 2535 05/07/2017
ניהול סיכון אשראי 2533 10/07/2017
מגבלת חבות ענפית 2534 10/07/2017
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 2537 26/07/2017
יועצי משכנתאות 2538 13/09/2017
שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת 2539 24/09/2017

נב"ת

430
ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 2544 23/10/2017

נב"ת

330
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2543 23/10/2017
ניהול סיכון אשראי 2542 23/10/2017
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 2541 23/10/2017
אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית 2540 16/11/2017
ביטול חוזר מספר ח-06-1024 שבירת פיקדונות לזמן קצוב 2545 18/12/2017
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2546 17/12/2017
בנקאות בתקשורת 2547 02/01/2018
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2017 ו- 2018 2548 02/01/2018

דיווח לציבור

605
תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של הFASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה 2551 01/01/2018

דיווח לציבור

690-17.1-17.29
הליכי גביית חובות (מיום 08/01/2018) 2549 08/01/2018
כרטיסי חיוב 2552 22/01/2018
משלוח הודעות בתקשורת 2550 23/01/2018
הוראות מעבר לשנת 2017 2553 22/01/2018
הוראות הדיווח לפיקוח 2554 01/02/2018
מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי 2555 28/02/2018
מדידה והלימות הון הגישה הסטנדרטית סיכון אשראי 2556 15/03/2018
בנקאות בתקשורת 2557 22/03/2018
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 2558 27/03/2018
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2559 16/04/2018
ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה 2560 02/05/2018
פיקוח על שלוחות בחו"ל 2561 02/05/2018
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות 2562 01/07/2018
מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית 2563 04/07/2018
יחס כיסוי הנזילות 2564 04/07/2018
כרטיסי חיוב 2565 04/07/2018
פישוט הסכמים ללקוח 2566 10/07/2018
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2567 01/08/2018
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים 2568 30/08/2018

דיווח לציבור

635
בנקאות בתקשורת 2570 06/10/2018

נב"ת

462
מיקור חוץ 2571 07/10/2018
בנקאות בתקשורת 2578 13/11/2018
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 2580 13/11/2018
דירקטוריון מיום 13/11/18 2581 13/11/2018
מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2577 13/11/2018
מיחשוב ענן 2579 13/11/2018
כרטיסי חיוב 2572 13/11/2018
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 2582 27/11/2018
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2576 28/11/2018
פתיחת חשבון עו"ש ביתרת זכות וניהולו 2575 28/11/2018
נהלים למתן הלוואות לדיור 2569 28/11/2018
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 2583 23/12/2018
הוראות הדיווח לפיקוח 2584 16/01/2019

דיווח לפיקוח

827
הוראות מעבר לשנת 2018 2585 17/02/2019

דיווח לציבור

690-18.1-18.30
רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 2586 28/02/2019
פישוט הסכמים ללקוח 2574 11/03/2019
הוראות הדיווח לפיקוח 2587 07/04/2019
בנקאות בתקשורת 2588 20/05/2019
בקרה על הנפקת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 2589 20/05/2019
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 2573 12/06/2019
מדידה והלימות הון - סיכון שוק 2590 20/06/2019

נב"ת

208
הוראות הדיווח לפיקוח 2591 15/08/2019
הוראות הדיווח לפיקוח 2593 03/09/2019
דוחות לציבור של סולקים 2592 29/08/2019

דיווח לציבור

600
ניהול סיכון אשראי 2594 26/10/2019
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2595 26/10/2019
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית 2596 02/12/2019
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 2597 15/12/2019
פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי 2598 23/12/2019
בנקאות בתקשורת 2599 29/12/2019
מגבלת חבות ענפית 2600 12/01/2020
"כרטיסי חיוב" ו- "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" 2601 12/01/2020

נב"ת

470
הוראות הדיווח לפיקוח 2602 23/01/2020
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020 2603 13/02/2020

דיווח לציבור

637-140-171
הוראות מעבר לשנת 2019 2604 13/02/2020

דיווח לציבור

690-19.1-19.29
דוחות רואה החשבון המבקר מיום 17/02/20 2605 17/02/2020
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2606 25/02/2020
מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות ויחס מינוף 2607 01/03/2020

נב"ת

201
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ועל תאגיד בנקאי בהקמה (הוראה 480) 2608 12/03/2020
דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 2609 12/03/2020

דיווח לציבור

692
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 2610 12/03/2020
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2611 19/03/2020
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2612 31/03/2020
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2614 01/04/2020
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2613 07/04/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה 250) 2615 07/04/2020
מיקור חוץ 2616 07/04/2020
הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2617 31/03/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2618 27/04/2020
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2619 06/05/2020
הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים 2620 20/05/2020
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2621 01/06/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2622 30/06/2020
העברת פעילות וסגירת חשבון לקוח 2623 23/06/2020
הוראות הדיווח לפיקוח 2624 14/07/2020

דיווח לפיקוח

808
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2625 16/09/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2626 22/09/2020
עדכון הוראות 2628 29/09/2020
הליכי גביית חובות (מיום 01/10/2020) 2627 01/10/2020
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 2629 03/10/2020
עדכון להוראה 889C בהוראות דיווח לפיקוח 2630 29/09/2020

דיווח לפיקוח

889C
פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו 2632 15/11/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה )הוראת שעה( 2633 15/11/2020
הוראות הדיווח לפיקוח 2631 14/10/2020
יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים 2634 29/11/2020

דיווח לציבור

633
הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים 2635 01/12/2020

נב"ת

299
הוראות מעבר לשנת 2020 2642 06/12/2020

דיווח לציבור

690-20.1-20.15
הוראות הדיווח לפיקוח 2641 03/12/2020
מגבלות למתן הלוואות לדיור 2647 27/12/2020
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 2643 29/12/2020

נב"ת

357
בנקאות בתקשורת 2645 29/12/2020
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 2636 30/12/2020

נב"ת

325
שירותים בנקאיים לעולים חדשים 2637 30/12/2020
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 2638 30/12/2020
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 2639 30/12/2020
חיובים על פי הרשאה 2640 30/12/2020
הוראות הדיווח לפיקוח 2644 30/12/2020
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) 2646 28/12/2020
התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2648 10/01/2021
מגבלת חבות ענפית 2649 10/01/2021
יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור 2651 31/01/2021
ניהול אשראי צרכני 2652 04/02/2021
הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים 2650 02/02/2021

נב"ת

202
משלוח הודעות בתקשורת 2653 25/02/2021
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 2657 22/03/2021
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2658 05/04/2021
הוראות הדיווח לפיקוח 2654 03/03/2021
דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד 2655 24/03/2021

דיווח לפיקוח

889S
דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור 2656 25/03/2021
משלוח הודעות בתקשורת 2659 06/06/2021
שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 2661 16/06/2021

נב"ת

336
יחס מימון יציב 2662 21/06/2021
מיקור חוץ 2660 21/06/2021
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2665 20/07/2021
בנקאות בתקשורת 2667 26/07/2021
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2666 26/07/2021
הוראות הדיווח לפיקוח 2663 15/07/2021

דיווח לפיקוח

842
1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי 2664 03/08/2021
הוראות הדיווח לפיקוח 2668 04/08/2021
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון (מיום 19/08/21) 2670 19/08/2021
הוראת דיווח לפיקוח מס' 844 "דיווח על מעבר בין בנקים" 2671 19/08/2021
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2675 30/09/2021
מעבר מריבית לייבור 2673 03/10/2021

נב"ת

250A
ניהול סיכון אשראי 2672 03/10/2021
ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים 2674 03/10/2021

נב"ת

314A
מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 2669 03/10/2021

נב"ת

306
שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור 2676 06/10/2021
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411) 2677 26/10/2021
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 2680 25/11/2021
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל מיום 5/12/21 (ESG) 2678 05/12/2021

דיווח לציבור

650
הוראות הנוגעות להקצאת הון בגין מכשירים פיננסיים נגזרים 2679 01/12/2021
מדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי 2682 13/12/2021
דירקטוריון 2681 26/12/2021
עדכון הוראות 2683 26/12/2021

נב"ת

208A
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2684 26/12/2021
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2690 27/12/2021

נב"ת

315
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 2685 26/12/2021
הוראות הדיווח לפיקוח 2689 28/12/2021

דיווח לפיקוח

807
הוראות מעבר לשנת 2021 2686 18/01/2022

דיווח לציבור

690-21.1-21.10
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2693 18/01/2022
דירקטוריון 2691 18/01/2022
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2692 18/01/2022
נהלים למתן הלוואות לדיור 2694 31/01/2022
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 2688 31/01/2022
הוראות הדיווח לפיקוח 2696 08/02/2022

דיווח לפיקוח

802
עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים 2687 09/02/2022
מדידה והלימות הון - התאמת שווי בגין סיכון אשראי 2697 21/02/2022
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2698 23/02/2022
הוראות הדיווח לפיקוח 2699 01/03/2022

דיווח לפיקוח

810C
מדידה והלימות הון – טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי 2695 15/03/2022

נב"ת

203A
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש 2700 15/03/2022
דוחות רואה החשבון המבקר 2702 05/04/2022
עדכון הוראות 2701 07/04/2022
דירקטוריון ומדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי 2703 10/04/2022

נב"ת

301A
הוראות הדיווח לפיקוח 2704 14/04/2022

דיווח לפיקוח

844
הוראות הדיווח לפיקוח 2705 03/05/2022
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 2706 09/05/2022
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2707 15/05/2022
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 2708 15/05/2022

נב"ת

250
עדכון הוראה 203 - מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 2709 25/05/2022
יחס כיסוי נזילות ויחס מימון יציב נטו 2710 25/05/2022
מחשוב ענן 2715 13/06/2022

נב"ת

362
משלוח הודעות בתקשורת 2713 13/06/2022

נב"ת

420
פישוט הסכמים ללקוח 2716 13/06/2022

נב"ת

449
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 2717 13/06/2022

נב"ת

425
שירותי תשלום מתקדמים מיום 13/6/22 2714 13/06/2022
הוראות הדיווח לפיקוח 2711 16/05/2022
הוראות הדיווח לפיקוח 2718 13/06/2022
תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות 2712 30/06/2022
נהלים למתן הלוואות לדיור 2719 07/07/2022
1. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 .עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021 2720 26/07/2022

דיווח לציבור

631-165-167
הוראות הדיווח לפיקוח 2721 28/07/2022
מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי (הוראה 203) 2722 15/08/2022

נב"ת

203
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 2723 19/09/2022
הוראות הדיווח לפיקוח 2725 02/10/2022
מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור 2724 06/10/2022

נב"ת

329B
הוראות הדיווח לפיקוח 2726 25/10/2022

דיווח לפיקוח

839
ניהול סיכון אשראי 2728 31/10/2022
יחס כיסוי הנזילות ויחס מימון יציב נטו 2727 31/10/2022

נב"ת

221
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) מיום 13/12/22 2730 13/12/2022
שירותי תשלום מתקדמים מיום 26/12/22 2732 26/12/2022

נב"ת

427
הוראות הדיווח לפיקוח מיום 20/12/2022 2731 28/12/2022

דיווח לפיקוח

831
הוראות מעבר לשנת 2022 2733 01/01/2023

דיווח לציבור

690-22.1-22.11
יישום תקן בנקאות פתוחה בישראל (מיום 23/01/23) 2734 23/01/2023
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר (מיום 23/01/23) 2736 24/01/2023

נב"ת

366
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) עדכון מיום 5/12/22 2729 05/12/2022
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 12/01/2023) 2735 12/01/2023
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 01/02/2023) 2737 01/02/2023

דיווח לפיקוח

826
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 06/02/2023) 2738 06/02/2023

דיווח לפיקוח

823
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 09/02/2023) 2739 09/02/2023
דירקטוריון (מיום 23/02/23) 2742 23/02/2023

נב"ת

301
ניהול סיכונים (מיום 26/02/2023) 2741 26/02/2023

נב"ת

310
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 14/03/23) 2743 14/03/2023

דיווח לפיקוח

810D
הוראות הדיווח לפיקוח (מיום 15/02/23) 2740 15/02/2023

דיווח לפיקוח

882
ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות (מיום 29/03/23) 2744 29/03/2023

נב"ת

401
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון 2745 29/03/2023

נב"ת

422
עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים 2747 12/06/2023
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (עדכון מיום 11/06/23) 2748 12/06/2023
חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בחיובים קיימים לאחר הפטירה (מיום 13/06/23) 2746 13/06/2023

נב"ת

434
הוראות הדיווח לפיקוח 2750 19/06/2023

דיווח לפיקוח

825
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (עדכון מיום 29/06/2023) 2753 29/06/2023

נב"ת

312
הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה 2752 29/06/2023

נב"ת

473
נהלים למתן הלוואות לדיור (עדכון מיום 19/07/23) 2755 19/07/2023

נב"ת

451
פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 2751 19/07/2023
הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 2754 31/07/2023

נב"ת

313
הוראות הדיווח לפיקוח 2757 09/08/2023

דיווח לפיקוח

823A
הוראות הדיווח לפיקוח 2758 04/09/2023

דיווח לפיקוח

809A
שינויים בתנאים של חובות של לווים בקשיים פיננסיים 2756 19/10/2023

דיווח לציבור

630
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2760 22/10/2023
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2761 01/11/2023
ניהול סיכון אשראי 2762 07/11/2023

נב"ת

311
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2763 21/11/2023
"אימות חשבונות של לקוחות" – ביטול הוראה 2764 29/11/2023

נב"ת

354
הוראות הדיווח לפיקוח 2759 09/11/2023

דיווח לפיקוח

838
סיכון ריבית בתיק הבנקאי 2766 20/12/2023

נב"ת

333
יחס מינוף 2765 20/12/2023

נב"ת

218
דיווח על בקשות לפתיחת חשבון לגוף פיננסי (הוראה 824) 2768 24/12/2023

דיווח לפיקוח

824
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות לגופים פיננסיים 2767 24/12/2023

נב"ת

424
הוראות מעבר לשנת 2023 2769 25/12/2023

דיווח לציבור

690-23.1-23.8
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2771 31/12/2023
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 2770 31/12/2023
שיפור הגילוי על סיכוני ריבית ומגזרי פעילות פיקוחיים 2772 11/01/2024

דיווח לציבור

600-699
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2774 04/02/2024
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) - ביטול הוראה 2775 04/02/2024
הוראות הדיווח לפיקוח 2773 06/02/2024

דיווח לפיקוח

822
פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 2776 07/03/2024

נב"ת

461
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2779 31/03/2024
הוראות הדיווח לפיקוח 2777 13/03/2024

דיווח לפיקוח

821
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 2778 07/04/2024

נב"ת

368
הוראות הדיווח לפיקוח 2780 16/04/2024

דיווח לפיקוח

869
פרסום שיעורי ריבית על פיקדונות ועל יתרות זכות בחשבון 2781 20/05/2024

נב"ת

447
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 2782 20/05/2024

נב"ת

417
עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 345) 2783 17/06/2024

נב"ת

345
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 2784 17/06/2024

נב"ת

411
מדידה והלימות הון - סיכון תפעולי 2785 19/06/2024

נב"ת

206
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה) 2788 30/06/2024

נב"ת

251
הוראות הדיווח לפיקוח 2787 17/07/2024

דיווח לפיקוח

879