הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי תשלום מתקדמים מיום 26/12/22

חוזר בנושא

שירותי תשלום מתקדמים מיום 26/12/22

תאריך פרסום: 26/12/2022
מספר חוזר: 2732
מספר הוראה: 427
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום

 1. בחודש יוני 2022 פרסם הפיקוח על הבנקים את הוראה 427 בנושא "שירותי תשלום מתקדמים". ההוראה לוותה בחוזר מספר 2714-06 אשר במסגרתו נקבע מועד התחילה של ההוראה ליום 1.1.2023.

2. לאחרונה התקבלו פניות מהמערכת הבנקאית בבקשה לקבל ארכה של חודש אחד ביישום ההוראה, בשל קושי לעמוד במועד שנקבע, על רקע מורכבות תהליך ההיערכות שנובעת מהצורך של התאגידים הבנקאיים להעביר מידע ביניהם ולהציגו. על מנת לאפשר למערכת הבנקאית להשלים את היערכותה ליישום ההוראה בצורה מיטבית, החלטתי לדחות את מועד התחילה של ההוראה.

3. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, הנני דוחה את מועד תחילתה של ההוראה האמורה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023