הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

השוואת ריביות - הלוואות למטרת מגורים

קיבלתם הצעה למשכנתה? כאן המידע שמאפשר להשוות בין הבנקים ולשפר את התנאים

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

המידע מוצג כשירות לציבור לצורך עריכת השוואה כללית בלבד, בכפוף לתנאי השימוש באתר בנק ישראל​. המידע אינו כולל את כל התנאים או הסייגים, הנלווים לשירותי אשראי למטרת מגורים שמוצעים על-ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים. יודגש, שעל כל לקוח לבחון את הפרטים, התנאים והסייגים הנלווים לשירות הרלוונטי בהתאם להסכם השירות שמוצע על-ידי התאגיד הבנקאי.

הנתונים בדבר שיעורי הריביות שגבו התאגידים הבנקאיים נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים ומוצגים בדף זה כפי שהם נמסרו, בהתאם להוראות סעיף 16יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. מובהר כי בנק ישראל אינו אחראי לשלמות הנתונים, לתוכנם או לאופן הצגתם. האחריות המלאה בקשר לנתונים חלה על התאגיד הבנקאי שמסר אותם.

הנתון בדבר שיעור הריבית הכוללת החזויה לתיק (העלות הממשית של האשראי) חושב על-ידי הפיקוח על הבנקים בהתאם לנוסחה הקבועה בהוראת ניהול בנקאי תקין 451 "נהלים למתן הלוואות לדיור"[1], ובהתבסס על הנתונים שנמסרו על-ידי התאגידים הבנקאיים. יודגש שהנתון מוצג לצורך השוואה כללית בלבד, וכי על כל לקוח לבחון את הנתון הרלוונטי אליו בהתאם להסכם השירות שמוצע על-ידי התאגיד הבנקאי.

הערות:

  1. המידע מפורסם על בסיס דיווחי הבנקים על ריביות וביצועים על אשראי למטרת מגורים ועל המתודולוגיה לחישוב הריבית הכוללת החזויה (IRR) המופיעה בהוראת נב"ת 451 (לינק).
  2. הפרסום מנגיש את תמהיל התיק של כל בנק בחודש הפרסום, יחד עם שיעורי הריביות החוזיות שנגבו עבור כל מסלול והריבית הכוללת החזויה לתיק כפי שחושבה על ידנו. חלק מביצועי החודש הוא בגין משכנתאות שנתנו בתקופות קודמות.
  3. חישוב הריבית הכוללת החזויה – משתמש בעקומי התשואות נכון לסוף חודש הפרסום, מנטרל הלוואות בולט, בלון ומט"ח וכן מקבע את תקופת שינוי הריבית משתנה (שאינה פריים) על חמש שנים.
  4. הנתונים מייצגים ממוצע תיק ולא משכנתא שניתנה בפועל. ישנם מאפיינים רבים שיכולים להשפיע על גובה הריבית המוצעת ללקוח בפועל – נתוני האשראי של הלקוח, שיעור המימון, מצב הנכס, שיעור הכנסה פנויה, תקופת ההלוואה ועוד.
  5. מיון הבנקים הוא על פי נתח השוק של הבנק באשראי לדיור.

סרטון על שימוש בטבלאות השוואת ריביות על הלוואות למטרת מגורים

רפורמת השקיפות במשכנתאות - מבינים יותר משלמים פחות