הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיקוח על מערכות תשלומים

תפקידו של בנק ישראל כמפקח על מערכות התשלומים הינו הבטחת יעילותן ויציבותן של מערכות התשלומים בישראל וזאת באמצעות ביצוע אסדרה, הערכה וביקורת למערכות התשלומים המבוקרות. מערכות אלו כוללות הן מערכות טכנולוגיות המבצעות פעולות מיתוג, סילוקין וסליקה והן מערכות כללים (סכמות) המסדירים את אמצעי התשלום.

קשר עם השוק

 • שיתופי פעולה

  הפיקוח על מערכות תשלומים פועל בשיתוף פעולה עם רשויות פיקוח אחרות וגופים שיש להם נגיעה לפעילותן של מערכות תשלומים מבוקרות
 • ועדות שוק מייעצות

  הפיקוח על מערכות תשלומים מרכז ועדות שוק, בנושא תשלומים שתפקידן לייעץ לו בנושאים שונים

מידע בינלאומי

תשתיות השוק הפיננסי, וביניהן מערכות התשלומים והסליקה, ממלאות תפקיד קריטי במערכת הפיננסית ובכלכלה בכללותה. תשתיות שוק פיננסי בטוחות ויעילות תורמות אמנם לשימורן ולטיפוחן של היציבות הפיננסית והצמיחה הכלכלית, אך הן גם מהוות מקור לסיכון. אם תשתיות השוק הפיננסי אינן מנוהלות כהלכה, הן עלולות להוות מקור לזעזועים פיננסיים, כמו שיבושי נזילות והפסדי אשראי, או להוות ערוץ גדול שדרכו יתפשטו זעזועים אלה לכל השווקים הפיננסיים – המקומיים והבינלאומיים.

ניתן לפנות לפיקוח על מערכות תשלומים בדרכים הבאות:

שאלות ותשובות

הפיקוח על מערכות תשלומים וסליקה הינה פונקציה של הבנק המרכזי, שתפקידה להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק במטרה להבטיח את יציבותן, יעילותן,  ותפקודן התקין – והכול באמצעות אסדרה, הערכה וביקורת. 

העקרונות לתשתיות שוק פיננסי הם הסטנדרטים הבינלאומיים לפיקוח על תשתיות שוק פיננסי, קרי מערכות תשלומים, מרכזי ניירות ערך מרכזיים, מערכות הסדר ניירות ערך, צדדים מרכזיים ומאגרי מסחר. העקרונות פורסמו באפריל 2012 על ידי ה-CPSS והוועדה למערכות תשלומים וסליקה של (CPSS-IOSCO). במטרה להבטיח את היעילות והיציבות של מערכות התשלומים בישראל, ב-20 בנובמבר 2014 הכריז בנק ישראל, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, על אימוץ העקרונות שפורסמו על ידי CPSS-IOSCO והחלתם על מערכות התשלומים אשר הוכרזו כמערכות מבוקרות. מהלך זה בוצע בתיאום עם הרגולטורים השונים.

הוראות הפיקוח הן כלי של הפיקוח על מערכות התשלומים לצורך אסדרה והחלת כללים וסטנדרטים על מערכות התשלומים המבוקרות

בהתאם לחוק מערכות תשלומים, מפעיל מערכת תשלומים הוא הגוף האחראי לתפעול של מערכת התשלומים.

בהתאם לחוק מערכות תשלומים, משתתף במערכת תשלומים הוא גוף שרשאי לתת או להעביר הוראות תשלום ישירות במערכת תשלומים והוא מוגדר כמשתתף על פי כללי המערכת.

תנאים להכרזה

בהתאם לסעיף 2 בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, קיימים שני תנאים מצטברים, אשר בהתקיימותם רשאי הנגיד להכריז על מערכת תשלומים כמערכת "מבוקרת":

 • פעילותה של המערכת חיונית לכלל מערך התשלומים במשק;
 • קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין, עלולה לפגוע במערך התשלומים במשק.

 

בהתאם לסעיף 3 בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, קיימים שלושה תנאים מצטברים, אשר בהתקיימותם רשאי הנגיד להכריז על מערכת כמערכת "מבוקרת מיועדת":

 • פעילותה של המערכת מהותית ליציבות המוניטארית והפיננסית בישראל;
 • קיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין, עלולה לפגוע ביציבות המוניטארית והפיננסית בישראל;
 • קיימת חשיבות להחלת הוראות חוק מערכות תשלומים הנוגעות לסופיות התשלומים במערכת ולהגנה על התשלומים מפני מצב של פירוק של אחד ממשתתפי המערכת, וזאת לצורך שמירה על היציבות המוניטארית והפיננסית בישראל.