הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

מדיניות מוניטרית הצופה את פני העתיד היא הבסיס להשגת יעד יציבות המחירים. כדי שיתאפשר למדיניות המוניטרית להשיג את היעד חטיבת המחקר מגבשת תחזית כלכלית לטווחים הקצר והארוך, וכן מנתחת את הגורמים התורמים לחוסר-הוודאות בתחזית. חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת בסוף כל רביע את התחזית המקרו-כלכלית (Staff forecast), המבטאת את הערכותיה לגבי ההתפתחות הצפויה של המשתנים העיקריים – בהם התוצר ורכיביו, התעסוקה, האינפלציה, הריבית והשכר. התחזיות נדונות בוועדה המוניטרית ומתפרסמות לציבור בצמידות להחלטות הריבית בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה. התחזית מתבססת על מספר מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכה שיפוטית. בגיבוש התחזית משמש גם מודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) למשק הישראלי, שפותח בחטיבת המחקר. זהו מודל מבני, המבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים, שמאפשר לשלב את המידע מהמקורות השונים לחיזוי מקרו-כלכלי אינטגרטיבי של המשתנים השונים – תחזית בעלת עקביות פנימית וסיפור כלכלי. כן מאפשר המודל לבחון תרחישים חלופיים ולהעריך את מידת אי-הוודאות לגבי התממשות התחזית הבסיסית.

תחזית מקרו כלכלית - חטיבת המחקר

48
10/07/2023

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2023

03/04/2023

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2023

02/01/2023

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2023

התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2.8% ב-2023 ובשיעור של 3.5% ב-2024. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי להיות 3.0%. וב-2024 צפוי שיעור האינפלציה לעמוד על 2.0%.
03/10/2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2022
04/07/2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2022
11/04/2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2022
03/01/2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2022

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2022
07/10/2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2021
05/07/2021

תחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2021

תחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2021
19/04/2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2021

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2021
1