הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על דוח יתרות מטבע חוץ

על דוח יתרות מטבע חוץ

בהתאם לסעיף 40 (ד) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית תפרסם לציבור בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה דוח בדבר הסוגים העיקריים של המטבעות ושל ניירות הערך המרכיבים את יתרות מטבע החוץ לתום השנה שנסתיימה, באופן שלא יהיה בו כדי לפגוע בניהול התקין של יתרות מטבע החוץ. בדוחות אלו מתוארות ומנותחות, בלוויית לוחות ואיורים, ההתפתחויות ברמת היתרות של מטבע חוץ, בניהולן ובנזילותן, וכן בתשואת ההחזקה והסיכון של תיק היתרות, גם בהשוואה לתיקים של מנהלים אחרים. חטיבת השווקים (עד 2007 מחלקת מט"ח) נהגה לפרסם דוחות שנתיים גם טרם כינונה של הוועדה.

דוח יתרות מטבע חוץ

25
20/03/2024

דוח על יתרות מטבע החוץ - דוח שנתי 2023

29/03/2023

דוח על יתרות מטבע החוץ - דוח שנתי 2022

30/03/2022

דוח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2021

הדין וחשבון על השקעת יתרות מטבע החוץ לשנת 2021
22/03/2021

דוח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2020

הגידול ביתרות נבע מרכישות מטבע חוץ של בנק ישראל במסגרת היישום של המדיניות המוניטרית בסך של 21 מיליארד דולר, מהפקדות הממשלה בסך של 14.6 מיליארד דולר ומרווחים, מהכנסות ומהפרשי שערים (שיערוך) בסך של 11...
25/03/2020

דוח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2019

הדין וחשבון על השקעת יתרות מטבע החוץ לשנת 2019
25/03/2019

דוח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2018

דוח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2018
12/03/2018

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2017


סקירה זאת מציגה את תוצאות השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל בשנת 2017 ובבחינה רב-שנתית ואת מסגרת ניהולן.
20/03/2017

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2016

סקירה זאת מציגה את תוצאות השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל בשנת 2016 ובבחינה רב-שנתית ואת מסגרת ניהולן.
22/03/2016

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2015

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2015
30/03/2015

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2014

דו"ח על יתרות מטבע החוץ - דו"ח שנתי 2014
1