לדוח המלא לחצו כאן

 

בנק ישראל מפרסם היום את דו"ח השקעת יתרות מטבע חוץ לשנת 2023, להלן עיקריו:

·  בשנת 2023 גדלו יתרות המט"ח בכ-10.5 מיליארד דולר לסך של 204.7 מיליארד דולר, על אף מכירות מט"ח בהיקף של כ- 8.5 מיליארד דולר. גידול זה נבע בעיקרו מרווחי הון מהחזקת מניות וכן מרווחי הון ותקבולי ריבית מהחזקת אג"ח.

·   נכון לסוף שנת 2023, עמד הרכב הנכסים של יתרות המט"ח על: 54% בנכסים ממשלתיים, 21% במניות, 15% בנכסי מרווח ו-10% באג"ח תאגידיות.

· במהלך שנת 2023 נרשמה בשווקים הפיננסים הגלובליים תנודתיות, שהושפעה בעיקר מההערכות ששררו בשווקים לגבי התפתחותה של האינפלציה, של התוואי הצפוי של שיעורי הריבית של הבנקים המרכזיים ושל השפעתו של תוואי זה על הפעילות הכלכלית בעולם. לצד גורמים אלה הושפעו השווקים גם מעלייה ניכרת בסיכון ליציבותו של המגזר הבנקאי על רקע קשיים שהתגלו בכמה בנקים בארה"ב ובאירופה וכן מעלייה בסיכון הגיאופוליטי, על רקע החשש להתפרצותה של מלחמה אזורית במזרח התיכון. לקראת סיומה של השנה, חל שינוי בסנטימנט ובשווקים נרשמה מגמה חיובית, על רקע סימנים להתכנסות האינפלציה ליעדי הבנקים המרכזיים, מה שהגביר את הציפיות לתחילתו של תהליך של הורדה בשיעורי הריבית על ידי הבנקים המרכזיים.

· ההתפתחויות בשווקים הפיננסים הגלובליים השתקפו בביצועים של תיק יתרות המט"ח: תשואת ההחזקה של תיק היתרות במונחי הסמן המטבעי  הסתכמה בשנת 2023 בשיעור של 8.3%. תשואת הסמן הבסיסי הייתה באופן יחסי גבוהה בהשוואה לשנים קודמות והסתכמה בשיעור של 4.2%. התשואה העודפת הסתכמה השנה בשיעור של 4.1%, בעיקר בשל ההחזקה במניות.