הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדיניות מוניטרית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים
מסגרת מדיניות מוניטרית

מסגרת מדיניות מוניטרית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על יציבות המחירים, תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת צמיחה, תעסוקה, צמצום פערים חברתיים ויציבות של המערכת הפיננסית. כל זאת בתנאי שלא תהיה פגיעה ביציבות המחירים .
עוד על המדיניות המוניטרית
כלי המדיניות המוניטרית

כלי המדיניות המוניטרית

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית במטרה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לשם כך הבנק מפעיל כלים מוניטריים שונים: הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פיקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פיקדונות, הנפקות מק"ם, פעולות בשוק הפתוח ומכרזי ריפו.
 • הועדה המוניטרית

  הוועדה הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
 • ניהול המדיניות המוניטרית

  שמירה על יציבות מחירים.
 • חוק בנק ישראל 2010

  המטרות והתפקידים של בנק ישראל
 • תחזית מקרו כלכלית

  תחזית רבעונית של חטיבת המחקר
 • מהו שער חליפין יציג

  שערי חליפין של מטבעות חוץ במונחי שקלים.