הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

בדף זה מפורסמות סקירות פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים וצעדים להגנת הצרכן.

הסקירות כוללות את פעולותיה של היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בבדיקת התלונות והכרעה בהן, תיאור דרכי פעולתה של היחידה, נתונים על הטיפול בתלונות, תיאור הטיפול בתלונות נבחרות וכן פעולות בתחום האכיפה ותיקון ליקויים רוחביים.
בנוסף מובא מידע על טיפולם הישיר של התאגידים הבנקאיים בתלונות של לקוחותיהם, וכן מדדים נבחרים לדירוג של איכות הטיפול בתלונות הציבור על ידי חמשת הבנקים הגדולים.
בשנים האחרונות התווספה לסקירות גם תמצית של צעדי אסדרה להגנה על הלקוח הבנקאי.

סקירת הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק-לקוח

21
09/11/2022

סקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים וצעדים להגנת הצרכן שנת 2021 ומבט על מחצית 2022

סקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים וצעדים להגנת הצרכן שנת 2021 ומבט על מחצית 2022
09/11/2021

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2020 ומחצית 2021

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2020 ומחצית 2021
20/10/2020

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2019

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2019
23/09/2019

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2018

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2018
07/08/2018

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2017

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2017
06/09/2017

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2016

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2016
10/08/2016

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2015

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2015
12/07/2014

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2014

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור לשנת 2014
01/06/2014

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות ציבור לשנת 2013

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות ציבור לשנת 2013
10/04/2013

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות ציבור לשנת 2012

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות ציבור לשנת 2012
1