הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על הדוחות הכספיים השנתיים של בנק ישראל

על הדוחות הכספיים השנתיים של בנק ישראל

אחת לשנה מתפרסמים הדינים וחשבונות הכספיים של בנק ישראל ובהם מאזן בנק ישראל ודוח הרווח וההפסד שלו ליום 31 בדצמבר. כן כלולים בדוח ביאורים ודברי הסבר לדוחות הכספיים וסקירה שנתית של מערכות התשלומים והסליקה. לדוח מצורף נספח סטטיסטי, ובו סדרות נתונים שנתיות וחודשיות של סעיפים מתוך הדוחות הכספיים. הדוחות הכספיים השנתיים מתפרסמים גם בדפוס (ללא הנספחים). בנוסף, מפרסם בנק ישראל, לפי חוק בנק ישראל, את המאזן לסופי החודשים ובאורים לו.