הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עצמאות הפיקוח

אגף הפיקוח על מערכות התשלומים מבצע את תפקידו באופן עצמאי בהתאם למדיניות בנק ישראל, זאת במקביל לעבודה בשיתוף פעולה עם גורמים שונים בתוך בנק ישראל ומחוצה לו.

 

תפקידי בנק ישראל במשק הפיננסי מוגדרים בחוק בנק ישראל, וכוללים בין היתר את הסדרת מערכות התשלומים במשק במטרה להבטיח את יעילותן ויציבותן. מכוח תפקיד זה מיישם בנק ישראל את תפקיד הפיקוח על מערכות התשלומים. אולם, בנוסף לתפקיד זה, ממלא הבנק המרכזי מספר תפקידים:

  • מפעיל של מערכות תשלומים - הבנק המרכזי הינו המפעיל, הבעלים, מנהל הסכמה והתשתית של מערכת זה"ב ושל מסלקת הצ'קים.
  • משתתף בחלק ממערכות התשלומים.
  • מפקח על חלק מהמשתתפים במערכות התשלומים – הפיקוח על הבנקים
  • בנקאי של הממשלה - מספק שירותים בנקאיים לממשלה.
  • מוסד סליקה – מנהל חשבונות עו"ש וחשבונות סליקה לגופים פיננסים.

בעוד שלמילוי מגוון תפקידים על ידי הבנק המרכזי יתרונות משמעותיים להבנה רחבה של תחום התשלומים, תפקידים אלו עשויים להיות שונים בתכלית, ומעורבותו של הבנק במערך התשלומים ממספר היבטים שונים עשויה להעלות גם חשש לניגודי עניינים. ניגודי העניינים יכולים לבוא לידי ביטוי במסגרת קבלת ההחלטות של דרגי ניהול האחראיים לתפקידים שונים במקביל וכן במסגרת שירותי המעטפת הניתנים בבנק לכל הפונקציות במקביל כגון שירותי מחשוב, כוח אדם וייעוץ משפטי. ניגוד העניינים עשוי לבוא לידי ביטוי בתיעדוף משימות או בשיקול הדעת. דוגמה לחשש כזה היא קביעה ויישום מדיניות פיקוח שהינה לטובת הבנק, כמשתתף או כמפעיל מערכת.

בנק ישראל רואה חשיבות בניהול ובטיפול בכל חשש לניגוד עניינים אפשרי או נתפס וקובע מדיניות ונהלים שמטרתם להבטיח כי ניגודי עניינים לא יתקיימו. הדרך העיקרית שיושמה בבנק למניעת ניגודי העניינים היא הפרדה ארגונית בין פונקציית הפיקוח על מערכות התשלומים לבין הפונקציות האחרות האחראיות לתפקידי הבנק האחרים. במסגרת זו בוצעה הפרדה אגפית בין פונקציית הפיקוח על מערכות תשלומים לפונקציות התפעול של מערכות התשלומים. הפרדה זו כללה הקצאה מובחנת של כוח אדם, הפרדת סמכויות בין פונקציות אלו והפרדת גישה לבסיסי המידע. בנוסף, מתקיים קו דיווח ישיר בין אגף הפיקוח על מערכות התשלומים לנגיד ולמשנה לנגיד, על מנת לאפשר טיפול ענייני בסוגיות שבהן קיים חשש לניגוד עניינים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/11/2023