הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

חוזר בנושא

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

תאריך פרסום: 29/03/2023
מספר חוזר: 2745
מספר הוראה: 422
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק

העדכון להוראה מבהיר כי אין לקבוע כללים גורפים, ולמנוע אמצעי תשלום בסיסיים או ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת, רק בשל השתייכותו של הלקוח לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, וכי יש לבחון כל בקשה לגופה תוך הפעלת שיקול דעת.

לרשימת השירותים הבנקאיים הבסיסיים שלגביהם אין לסרב סירוב בלתי סביר התווספה האפשרות ללקוח לבקש כרטיס לחיוב מידי או למשיכת מזומן, המאפשר ביצוע פעולות בסכום מוגבל לתקופה על פי מדרגות אחידות שיקבעו על ידי התאגיד הבנקאי. מוצר זה נועד לאפשר מתן אמצעי תשלום ללקוחות לגביהם נדרש להגביל את סכום  הפעילות.

כמו כן, תחולת ההוראה הורחבה באופן שהיא תחול, מעבר לניהול חשבון עובר ושב ביתרת זכות, גם על ניהול חשבון עובר ושב ביתרת חובה שאינה חורגת ממסגרת האשראי המאושרת. זאת על מנת להבטיח שגם ללקוחות אלו תינתן גישה לשירותי תשלום בסיסיים ולקבלת מידע בערוצי בנקאות בתקשורת.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/03/2024