הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים

חוזר בנושא

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים

תאריך פרסום: 30/08/2018
מספר חוזר: 2568
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023