הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רואה החשבון המבקר עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/02/09

חוזר בנושא

רואה החשבון המבקר עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/02/09

תאריך פרסום: 12/02/2009
מספר חוזר: 2242
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023