הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

חוזר בנושא

מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 31/12/2009
מספר חוזר: 2253
מספר הוראה:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023