​מספר האיור ​שם האיור ​EXC​EL ​PDF
​איור א-1​ ​כמות ואחוז הבלתי-מועסקים בהגדרה הרחבה מתוך כוח העבודה, לפי רכיבי אבטלה ​xlsx ​​​pdf​
​איור א-2 ​התשואה להון (ROE) לאחר מס, סך מערכת הבנקאות, 1995 עד 2020 xlsx​ pdf
​איור א-3 ​התפתחות הרווח הנקי וההוצאות בגין הפסדי אשראי בכל רביע (במיליוני ש"ח), סך מערכת הבנקאות, שנת 2020 xlsx pdf
​​איור א-4 ​רכיבי הכנסות והוצאות במיליוני ש"ח, סך מערכת הבנקאות 2020 לעומת 2019 xlsx pdf​
​​איור א-5 ​המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל, סך המערכת 2013 עד 2020 ​xlsx pdf
​​איור א-6 ​שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פקדונות הציבור ופער הריבית, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2013 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-7 ​הרכב ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים, סך מערכת הבנקאות, 2013 עד 2020 ​xlsx pdf
​​איור א-8 ​התפתחות ההכנסות מעמלות, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-9 ​התפתחות ההכנסות מעמלות, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2020 ​xlsx pdf
​​איור א-10 ​מספר הסניפים, לסך מערכת הבנקאות, 2006 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-11 ​שיעור ביצוע פעולות משקי בית בערוצים ישירים מסך כל הפעולות, לעומת פעולות בסניפים, 2017 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-12 ​השפעת הגורמים השונים על התפתחות ההון העצמי רובד 1 לאורך שנת 2020, סך מערכת הבנקאות ​xlsx ​pdf
​​איור א-13 ​תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות – גודלו והרכבו, 2013 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-14 ​מדד להתפתחות סעיפים נבחרים לפעילות חוץ מאזנית (פעילות בישראל), סך המערכת הבנקאית, 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-15 ​התפתחות יתרת המסגרות המנוצלות, הלא מנוצלות וסך המסגרות המאושרות, סך המערכת הבנקאית, 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-16 ​הסיכונים המטרידים את מערכת הבנקאות, 2021 לעומת 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-17 ​שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2016 עד דצמבר 2020​ xlsx ​pdf
​​איור א-18 ​הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים,  סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2018 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-19 ​התפתחות ניצול מסגרות חשבונות העו"ש, ומסגרות כרטיסי האשראי הבנקאיים, סך מערכת הבנקאות, 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-20 ​שיעור הריבית הממוצעת על אשראי לא צמוד שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים1 סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-21 ​שיעור  מרווח האשראי במגזרי הפעילות השונים  סך מערכת הבנקאות, 2016 עד 2020 xlsx​ pdf
​​איור א-22 ​סך השינוי ביתרת האשראי הצרכני והאשראי בבטחון דירת מגורים, סך מערכת הבנקאות,  2017 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-23 ​התפלגות יתרת החוב של משקי בית (שלא לדיור), סך מערכת הבנקאות, לפי מקורות, 2012 עד 2020 xlsx pdf​
​​איור א-24 ​משכנתאות חדשות שניתנו בחודש השוטף - נתון גולמי וממוצע חודשי נע 12 חודשים, סך מערכת הבנקאות,  ינואר 2004 עד מרץ 2021 xlsx pdf
​​איור א-25 ​התפלגות ביצועי המשכנתאות לפי מטרת ההלוואה, סך מערכת הבנקאות, רבעון ראשון 2015 עד רבעון ראשון 2021 xlsx ​pdf
​​איור א-26 ​ביצועי הלוואות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", סך מערכת הבנקאות, מרץ 2019 עד מרץ 2021 xlsx ​pdf
​​איור א-27 ​סה"כ אשראי שניתן לצורך מחזור משכנתה, סך מערכת הבנקאות, רבעון שני 2011 עד רביע ראשון 2021 xlsx ​pdf
​​איור א-28 ​הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה, סך מערכת הבנקאות, ינואר 2015 - מרץ 2021 xlsx pdf
​​איור א-29 ​משקל האשראי שבדחייה מסך יתרת האשראי, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 ​xlsx ​pdf
​​איור א-30 ​התפלגות יתרת ההלוואות לדיור בגינן נדחו תשלומים, לפי שיעור התשלום החודשי שנדחה, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2021 ​xlsx​ pdf
​​איור א-31 ​התפלגות יתרת ההלוואות לדיור בגינן נדחו תשלומים, לפי תקופת הדחייה, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2021 ​xlsx ​pdf
​​איור א-32 ​התפלגות יתרת ההלוואות בגינן נדחו תשלומים בתיק לדיור לעומת התפלגות יתרת ההלוואות לדיור, לפי מאפייני שיער המימון  (LTV) ושיעור ההחזר מהכנסה (PTI), סך מערכת הבנקאות, מרץ 2021 xlsx ​pdf
​​איור א-33 ​התפתחות התפלגות הביצועים לפי שיעורי מימון, סך מערכת הבנקאות, אפריל 2011 עד מרץ 2021 ​xlsx ​pdf
​​איור א-34 ​התפלגות ביצועי ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור ההחזר מהכנסה (PTI), סך מערכת הבנקאות, ינואר 2015 עד מרץ 2021 xlsx ​pdf
​​איור א-35 ​מדד התפתחות יתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים ביחס לשנת בסיס, סך מערכת הבנקאות, 2012 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-36 ​התפלגות האשראי שניתן למימון כנגד הלוואות מוניטריות, התפלגות האשראי שאושר במסגרת הקרנות בערבות ממשלתית, והתפלגות תיק האשראי הבנקאי xlsx ​pdf
​​איור א-37 ​מדד לקשיי המימון של החברות לפי גודל חברה,לפי סקר חברות, הסקטור העסקי, 2002 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-38 ​שיעור הריבית במגזר השקלי הלא צמוד בריבית משתנה, סך מערכת הבנקאות,  2016  עד מרץ 2021 xlsx pdf
​​איור א-39 ​יתרת אשראי לסוף תקופת דיווח במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות,  2018 עד 2020 xlsx pdf
​איור א-40 ​היקף יתרת האשראי בדחייה במגזר העסקי, סך מערכת הבנקאות, אוקטובר 2020 עד מרץ 2021 xlsx pdf
​​איור א-41 ​התפלגות התקופה לפירעון עבור אשראי שהועמד לזמן קצוב במגזרי הפעילות העסקיים, סך מערכת הבנקאות, 2018 עד 2020 ​xlsx pdf
​​איור א-42 ​שיעור ההוצאה להפסדי אשראי מסך האשראי המאזני לציבור, סך מערכת הבנקאות, 2000 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-43 ​יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל, סך מערכת הבנקאות,  2012, 2015, 2019 ויוני 2020 xlsx pdf
​​איור א-44 ​האשראי המאזני למימון עסקאות הוניות בסך האשראי המאזני, סך מערכת הבנקאות, 2012 עד יוני 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-45 ​יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך מערכת הבנקאות (על בסיס מאוחד), מרץ 2016 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​​איור א-46 ​התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא, נטו, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2016 עד דצמבר 2020, מדד (מרץ 2016 = 100) ​xlsx pdf
​​איור א-47 ​סטיית התקן הגלומה שנגזרת מאופציות על מדדי מניות במדינות שונות, 2015 עד פברואר 2021 xlsx pdf
​​איור א-48 ​הריבית הגלומה בעסקאות החלף שקל\דולר לשבוע, 2018 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-49 ​היקף עסקאות FX-SWAP לתקופה ארוכה מחודש, בחלוקה לעסקאות מכירת ורכישת דולרים, לפי צד נגדי לעסקה, סך מערכת הבנקאות, חודשים ינואר עד מאי 2020 xlsx pdf
​​איור א-50 ​התפתחות האשראי לציבור נטו מול פיקדונות הציבור (מדד, דצמבר 2017 = 100), סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2017 עד דצמבר 2020  xlsx pdf
​​איור א-51 ​התפתחות פיקדונות הציבור למשיכה עד חודש, מדד (100=דצמבר 2019), סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-52 ​תזרים יוצא בגין צרכי נזילות מוגדלים הנובעים משינויים בהערכת שווי השוק של נגזרים או עסקות אחרות, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​​איור א-53 ​תזרים נכנס לפי צד נגדי, לקוחות קמעונים (לרבות עסקים קטנים), סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​​איור א-54 ​שיעורים ממוצעים -  הכנסות ריבית, הוצאות ריבית והמרווח הפיננסי, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2018 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-55 ​התפתחות הכנסות הריבית, נטו ויתרת הנכסים נושאי הריבית, מדד (מרץ 2018 = 100), סך מערכת הבנקאות, מרץ 2018 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-56 ​הכנסות מפעילות במכשירים נגזרים, מול הפרשי שער נטו, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2019 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-57 ​עודף הנכסים על ההתחייבויות בעלי מועדי שינוי ריבית של עד שנה, במגזר הלא צמוד, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019​ xlsx pdf
​​איור א-58 ​השינוי בהשפעה הצפויה מתרחיש של ירידה במקביל בריבית של 1% על הכנסות הריבית ושאינן מריבית, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx pdf​
​​איור א-59 ​ההשפעה הצפוייה מירידה במקביל בריבית בשיעור של 1% על הכנסות הריבית ושאינן מריבית, מסך ההכנסות, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx pdf
​​איור א-60 ​ההשפעת ירידה במקביל של 1% בריבית על ההכנסות מריבית וההכנסות המימון שאינן מריבית, מסך ההכנסות מריבית ושאינן מריבית, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx ​pdf
​​איור א-61 ​ריבית בנק ישראל וריבית ה- Federal Reserve (הבנק המרכזי בארה"ב),  2018 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-62 ​השינוי בשווי ההוגן נטו המותאם כתוצאה מתרחישים שונים לשינויים בריבית, ביחס להון העצמי רובד 1,  סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-63 ​השינוי בשווי ההוגן נטו של מכשירים פיננסים ביחס להון העצמי רובד 1, כתוצאה מתרחיש התללה בריבית, מט"י, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx ​pdf
​​איור א-64 ​עודף הנכסים על ההתחייבוית במגזר הלא צמוד, לפי מועדי שינוי ריבית (ללא עד חודש), לאחר השפעת הנחות על פריסת פקדונות לפי דרישה, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019​ xlsx ​pdf
​​איור א-65 ​השינוי בשווי ההוגן נטו של מכשירים פיננסים ביחס להון העצמי רובד 1, כתוצאה מתרחיש התללה בריבית,מגזר צמוד מול מגזר לא צמוד, סך מערכת הבנקאות, 2020  xlsx​ ​pdf
​​איור א-66 ​שיעור החשיפה למדד ביחס להון העצמי רובד 1, סך מערכת הבנקאות,  2017 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-67 ​אומדן להשפעת ירידה של 1% במדד המחירים לצרכן, ביחס להכנסות הריבית נטו, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx pdf
​​איור א-68 ​התפתחות מדד המחירים לצרכן (דצמבר 2017 = 100), והאינפלציה השנתית הידועה בכל שנה, דצמבר 2017 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​​איור א-69 ​שיעור החשיפה למט"ח ביחס להון העצמי רובד 1, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-70 ​השפעת ירידה של 10% בשער הדולר על ההון, ביחס להון העצמי רובד 1, סך מערכת הבנקאות, 2020 מול 2019 xlsx pdf​
​​איור א-71 ​ערך נקוב של חוזי מט"ח, סך מערכת הבנקאות, 2018 עד 2020 ​xlsx pdf
​​איור א-72 ​הכנסות רבעונית בתיק למסחר, בגין חשיפת מט"ח, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2019 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-73 ​הכנסות רבעונית בתיק למסחר, סה"כ, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2019 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-74 ​הכנסות רבעונית בתיק למסחר, בגין חשיפת ריבית, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2019 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-75 ​התפתחות סך יתרת האשראי הצרכני בחברות כרטיסי האשראי,  2016 עד 2020 xlsx pdf
​​איור א-76 ​ריבית ממוצעת (שנתית) בתיק האשראי הצרכני בחברות כרטיסי האשראי דצמבר 2016 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​​איור א-77 ​שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי הצרכני, חברות בכרטיסי האשראי, 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​​איור א-78 ​התפלגות מקורות ההכנסה בחברת כרטיסי האשראי 2016 מול 2020 xlsx pdf
​​איור א-79​ ​התפתחות יתרת האשראי המסחרי (ללא ניכיון) בחברות כרטיסי האשראי 2016 עד 2020 xlsx pdf
​איור א-80​ ​התפלגות מקורות המימון בחברות כרטיסי האשראי 2016 עד 2020 xlsx pdf
​איור א-81​ ​סה"כ מספר כרטיסים פעילים בחברות כרטיסי האשראי 2016 עד 2020 ​xlsx ​pdf
​איור א-82 ​נתחי השוק של החברות במספר כרטיסי האשראי הפעילים כרטיסים באחריות החברה וכרטיסים בערבות בנקים, דצמבר 2020 xlsx ​pdf​
​איור א-83​ ​הכנסות בגין מחזיקי כרטיס אשראי, סה"כ ולפי סוג הכנסה 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​איור א-84​ ​הכנסות מבתי עסק, נטו, חברות כרטיסי האשראי, 2016 עד 2020 ​xlsx pdf
​איור א-85​ ​סה"כ עמלת סליקה ממוצעת בארץ, חברות כרטיסי האשראי, 2016 עד 2020 xlsx pdf
​איור א-86​ ​יחס הון עצמי רובד 1 של חברות כרטיסי האשראי 2016 עד 2020 xlsx ​pdf
​איור א-87​ ​תשואה להון עצמי (אחוזים), חברות כרטיסי האשראי דצמבר 2016 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​איור א-88​ ​הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, חברות כרטיסי האשראי 2016 עד 2020 xlsx pdf
​איור א'-1-1 ​מספר בקשות מצטברות לדחיית תשלומי הלוואות שאושרו ללקוחות מערכת הבנקאות, מרץ 2020 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
איור א'-2-1 ​ההיקף המצטבר של תשלומי ההלוואות שנדחו בפועל, סך מערכת הבנקות, מרץ 2020 עד דצמבר 2020 ​xlsx pdf
איור א'-3-1 סטטוס התפלגות יתרת החוב בגינה נדחו תשלומים, סך מערכת הבנקאות, אוגוסט 2020 עד מרץ 2021  xlsx pdf
איור א'-4-1 ​סטטוס התפלגות יתרת החוב בגינה נדחו תשלומים, סך מערכת הבנקאות, אוגוסט 2020 עד מרץ 2021  xlsx pdf
​איור א'-5-1 ​סטטוס דחיית תשלומי הלוואה בחלוקה למגזרי פעילות פיקוחיים, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2021 xlsx pdf
​איור א'-1-3 ​יחס ה-MV/BV  של הבנקים וענפי משק מרכזיים בישראל, אוקטובר 2019 עד מרץ 2021 xlsx​ pdf
​איור א'-2-3​ ​מדדי מניות נבחרים בישראל, ינואר 2019 עד אפריל 2021  xlsx pdf
​איור א'-3-3 ​מדדי מניות נבחרים באירופה, ינואר 2019 עד אפריל 2021  xlsx ​pdf
​איור א'-4-3 ​מדדי מניות נבחרים בארה"ב, ינואר 2019 עד אפריל 2021  xlsx pdf
​איור א'-5-3 ​יחס ה-MV/BV בענף הבנקאות, ישראל ומדינות נבחרות, 2006 עד אפריל 2021​ xlsx pdf
​איור א'-6-3 ​תשואה להון במערכות בנקאות בארץ ובמדינות נבחרות, 2000 עד  2020 ​xlsx pdf
​איור א'-1-4 ​התפתחות האשראי לציבור נטו מול פיקדונות הציבור, והיחס ביניהם, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2000 עד דצמבר 2020  xlsx ​pdf
​איור א'-2-4 ​התפתחות פיקדונות הציבור, השוואה בינלאומית (מטבע מקומי), מדד ,דצמבר 2018 עד דצמבר 2020  xlsx ​pdf
​איור א'-3-4 ​התפתחות פיקדונות הציבור, לפי סוג פיקדון, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2015 עד דצמבר 2020 xlsx ​pdf
​איור א'-4-4 ​ריבית ממוצעת על פיקדונות הציבור שנתקבלו במהלך החודש, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2016 עד דצמבר 2020 ​xlsx pdf
​איור א'-5-4 ​התפתחות פיקדונות הציבור לפי סוג המפקיד, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2016 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​איור א'-6-4 ​התפתחות מדדי מניות מרכזיים בישראל ובעולם (מדד, 2018=100), 2018 עד 2020 xlsx pdf
​איור א'-7-4 ​סטיית התקן הגלומה שנגזרת מאופציות על מדדי מניות במדינות שונות, 2015 עד פברואר 2021 xlsx pdf
​איור א'-8-4 ​גיוס נטו בקרנות הנאמנות, דצמבר 2019 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​איור א'-1-5 ​אומדן לשיעור החובות הבעיתיים xlsx pdf
​איור א'-2-5 ​התפתחות ההוצאה בכרטיסי אשראי, ענפים נבחרים, ינואר 2020 עד מאי 2021 xlsx pdf
​איור א'-3-5 ​מסירות כלי רכב, 2010 עד 2020 ​xlsx pdf
​איור א'-4-5 ​מסירות רכבים 2020 לעומת 2019 xlsx pdf
​איור א'-1-6 ​הערכת רמות הסיכון הממוצע והסיכון המוגבר לפי פלחי ענף הבינוי והנדל"ן, חמשת הבנקים הגדולים, יוני 2020 xlsx pdf
​איור א'-2-6 ​פרוייקטים סגורים לפי יעוד הנכס, במיליארדי ש"ח ואחוזים xlsx pdf
​איור א'-3-6 ​נכסים מניבים לפי יעוד הנכס, במיליארדי ש"ח ואחוזים xlsx pdf
​איור א'-4-6 ​מסגרות אשראי לנכסים בשיעור מימון גבוה מ- 70%  xlsx pdf
​איור א'-5-6 ​מסגרות אשראי לנכסים בשיעור תפוסה נמוך מ- 80%  xlsx pdf
​איור א'-6-6 ​קרקעות לפי יעוד הקרקע, במילארדי ש"ח ובאחוזים xlsx pdf
​איור א'-7-6 ​קרקעות בשיעור מימון גבוה מ- 70%, במיליארדי ש"ח xlsx pdf
​איור ג'-1​ ​מספר התלונות והבקשות למידע שטופלו על-ידי הפיקוח על הבנקים, 2015 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-1-1 ​ריבית בנק ישראל והתחזית לריבית בנק ישראל בעוד שנה, ינואר 2014 עד מרץ 2021 xlsx ​pdf
​איור ג'-2-1 ​הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה, סך המערכת הבנקאית, ינואר 2015 - מרץ 2021 xlsx pdf
​איור ג'-3-1 ​הריבית הריאלית1 המשוקללת על משכנתאות, התשואה הריאלית על אג"ח ממשלתית ל-5 שנים, והפער ביניהם, ינואר 2018 עד דצמבר 2020 xlsx pdf
​איור ג'-1-5 ​שיעור השיקים שחזרו מסיבת אכ"מ מתוך סך השיקים שהוצגו בתקופה במהלך המשבר, 2019 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-2-5 ​שיעור השיקים שחזרו מחמת ביטול מתוך סך השיקים שהוצגו בתקופה במהלך המשבר, 2019 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-3-5 ​מספר הוראות ביטול שיקים לתקופה, 2019 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-4-5 ​מספרי שיקים שהוצגו לפירעון לאורך התקופה, 2019 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-5-5 ​מוגבלים "בנקאיים" שהגבלתם הוטלה בגין שיקים ללא כיסוי, נובמבר 2019 עד 2020 xlsx pdf
​איור ג'-6-5 ​מספר הלקוחות שהטלת ההגבלה עליהם לא נבעה באופן ישיר משימוש בשיקים גדל באופן מתון אך עקבי החל מחודש יוני 2020 ​ xlsx​ pdf​
  
​​​