הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מכתבים

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום תחום נושא קובץ להורדה
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות 202242 15/11/2022
יום הבחירות לכנסת 03/10/2022
דיווח תקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים לשנת 2021 13/09/2022
הוגנות צרכנית בסביבה פיננסית משתנה 07/09/2022
פתיחת חשבון לעולים חדשים וקבלת כספים מרוסיה באמצעות המערכת הבנקאית בישראל 16/08/2022
הבהרות בנושא הוצאות צד שלישי אגב מתן אשראי 11/08/2022
יישום חוק שירות מידע פיננסי והתקן לבנקאות פתוחה 25/07/2022
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' 34) (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב- 2022 21/07/2022
סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות סנקציות ביןלאומיות וברשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות 08/06/2022
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 20/03/2022
הגבלת חשבון שיקים סגור - מסירת הודעות ללקוח 14/03/2022
שיתוף התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בתהליך הערכת הוגנות במערכת הבנקאות 14/03/2022
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2021 16/02/2022
גילוי עלות השירות – חלק 11 לתעריפון המלא 16/02/2022
הגברת השקיפות בנושא האכיפה הצרכנית בפיקוח על הבנקים 16/02/2022
בטחונות לפעילות לקוחות בנגזרי OTC 09/02/2022
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות שירות ללקוח, התשמ"א 1981 24/01/2022
סגירות והעתקות סניפים 11/01/2022 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) , התשע"ח – 2018 03/01/2022
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 30/12/2021
סיוע ללווים לנוכח מגבלות ה"גל החמישי" 29/12/2021
עקרונות לקביעת תנאי כהונה של יושב ראש דירקטוריון בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה - הארכת תוקף 21/12/2021
מניית שיקים ללא כיסוי לצורך משלוח התראה ללקוח 202135 19/12/2021 אסדרה צרכנית שיקים ללא כיסוי
מתן שירות הולם ללקוחות 17/10/2021
גביית עמלה תפעולית בגין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור 13/09/2021
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 12/09/2021
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 23/08/2021
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 מיום 25/07/2021 202123 25/07/2021 אסדרה צרכנית קורונה
מתווה מעבר בתי העסק לעבודה בתקן EMV 20/07/2021
שיפור אפקטיביות הגילוי בהודעות ללקוחות 29/06/2021
דיווח לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת 29/06/2021
פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות בעלי רישיון למתן שירות בנכס פיננסי 23/05/2021
קידום הבנקאות הפתוחה 10/05/2021
הטבות בעמלות לאנשים עם מוגבלות 09/05/2021
ביצוע העברות בנקאיות מול מוסדות פיננסים הפועלים באיחוד האמירויות הערביות - עדכון 14/04/2021
פעילות הבנקים כצרכני מידע בבנקאות הפתוחה 14/04/2021
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2020 25/02/2021
סיוע לנשים חסרות מעמד במסגרת אמנת זמינות פיננסית 24/02/2021 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
ניהול סיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים 03/02/2021
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 202102 24/01/2021
התאמת התעריפונים לטכנולוגיה המתפתחת 18/01/2021
מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות 30/12/2020 ציות ואיסור הלבנת הון איסור הלבנת הון
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 30/12/2020
ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 1981- הסכמת בנק לפסיקת בית המשפט לפי סעיף 79 א(א) לחוק בתי משפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984 20/12/2020
ניהול סיכונים סביבתיים 20/12/2020
משבר נגיף הקורונה - דגשים בנושא המתווה הנוסף לדחיית תשלומים לעסקים קטנים 17/12/2020
משבר נגיף הקורונה - דגשים בנושא המתווה הנוסף לדחיית תשלומים 03/12/2020
ביצוע העברות בנקאיות מול מוסדות פיננסים הפועלים באיחוד האמירויות הערביות 20/10/2020
דגשים לניהול ומעקב אחר סיכוני מודל על רקע משבר הקורונה 19-COVID 12/10/2020
אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לשינויים נוספים בתנאי הלוואה 10/10/2020
דגשים לדוחות לציבור בדוחות רבעוניים ושנתיים בשנת 2020 10/10/2020
הארכת תוקף ההקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה 15/09/2020
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי) מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני)(הוראת שעה), התש"ף 2020 202034 14/09/2020 אסדרה צרכנית קורונה
ביצוע פעולות בנקאיות מרחוק בתקופת משבר נגיף הקורונה ובעתות שגרה 202032 27/07/2020 אסדרה צרכנית קורונה
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 202030 26/07/2020
מכתב לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי - דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 202031 26/07/2020
עיקול תשלומים המשולמים לפי פקודת הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר 23/07/2020
מתן מענה ללקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים על רקע משבר נגיף הקורונה 202025 24/06/2020 אסדרה צרכנית קורונה
מכתב הבהרה בנוגע למשלוח הודעות בדבר פירוט עסקאות בכרטיסי אשראי בתקשורת 18/06/2020
תיקוף לצורך שימוש במודל דירוג של לשכת אשראי 16/06/2020
הבהרות להוראות הפיקוח על הבנקים לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 25/05/2020
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2019 בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 14/05/2020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 10/05/2020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 03/05/2020
הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 23/04/2020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 22/04/2020
אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לגבי טיפול בחובות ודיווח לציבור 21/04/2020
דגשים לדוחות לציבור לרבעון הראשון לשנת 2020 21/04/2020
עדכון קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראות ניהול בנקאי תקין 411 05/04/2020
הרתמות המערכת הבנקאית לסיוע למשק בצליחת המשבר על-ידי הגדלת האשראי ותמחור הוגן של הלוואות 02/04/2020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 31/03/2020
חלוקת רווחים בעקבות משבר הקורונה 29/03/2020 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 26/03/2020
הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שיקים ללא כיסוי - בעקבות אירוע וירוס הקורונה 23/03/2020
הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון, במענה למשבר נגיף הקורונה 22/03/2020 אסדרה צרכנית קורונה
שימוש בהיתר כללי לבנקים לפתיחת סניפים ולהעתקתם בעת חירום 19/03/2020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 16/03/2020
צעדים פיקוחיים כתגובה למשבר נגיף הקורונה- הוראת שעה 15/03/2020
גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור 13/02/2020
יום הבחירות לכנסת 09/02/2020
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת 1981- בהתאם לסעיף 5א3(ד) (2)לחוק הבנקאות, (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 202003 05/02/2020
מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנקים מסחריים 01/01/2020
מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנק הדואר 01/01/2020
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל - הארכת תוקף מכתבי המפקחת 19/12/2019
מצב מיוחד בעורף - הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שקים ללא כיסוי - בנק הדואר 10/12/2019
מצב מיוחד בעורף - הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שקים ללא כיסוי - בנקים 10/12/2019
יום הבחירות לכנסת 12/08/2019
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 01/08/2019
עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים 24/06/2019
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2018 בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 05/03/2019
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל - הארכת תוקף מכתב המפקחת 16/09/2018
יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות 20/08/2018
הנפקת טפסי שיקים למשיכה מחשבונו של לקוח במהלך תקופת הגבלה 19/07/2018
עסקאות רכישת חובות של חייבים מלקוחות מסחריים 28/05/2018
פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ורכזי הצעה 15/04/2018
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2017 09/04/2018
אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות 201805 28/03/2018 דיווח כספי CECL
פתיחת חשבון לעולה חדש 22/03/2018 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
שאלות ותשובות בנושא דרישות הלימות הון 08/03/2018 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
אישורים מיוחדים מרואי חשבון בנוגע לפעילות לקוחות 04/01/2018 ציות ואיסור הלבנת הון איסור הלבנת הון
חיוב חשבון לקוח נפרע לאחר שהזיכוי בגין שיק הפך סופי - הבהרה 27/12/2017 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
מכתב המפקחת בנושא ערבות מגובה בפיקדון- הוספת תשובה לשאלה בקובץ שו"ת בנושא דרישות הלימות ההון 18/12/2017 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
תנאי הלוואות לדיור משלימות להלוואות זכאות 10/12/2017 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
שירות המסלולים – הגברת המודעות ועידוד הצטרפות של עסקים קטנים 29/11/2017
הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000- ("החוק") 20/07/2017 ציות ואיסור הלבנת הון איסור הלבנת הון
הסיכון באשראי לענף כלי רכב 06/07/2017
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 04/07/2017 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
יישום הסכם פטקא (FATCA) בישראל - ניהול חשבונות "גמ"ח קטן" בבנק 03/07/2017
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל- התייעלות בתחום נדל"ן 13/06/2017
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2016 19/03/2017
כרטיסים נטענים 06/03/2017
הפרשות להפסדי אשראי 21/02/2017
גילוי על ההשפעה של חוק שכר בכירים 201704 21/02/2017 דיווח כספי זכויות עובדים
קובץ שאלות ותשובות ביישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 20/02/2017
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנת 2016 201702 12/02/2017 דיווח כספי שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 28/12/2016 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 23/11/2016
חיובים על פי הרשאה - ארכה ליישום סעיף 6א(ד) הוראה 439 11/07/2016
היתרי החזקה בבנקים לגופים המנהלים כספי לקוחות - עדכון מדיניות 16/06/2016
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 09/06/2016 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
היערכות הבנקים לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 07/06/2016
היערכות הבנק לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 07/04/2016
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות והונאות במערכת הבנקאית לשנת 2015 22/03/2016
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור-הבהרות 20/03/2016
ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל 26/01/2016
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל 12/01/2016 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
חיובים על פי הרשאה - הבהרות 04/01/2016
סגירת סניפים וצמצום מספר עמדות הטלרים בבנקים –מתן מענה למגוון הלקוחות 201525 06/12/2015 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות- מסמך מרכז 24/11/2015
שיווק יזום של הלוואות קמעוניאות 17/11/2015
עדכון קובץ שו"ת בנושא דיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים 10/09/2015
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות דיווח לציבור בנושא חובות פגומים וסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 10/09/2015
הוראת נ.ב.ת 439 "חיובים על פי הרשאה" - דחיית מועד תחילה 10/08/2015
ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן 201514 29/06/2015 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
דיווח בדבר מעבר מערך התשלומים בישראל לתקן EMV 29/06/2015
הרחבת תפוצת כרטיסי חיוב מיידי (דביט) 29/06/2015
פנייה יזומה למתן אשראי ללקוחות קמעונאיים 23/06/2015
שירות המסלולים 21/06/2015
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי אשראי 26/05/2015
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 28/04/2015
בדיקה בנושא נאותות הדיווחים לפיקוח על הבנקים 14/04/2015
ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border) 16/03/2015
גילוי מידע אודות תניית מדד רצפה בחוזים 24/02/2015 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 10/02/2015
חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות 201501 18/01/2015 אסדרה צרכנית ריבית
עדכון שאלות ותשובות ליישום הוראות בנושא מדידה והלימות הון 18/01/2015
עדכון שאלות ותשובות לנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 18/01/2015 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
החלפת מערכת לניהול חשבונות לקוחות מוגבלים בבנק ישראל 04/12/2014
הפסקת דיווח בתדירות חודשית על חשיפה למוסדות פיננסיים זרים 03/12/2014
שאלות ותשובות - הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים 368 03/11/2014 דיווח כספי מגזרי פעילות פיקוחיים
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (301A) 29/10/2014
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (נב"ת 221) 29/09/2014
קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות 29/09/2014
שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 28/09/2014
מבצע צוק איתן - הנחיות חזרה לשגרה 03/09/2014
ריבית התלבור 30/07/2014
מבצע "צוק איתן" - הנחיות נוספות - נוסח מתוקן 29/07/2014
מבצע "צוק איתן" - הנחיות נוספות 27/07/2014
פעילות בסחורות 22/07/2014
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 17/07/2014 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
מבצע "צוק איתן" - הנחיות 09/07/2014
פתיחת חשבונות חדשים לאור הוראות הFATCA 30/06/2014
עיקול חשבונות בנק של ניצולי שואה 23/06/2014
שירות המסלולים 11/05/2014
בדיקה בנושא נאותות הדיווחים לפיקוח על הבנקים 07/05/2014
היערכות ליישום הוראות ה FATCA 06/04/2014
הוראת התגמולים - יישום לראשונה בחברות בת - סוגיית הקבוצה הבנקאית 18/03/2014
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 28/01/2014
פרסום תעריפוני עמלות באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי 22/10/2013
הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר 15/09/2013 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
הגבלות על מתן הלוואות לדיור 29/08/2013 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
מניעת הלבנת הון- פעילות מול "מאגד" 05/08/2013
תיקון הגדרת "עסק קטן" - הודעה ללקוחות 01/08/2013
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוריון (301) 30/04/2013
הקמת צוות עבודה לכתיבת הוראה בנושא דירוג חשיפות אשראי 18/04/2013
עדכון הנחיות בנושא נדל"ן לדיור 21/03/2013 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
הצגת דוח כספי שנתי 11/03/2013
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 12/02/2013
קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים 27/01/2013 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
המלצות הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון בישראל 16/01/2013
גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים - הארכה 02/01/2013
הבהרה בעניין יום הבחירות לכנסת 30/12/2012
השלכות של סיכוני אבטחת מידע ותקריות קברניטיות על הדוח לציבור 06/12/2012
עדכון קובץ שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק ההלוואות לדיור 04/12/2012 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 03/12/2012
תמחור מחדש של עמלות בעד פעילות בניירות ערך 28/11/2012
תיקון חוזה ההלוואה לדיור בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון 21/11/2012
הגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור 01/11/2012 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
דיווח חד פעמי על הוצאות שכר 20/08/2012
עדכון קובץ שאלות ותשובות בנושא הלימות ההון 21/06/2012 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים 28/03/2012 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
טיפול באופציות מכר שניתנו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 18/03/2012
סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהן מעורבים חשבונות בנק המופיעים באתרי אינטרנט המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית 29/01/2012
גילוי לציבור על פעילות סניפים של בנקים זרים בארץ 08/11/2011
אישורי יתרות של לקוחות התאגידים הבנקאיים 08/11/2011
גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים 08/11/2011
גילוי נוסף בדבר חשיפות למדינות זרות מסוימות 27/10/2011
היערכות לאימוץ המלצות באזל III 26/10/2011
1. עדכון מס' 2011-02 לקודיפיקציה של הFASB לגבי קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי, 2. עדכון מס' 2011-04 לקודיפיקציה של FASB בדבר תיקונים שמטרתם גיבוש דרישות גילוי ומדידת שווי הוגן משותפות לתקינה האמריקאית ולתקינה הבינלאומית 11/08/2011
גילוי על סיכון אשראי בעייתי בענף משק אנשים פרטיים 24/07/2011
דיווח על בנקים בדוח על חשיפות אשראי וחשיפות אשראי גדולות 20/06/2011
הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- דחיית מועד היישום לראשונה של ההנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים 201117 23/05/2011 דיווח כספי זכויות עובדים
דיווח חד פעמי על ההשפעה של ההוראה למתן גילוי בדוח הדירקטוריון על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע 23/05/2011
גילוי על הלוואות לדיור 15/05/2011 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים 201113 09/05/2011 דיווח כספי זכויות עובדים
הלוואות לדיור בריבית משתנה 03/05/2011
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 01/05/2011
הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 26/03/2011 דיווח כספי זכויות עובדים
מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות הFATF 22/03/2011 ציות ואיסור הלבנת הון איסור הלבנת הון
הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית - תוספת אשרה לדוגמה 06/03/2011
גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי 201104 09/02/2011 דיווח כספי דיווח לציבור של סולקים ושל חברות כרטיסי אשראי
הארכת מועד לתיקון חוזים בנקאיים - כללים לניהול חשבונות עו"ש 30/01/2011
ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הסכמת הבנק להסדר פשרה 16/01/2011
דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 12/01/2011
תיקון חוזים בנקאיים בהתאם לפסיקת בית הדין לחוזים אחידים ובית המשפט העליון 05/12/2010
הקלות לאוכלוסייה בחירום 17/11/2010
המשכיות עסקית- עקרונות מדיניות ליעדי שירות 01/11/2010
דיווח על סניפים במערכת תהיל"ה - קוד סניף 31/10/2010
הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה 28/10/2010 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
הנחיה בנושא תיקוף מודלים 17/10/2010
הפרשה לחובות מסופקים בגין קבוצות רכישה וגילוי על קבוצות רכישה 15/08/2010
הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית 15/08/2010 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
רשתות חברתיות 201020 28/07/2010 טכנולוגיה וחדשנות הגנת סייבר ואבטחת מידע
הפעלת סניפי בנקים ניידים בשעת חירום 25/07/2010
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 - "עברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" 13/07/2010
התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור 11/07/2010 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
קיצור יום העסקים הבנקאי במהלכו בשעת חירום 04/07/2010
חשבונאי ראשי - תחומי פעילות 30/06/2010
מדיניות הון לתקופת ביניים 30/06/2010
תהליך הסקירה הפיקוחי \r\n(Supervisory review process) 20/06/2010
דיווח בנושא ההיערכות ליישום המלצות באזל II 14/06/2010
מדיניות פתיחת סניפים בשעת חירום - סניפי גרעין 06/06/2010
בדיקה בנושא נאותות הדיווח לפיקוח על הלימות ההון 20/05/2010
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות מסוימות 16/05/2010
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411- "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" 03/05/2010
קבוצות רכישה 25/03/2010
דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי 21/02/2010
מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים 22/12/2009
היערכות לקראת מחלה אפידמית 14/12/2009
לקחים מהמשבר הפיננסי בנושא ניהול סיכוני אשראי 10/12/2009
דגשים בניהול סיכוני אשראי 12/10/2009
ניהול תהליכים מרכזיים בתחום טכנולוגיית המידע 14/09/2009 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד יישויות בעלות זכויות משתנות 06/09/2009
יישום סעיף 404 ל SOX Act בקרה פנימית על דיווח כספי 31/08/2009
הקצאת הון בגין עסקאות ריפו בבורסה 25/08/2009
איגוח מסורתי של הלוואות לדיור בישראל 25/08/2009 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
ניהול נכסי טכנולוגיית המידע (IT) 201005 24/08/2009 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
באזל II - קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים 20/08/2009
הלוואות לדיור בריבית משתנה 18/08/2009 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
הסדר הדיור החלוף 17/08/2009
שקלול מסגרות לכרטיסי אשראי לצורך יחס הון מזערי 02/08/2009
תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות 200925 30/06/2009 דיווח כספי רואה החשבון המבקר
סיכונים סביבתיים לתאגידים בנקאיים 11/06/2009
הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות 09/06/2009
מדידת שווי הוגן, גילוי על שווי הוגן,זיהוי והצגת ירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני 09/06/2009
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) 07/06/2009
דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (Factoring) 14/05/2009
תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009) 23/04/2009
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות- מדינות עם בעיות נזילות 23/04/2009
העברת מידע לרשות לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי 07/04/2009
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 05/04/2009
ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך 02/03/2009
דוח רבעוני על מדידה והלימות הון - שאלון איכותי 01/03/2009
ניכויים מותרים לצורך חישוב חבות 26/02/2009
באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני 19/02/2009
הוראת ניהול בנקאי תקין 325 17/02/2009
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 27/01/2009
מדיניות אשראי הערכות שווי של נכסים הנמצאים במדינות מסוימות, וחשיפה כלפי לווים אשר עיקר פעילותם במדינות אלה 01/01/2009
תכניות להתאוששות מאסון ולהמשכיות עסקית 31/12/2008
מסגרת עבודה למדידה והלימות הון (הוראת שעה) 31/12/2008
הוראת שעה- דיווח רבעוני על מדידה והלימות הון 31/12/2008
הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה 18/12/2008
דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של נכיון חייבים 08/12/2008
הכרה בהכנסות ריבית ובירידת ערך של זכויות מוטב שנרכשו 03/12/2008
דיווחים מסוימים לפיקוח על הבנקים 03/12/2008
תבנית מוצעת לדוח על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההון 02/12/2008
חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים 02/11/2008
דיווחים לפיקוח על הבנקים 29/10/2008
חברת EMI 29/10/2008
דיווח על סיכון נזילות 16/10/2008
תקן חשבונאות מספר 13 ( מתוקן ) בדבר "השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ" 18/08/2008
הבהרה בנושא חישוב דרישת ההון בעסקאות איגוח עד למועד יישום באזל II 16/07/2008
באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית - נדבך ראשון 03/07/2008
סיווג יתרות בגין פעילות סליקה בין-בנקאית של כספים 19/05/2008
העמדת מקורות בקבוצה הבנקאית במחיר הגיוס 13/05/2008
גילוי על מגזרי פעילות - מבצעי גיוס לקוחות ו/או שיווק מוצרים 09/03/2008
הבהרה בדבר אופן הסיווג המאזני והגילוי על נדל"ן להשקעה 03/03/2008
באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני 02/03/2008
דמי תפעול קופות גמל וקרנות נאמנות 26/02/2008
חישוב יחס הון מזערי בגין אגרות חוב המגובות בנכסים שהונפקו בארה"ב, וסיווגן לצורך הדיווח לציבור על סיכ 24/02/2008
גילוי מיוחד לגבי מכשירים פיננסיים מגובי נכסים והתקשרויות עם מבני איגוח - דיווח לציבור ליום 31.12.07 21/02/2008
טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירת ערך עם תמורה שאינן מנוהלות כעסקאות אשראי 19/02/2008
הצגת הכנסות מכרטיסי אשראי בביאור של עמלות תפעוליות של תאגיד בנקאי 27/01/2008
סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות 14/01/2008
הטיפול החשבונאי באיגרות חוב המוחזקות על ידי תאגיד בנקאי כעושה שוק - קנייה בהנפקה 13/01/2008
הטיפול החשבונאי ב"פורוורד סינטטי" 12/08/2007
תקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 05/08/2007
הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות 14/06/2007
טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך שמנוהלות כעסקאות אשראי 04/06/2007
היערכות לישום המלצות הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים באזל II 27/05/2007
דיווח כמותי בדוח בשנת 2006 על רגישות לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץ 27/02/2007
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022