הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות - מידע נוסף על חקיקה והוראות

שאלות ותשובות - מידע נוסף על חקיקה והוראות

בדף זה מופיעים מסמכים המרכזים את תשובות הפיקוח על הבנקים לשאלות שעלו בקשר להוראות המפקח על הבנקים בתחומים השונים. התשובות במסמכים אלו מייצגות את עמדתו של הפיקוח על הבנקים בנושאים האמורים. מסמכים אלו מתעדכנים מעת לעת, לפי הצורך.

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מידע נוסף
חובות פגומים סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 26/07/2012 118S1278
שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא שווי הוגן 26/07/2012 128S2498
הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור 26/07/2012 295
המלצות הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון בישראל- שאלות ותשובות 16/01/2013 201305
קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 19/02/2013 201309
טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר 20/02/2013 201311
שאלות ותשובות העוסקות בניהול סיכון אשראי- ניהול בנקאי תקין 06/08/2013 201320
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות 06/11/2013 335
יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 421, בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 24/04/2014 2014qa421
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 20/07/2014 365
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (נב"ת 221) 02/10/2014 362
קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות 06/10/2014 201420
קובץ שו"ת ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים 06/11/2014 368
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון​ 19/01/2015 377
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 329 מגבלות למתן הלוואות לדיור 19/01/2015 378
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא הטבות לעובדים 20/01/2015 201503
הוראות נב"ת העוסקות בניהול סיכון אשראי - שו"ת 03/05/2015 389
שאלות ותשובות בנושא קצין ציות 29/10/2015 201521
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 26/11/2015 201524
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מדידה והלימות הון 03/04/2016 201608
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מינוף 03/04/2016 201609
שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי 03/04/2016 201610
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור 03/05/2016 201615
שאלות ותשובות בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/06/2016 201616
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 21/02/2017 403
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוריון 10/07/2017 201711
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (מס' 221) 22/10/2017 201715
שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/11/2017 447
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות הון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 06/11/2017 446
שאלות ותשובות בנושא הלימות הון 08/03/2018 202
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 16/04/2018 453
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 16/04/2018 454
עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 13/09/2018 201810
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (מס' 301A) 19/11/2018 201813
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי 19/11/2018 201815
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 19/11/2018 201817
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דרישות הלימות ההון 19/11/2018 201819
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 26/12/2018 201821
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון הוראה 411 17/04/2019 201901
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "בנקאות בתקשורת" (מס' 367) 22/05/2019 367
ביטול השו"ת - הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 22/07/2020 202028
שאלות ותשובות הפסדי אשראי 29/11/2020 29112020
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "בנקאות בתקשורת" (מס' 367) 12/01/2021 202048
שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים 31/01/2021 202103
​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון בחברות כרטיסי אשראי 15/06/2021 202116
​​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון 15/06/2021 202117
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא "יחס מימון יציב נטו" (הוראה 222) 21/06/2021 202118
שו"ת על הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 03/02/2022 202204
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מימון יציב נטו (הוראה מס' 222) 01/06/2022 202246
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי נזילות 01/06/2022 486
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 29/08/2022 202235
קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בסולקים 07/11/2022 202240
"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן 15/05/2022 202222
שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור 06/10/2021 2676
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (מס' 221) מיום 31/10/22 31/10/2022 202241
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון 26/01/2023 202303
עדכון קובץ שו"ת בנושא דיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים 10/09/2015 201518
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון (עדכון מיום 27/02/23) 27/02/2023 202317
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות (מיום 29/06/23) 29/06/2023 202323
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312) 29/06/2023 202324
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר 19/07/2023 202325
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 26/11/2023 202340
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סיכון ריבית בתיק הבנקאי (מס' 333) 20/12/2023 202344
שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון 31/03/2024 202406
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - מסמך מרכז (הפרק על סיכון תפעולי ייכנס לתוקף ביום 1.1.26) 23/06/2024 202410