הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312)

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312)

תאריך פרסום: 29/06/2023
מספר השו"ת: 202324
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי

נערכו תיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" ובקובץ שאלות ותשובות ליישום הוראה זו, כחלק ממדיניות הפיקוח לצמצם, ככל האפשר, את הנטל הרגולטורי על התאגידים הבנקאיים ולאור הניסיון שנצבר ביישום ההוראה.

התיקונים העיקריים שבוצעו בקובץ השו"ת הם כדלקמן:

  • בתשובה לשאלה מספר 3 ניתנה דוגמה להקלה בסעיף 3(ב).
  • בתשובה לשאלה מספר 4 הובהר לגבי הון התאגיד הבנקאי שאליו יש להתייחס בחישוב שווי ההון.
  • בתשובה לשאלה מספר 8 נוספה הבהרה כי מגבלת החבות של "איש קשור" לפי סעיף 5(ב) להוראה אינה כוללת חבות בחשבונות המנוהלים בנאמנות עבור עמיתים.
  • בתשובה לשאלה מספר 10 הובהר כי חברה בת של תאגיד בנקאי שעיסוקה מתן שירותי ניהול הנדל"ן של הקבוצה הבנקאית תחשב כעומדת בסעיפים קטנים (1) או (2) לסעיף 4(ב) אם היא עומדת בתנאים שנקבעו בשו"ת.  

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023