הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

משבר רוסיה-אוקראינה

פניות ציבור בנושא משבר רוסיה- אוקראינה

היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים מבררת תלונות של לקוחות כלפי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי הפועלים בישראל (בנקים וחברות כרטיסי אשראי).

על מנת שנוכל לסייע לכם ככל שניתן, עליכם לפעול על פי השלבים להלן:

בשלב הראשון

יש להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור של הבנק או חברת כרטיסי האשראי.

להגשת פנייה מקוונת לכל אחת מהנציבויות יש ללחוץ כאן.

תשובת התאגיד הבנקאי לתלונה תישלח אליכם ככלל בתוך 45 ימים אלא אם מדובר במקרה חריג, וזאת בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים.

בשלב השני

אם המענה של נציבות הבנק/חברת כרטיסי האשראי לא התקבל או שאינו לשביעות רצונך באפשרותך לפנות אלינו בכתב בצירוף תשובת הנציבות ולפרט את טענותיך.

על מכתב התלונה לכלול את מירב הפרטים הרלוונטיים למקרה. מכתב התלונה יועבר על ידנו לבנק/לחברת האשראי וישמש בסיס לבדיקה.

להגשת תלונה ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים יש ללחוץ כאן.

או לפנות אלינו במייל: pz@boi.org.il

או לפנות אלינו בפקס: 02-6669077.

ביום 2.2.23 פרסם המפקח על הבנקים מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא מתן שירות ללקוחות המערכת הבנקאית בישראל ברקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ניתן לקרוא את המכתב בלחיצה על הקישור כאן.

ביום 16.8.22 פרסם המפקח על הבנקים מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולים חדשים וקבלת כספים מרוסיה באמצעות המערכת הבנקאית בישראל ניתן לקרוא את המכתב בלחיצה על הקישור כאן .

בנוסף במכתב זה, ישנה התייחסות למכתב הפיקוח על הבנקים שפורסם ביום 8.6.2022 בנושא "סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות סנקציות בין-לאומיות וברשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות", מצורף קישור למכתב כאן.

Данная информация доступна здесь для ознакомления на русском языке.

 

Данная информация доступна здесь для ознакомления на русском языке.

Обращения населения касательно российско-украинского конфликта

 

Отдел обращений населения в офисе инспектора банков рассматривает жалобы клиентов на банки и компании кредитных карт, действующие в Израиле.

Чтобы мы могли помочь вам, насколько это возможно, вам следует действовать следующим образом:

Первый этап

Следует подать жалобу директору отдела жалоб населения в банке или в компании кредитных карт.

Для подачи жалобы онлайн в любой из отделов - нажмите здесь.

Ответ банка на вашу жалобу будет направлен вам как правило в течение 45 дней, в соответствии с инструкциями инспектора банков, если только речь не идет об исключительном случае.

Второй этап

Если ответ отдела жалоб банка / компании кредитных карт не был получен, или не отвечает вашим требованиям, вы можете обратиться к нам в письменной форме, приложив ответ, полученный от отдела жалоб, и указав ваши претензии.

Обращение с жалобой должно содержать максимально подробную информацию, имеющую отношение к делу. Жалоба будет передана нами в банк/компанию кредитных карт, и будет являться основой для проверки.

Для подачи жалобы в отдел обращений населения в офисе инспектора банков нажмите здесь.

Также можно обратиться к нам по электронной почте: pz@boi.org.il

или  по факсу: 02-6669077.

2.2.23 инспектор банков опубликовал письмо к банкам об оказании услуг клиентам израильских банков в  связи с войной России против Украины. Данное письмо можно прочесть, нажав на ссылку здесь.

16.8.22 инспектор банков опубликовал обращение к банкам касательно открытия счета для новых репатриантов и получения денежных переводов из России посредством израильской банковской системы.

С содержанием письма можно ознакомиться, пройдя по ссылке. В дополнение к этому письму, имеется упоминание в письме инспектора банков, опубликованном 8.6.2022, касательно «рисков, связанных со сделками с лицами, фигурирующими в международных санкционных списках и в национальных санкционных списках иностранных государств». Ссылка на письмо прилагается

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/02/2023