הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

משבר רוסיה-אוקראינה

פניות ציבור בנושא משבר רוסיה- אוקראינה

היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים מבררת תלונות של לקוחות כלפי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי הפועלים בישראל (בנקים וחברות כרטיסי אשראי).

על מנת שנוכל לסייע לכם ככל שניתן, עליכם לפעול על פי השלבים להלן:

בשלב הראשון

יש להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור של הבנק או חברת כרטיסי האשראי.

להגשת פנייה מקוונת לכל אחת מהנציבויות יש ללחוץ כאן.

תשובת התאגיד הבנקאי לתלונה תישלח אליכם ככלל בתוך 45 ימים אלא אם מדובר במקרה חריג, וזאת בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים.

בשלב השני

אם המענה של נציבות הבנק/חברת כרטיסי האשראי לא התקבל או שאינו לשביעות רצונך באפשרותך לפנות אלינו בכתב בצירוף תשובת הנציבות ולפרט את טענותיך.

על מכתב התלונה לכלול את מירב הפרטים הרלוונטיים למקרה. מכתב התלונה יועבר על ידנו לבנק/לחברת האשראי וישמש בסיס לבדיקה.

להגשת תלונה ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים יש ללחוץ כאן.

או לפנות אלינו במייל: pz@boi.org.il

או לפנות אלינו בפקס: 02-6669077.

Данная информация доступна здесь для ознакомления на русском языке.

 

Данная информация доступна здесь для ознакомления на русском языке.

Обращения населения касательно российско-украинского конфликта

 

Отдел обращений населения в офисе инспектора банков рассматривает жалобы клиентов на банки и компании кредитных карт, действующие в Израиле.

Чтобы мы могли помочь вам, насколько это возможно, вам следует действовать следующим образом:

Первый этап

Следует подать жалобу директору отдела жалоб населения в банке или в компании кредитных карт.

Для подачи жалобы онлайн в любой из отделов - нажмите здесь.

Ответ банка на вашу жалобу будет направлен вам как правило в течение 45 дней, в соответствии с инструкциями инспектора банков, если только речь не идет об исключительном случае.

Второй этап

Если ответ отдела жалоб банка / компании кредитных карт не был получен, или не отвечает вашим требованиям, вы можете обратиться к нам в письменной форме, приложив ответ, полученный от отдела жалоб, и указав ваши претензии.

Обращение с жалобой должно содержать максимально подробную информацию, имеющую отношение к делу. Жалоба будет передана нами в банк/компанию кредитных карт, и будет являться основой для проверки.

Для подачи жалобы в отдел обращений населения в офисе инспектора банков нажмите здесь.

Также можно обратиться к нам по электронной почте: pz@boi.org.il

или  по факсу: 02-6669077.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/01/2023