הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה סיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי 2024

בנק ישראל כאן בשבילכם


בנק ישראל גיבש מתווה סיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי שכולל הקלות רבות במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים הנובעים מהשלכות המלחמה.
המתווה מתייחס לשתי קבוצות אוכלוסייה:
מעגל ראשון - אוכלוסייה שנפגעה באופן ישיר מנזקי הלחימה, ומעגל שני - יתר הלקוחות.
מתווה זה תקף מ-  1.1.24 ועד  31.3.24 

 

חשוב לנו להביא לידיעתכם: מתווה ההקלות צפוי להתארך בשלושה חודשים נוספים, ויורחב לאוכלוסיות נוספות החל מ ה-1 באפריל 2024. המידע באתר זה יתעדכן בהתאם עם כניסת המתווה החדש לתוקף ב-1.4.24 

ניתן לראות את המידע וההקלות במתווה החדש כפי שפרסומו בהודעה לעיתונות מיום 4.3.24  לחצו כאן 

 

איך המתווה שלנו יסייע לכם?

היכנסו לקבוצה אליה אתם משתייכים לתנאי הזכאות וקבלת המידע על ההקלות המגיעות לכם

חשוב לקרוא: הבהרות חשובות ותנאי זכאות למתווים

עבור מתווה הבנקים:

 • לקבלת הטבות מעגל ראשון יש להציג הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 מיום תחילת הפיגור.
 • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.

עבור מתווה לקוחות חברות כרטיסי האשראי:

 • יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, הנמנים עם לקוחות מעגל ראשון
 • בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי האשראי.
 •  יש להציג הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה
 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 15.1.24 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.3.24. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות.
 • הגשת בקשות להארכת הדחיות, ללקוחות שהוחל עליהם המתווה הראשון, ניתן יהיה להגיש רק בחלוף התקופה של הדחייה הראשונה.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים.
  באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.

הבהרות משותפות:

 • מכיוון שללקוחות המעגל השני דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת
 • המתווים שגובשו מציגים את תנאי המינימום וכל בנק/חברת כרטיסי אשראי רשאים להרחיבם לטובת לקוחותיהם ולבקשתם.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/07/2024