הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שיקים ללא כיסוי - הקלות לשעת חירום

בעקבות מלחמת חרבות הברזל ומצב החירום במשק, על בסיס שיתוף פעולה בין בנק ישראל ומשרד המשפטים נקבעו הקלות בהתאם לתקנות החירום הקובעות סייגים לתחולת חוק שיקים ללא כיסוי, מיום 7 באוקטובר 2023 ועד 21 בינואר 2024:

שיקים שסורבו ללא יתרה מספקת בחשבון, לא יספרו כשיקים מסורבים לצורך הגבלת החשבון שעליו הם משוכים, וכן יוסרו מרשימת השיקים למשלוח התראה בגין חמישה שיקים ללא כיסוי (להתראה זו השפעה על מובהקות יכולת הפירעון של הלקוח בחיווי שנשלח על בסיס המאגר הלאומי לנתוני אשראי).

 

הקלות אלו חלות על כלל האוכלוסייה לשיקים שחזרו בין התאריכים 07.10.23 -31.10.23

עבור  שיקים שחזרו בין התאריכים  1.11.23 – 21.1.24, ההקלות חלות על  אוכלוסיית הזכאים הבאה:

  • כתובת הרשומה במשרד הפנים או מענה הרשום בבנק ביישובי דרום\ צפון הכלולים בתוספת המפורטים לחוק דחיית מועדים
  • משרתי ומשרתות מילואים ובנות ובני זוג
  • נעדרים, חטופים או שבויים ובני משפחותיהם
  • נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם
  • חברת מעטים אשר אחד מבעלי המניות המחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה, זכאי להקלות
  • שותפות רשומה אשר יחיד המשתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה, זכאי להקלות

כדאי לדעת: ההקלות בשיקים ניתנות למימוש גם לאחר 21 בינואר רטרואקטיבית, עבור שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק בתקופה שבין 7 באוקטובר 2023 ועד 21 בינואר 2024.

מדובר בהטבה שניתנת למימוש במועד עתידי בו יהיה יבחר הזכאי לפנות לבנק ולבקש את גריעת השיק.

כיצד ממשים את הקלה? על הזכאים להקלות להביא לידיעת הבנק על מצבם. ככל שהבנק מעודכן בכך, לרבות בהתאם לכתובת הלקוח, הגריעה תתבצע אוטומטית ואין צורך לפנות אל הבנק.

לתשומת לבכם: גריעה של שיק מרשימת השיקים לצורך הגבלת החשבון אינה פוטרת מהשלכות אחרות שיש להחזרת השיק, כגון: הצורך לדווח למאגר על השיק שחזר, וזכות המוטב בשיק לפעול לגביית השיק באמצעות ההוצאה לפועל. 

 

 

 

 

שאלות ותשובות

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ"ד-2023 קובעות כי כל שיק שסורב (הוחזר מסיבת אין כיסוי מספיק) בחשבונות כלל הלקוחות מיום 07 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 באוקטובר 2023, ייגרע ממניין השיקים המסורבים לצורך הטלת הגבלה. כמו כן, שיקים אלו יוסרו גם מרשימת השיקים למשלוח התראה בגין חמישה שיקים ללא כיסוי.
הקלות אלו יחולו מיום 01 בנובמבר 2023 ועד ליום 21 בינואר 2024 עבור זכאים המנויים בתקנות כמפורט:
א. מענו הרשום (הכתובת העדכנית במרשם האוכלוסין) או מענו הרשום בבנק הוא באחד היישובים הכלולים בתוספת לחוק דחיית מועדים; (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023.
ב. נעדר, חטוף או שבוי במהלך התקופה או חלקה.
ג. שירת במילואים במהלך התקופה או חלקה.
ד. אושפז 7 ימים לפחות במהלך התקופה בשל פגיעת איבה.
ה. קרובו של זכאי מהמנויים בסעיפים ב' ו-ד', קרובו של מי שנפטר כתוצאה בפגיעת איבה או בן/בת זוג של משרת מילואים.
ו. חברת מעטים (חברה בה מספר בעלי המניות אינו עולה על חמישה) אשר אחד מבעלי המניות המחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה, זכאי מהמנויים בסעיפים א'-ה'.
ז. שותפות רשומה אשר יחיד המשתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה, זכאי מהמנויים בסעיפים א'-ה'.

לקוחות שכתובתם היא באחד היישובים שהוגדרו בחוק, זכאים באופן אוטומטי להקלה ואין צורך לפנות לבנק בבקשה לעדכון.
ככל שאתה כלול בקבוצות האוכלוסייה הזכאיות להקלה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות (ראה שאלה- שמעתי שפורסמו הקלות בנושא שיקים) ולפי בדיקתך השיקים לא נגרעו באופן אוטומטי על-ידי הבנק, הרי שעלייך לפנות אל הבנק בו מתנהל החשבון עליו משוכים השיקים ולהצהיר על היותך שייך לאוכלוסייה הזכאית.

ההקלות החלות על כלל האוכלוסייה מתייחסות לשיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק החל מיום 07 באוקטובר ועד ליום 31 באוקטובר 2023.
ההקלות ימשיכו גם עבור שיקים שחזרו החל מיום 01 בנובמבר 2023 ועד ליום 21 בינואר 2024 עבור האוכלוסייה הזכאית לפי התקנות (ראה שאלה- שמעתי שפורסמו הקלות בנושא שיקים).
ניתן לממש את הזכות לגריעת השיקים, גם לאחר תום תקופת ההקלות.
בנוסף, נציין כי בנק ישראל עוקב אחר ההשפעה של מצב החירום על המשק וינקוט בצעדים נוספים ככל שיידרש.

ראה רשימה בתוספת לחוק דחיית מועדים; (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023.

החל מיום 01 בנובמבר 2023 ועד ליום 21 בינואר 2024 זכאי להקלות מי שנמנה באחת מהקבוצות להלן:
א. מענו הרשום בבנק הוא באחד היישובים הכלולים בתוספת לחוק דחיית מועדים; (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023.
ב. נעדר, חטוף או שבוי במהלך התקופה (07 באוקטובר - 21 בינואר 2024) או חלקה.
ג. שירת במילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד במהלך התקופה (07 באוקטובר - 21 בינואר 2024) או חלקה וכן בן/ בת זוגו.
ד. אושפז 7 ימים לפחות במהלך התקופה (07 באוקטובר - 21 בינואר 2024) בשל פגיעת איבה.
ה. קרוב (בן זוג, אח, אחות, הורה, ילד או ילדה) של הזכאים שהוגדרו בסעיפים ב' ו-ד'.
בנוסף, קרוב של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה.
ו. חברת מעטים (חברה בה מספר בעלי המניות אינו עולה על חמישה) אשר אחד מבעלי המניות המחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה, זכאי מהמנויים בסעיפים א'-ה'.
ז. שותפות רשומה אשר יחיד המשתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה, זכאי מהמנויים בסעיפים א'-ה'.

 

בנק ישראל מעמיד לרשותך אתר זמין בו ניתן לבדוק את סטאטוס הגבלתך ולהנפיק אישור סטאטוס באיזור האישי ללקוחות וחשבונות מוגבלים.

חיילי מילואים נכללים בקבוצה הזכאית גם בחודש נובמבר (ראה שאלה- שמעתי שפורסמו הקלות בנושא שיקים). על מנת לממש את הזכות לגריעת השיקים כפי שמופיע בתקנות, עליך להצהיר על שירות מילואים זה בפני הבנק בו מתנהל החשבון בו חזרו השיקים.

אם הוגבלת ע"י הבנק בעקבות עשרה שיקים ללא כיסוי, ואתה סבור שנבצר ממך למנוע את ההגבלה בעקבות מצב החירום, עמודת לך הזכות לפנות לבית משפט השלום בבקשה לערעור בהתאם לעילות המנויות בסעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
בנוסף, נציין כי בנק ישראל עוקב אחר ההשפעה של מצב החירום על המשק וינקוט בצעדים נוספים ככל שיידרש.

אם ההגבלה הוטלה כתוצאה משיקים שחזרו ועל פי תקנות שיקים ללא כיסוי קיימת זכאות לגריעת השיקים לצורך הגבלת החשבון, כך שגריעתם תוריד את מניין השיקים שחזרו מתחת ל-10 שיקים, הבנק נדרש לבטל את הטלת ההגבלה ולדווח על כך למערכת חשבונות מוגבלים בבנק ישראל. בהתאם, ההגבלה תמחק גם מהרישום במאגר נתוני אשראי.

ההקלות שפורסמו בתקנות שהוציא שר המשפטים מתייחסות לגריעתם של שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ"מ). ככל שההגבלה הוטלה על-ידי גופים חוץ בנקאיים (הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מרכז הגבייה והקנסות), הרי שהסמכות להסיר הגבלה זו נתונה בידם ובחקיקה הרלוונטית להליך זה.
לצורך בירור ופנייה בבקשה להקלות בנושא הגבלות שהוטלו על-ידי הגופים החוץ- בנקאיים, יש לפנות ישירות לגופים אלו על פי פרטי ההתקשרות המפורטים להלן:
א. הוצאה לפועל: לפנות ללשכות ההוצאה לפועל במחוז מגוריך, ליצור קשר באמצעות אתר האינטרנט, או לפנות למספרי הטלפון הבאים: 03-6104210 או 073-2055000
ב. כונס הנכסים הרשמי: לפנות ללשכות כונס הנכסים הרשמי במחוז מגוריך, ליצור קשר באמצעות אתר האינטרנט, או ליצור קשר בהתאם למספרי הטלפון הבאים: ירושלים: 02-6215777 באר שבע: 08-6264575 חיפה: 04-8633777 תל-אביב יפו: 03-6899695
ג. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות: לפנות למרכז הגבייה והקנסות, או ליצור קשר בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן: טלפון: 073-2055000 פקס: 02-6547799 אימייל: gviyamgk@eca.gov.il

גריעה של שיק ממניין השיקים לצורך הגבלת החשבון אינה פוטרת מהשלכות אחרות שיש להחזרת השיק, כגון: הצורך לדווח למאגר על השיק שחזר, וזכות המוטב בשיק לפעול לגביית השיק באמצעות ההוצאה לפועל.  

אם ההתראה נשלחה על בסיס שיקים שחזרו ועל פי תקנות שיקים ללא כיסוי קיימת זכאות לגריעת השיקים לצורך הגבלת החשבון, כך שגריעתם תוריד את מניין השיקים שחזרו מתחת ל-5 שיקים, הבנק נדרש למחוק את רישום ההתראה הן ברישומיו והן בדיווח למאגר נתוני אשראי.

לקוחות שכתובתם בבנק או במרשם האוכלוסין היא באחד היישובים שהוגדרו בחוק, זכאים באופן אוטומטי להקלה ואין צורך לפנות לבנק בבקשה לעדכון. ככל שהבנק טרם עדכן את הזכאות באופן אוטומטי או שחלה תקלה כלשהי, עליך לפנות לבנק בו מתנהל החשבון בו סורבו השיקים. ככל שלא ניתן מענה מספק מצד הבנק, ניתן לפנות לפניות הציבור של  הפיקוח על הבנקים.

ככל שהסיבה לחיווי השלילי נובעת מהגבלה שהוטלה על חשבונך או רישום של התראה על חמישה שיקים ללא כיסוי, הרי שאם אלו יבוטלו עקב ההקלה, יוסר החיווי השלילי בהתאם.
לפרטים נוספים יש לפנות למוקד מערכת נתוני אשראי בטלפון 6194* או באמצעות אתר האינטרנט.

ככל שאתה כלול בקבוצה הזכאית (ראה שאלה- שמעתי שפורסמו הקלות בנושא שיקים), הרי שעל מנת לממש את הזכות לגריעת השיקים כפי שמופיע בתקנות, עליך להצהיר על כך זה בפני הבנק בו מתנהל החשבון בו חזרו השיקים.

אם הבנק כבר יודע שאתה משתייך לקבוצה הזכאית, מאחר שעדכנת אותו על כך אגב פעילות בנקאית אחרת, הבנק יגרע את השיקים באופן אוטומטי.

מספיק שאחד השותפים בחשבון נכלל באוכלוסייה הזכאית להקלות, על מנת להביא לגריעת השיקים בחשבון בהתאם לתנאים האמורים בתקנות (ראה שאלה- שמעתי שפורסמו הקלות בנושא שיקים)

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/05/2024