הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים

שם ההוראה

עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים

תאריך פרסום: 29/06/2023
מספר הוראה: 312
מספר חוזר: 2753
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי

נערכו תיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" ובקובץ שאלות ותשובות ליישום הוראה זו, כחלק ממדיניות הפיקוח לצמצם, ככל האפשר, את הנטל הרגולטורי על התאגידים הבנקאיים ולאור הניסיון שנצבר ביישום ההוראה.

התיקונים העיקריים שבוצעו בהוראה הם כדלקמן:

  • תוקן סעיף 3(ב) באופן המחיל את ההקלה של סעיף 3(ו) למקרה של תאגיד בנקאי שנשלט בידי תאגיד בנקאי.
  • תוקן סעיף 3(ד1) כך שתכללנה רק חברות בת בהגדרת חברות מוחזקות עיקריות של התאגיד הבנקאי.
  • תוקן סעיף 9 והוסרה הדרישה כי תאגיד בנקאי יגיש לפיקוח על הבנקים רשימה של כל האנשים הקשורים לו.
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
6 1868
7 1882
8 1933
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024