Join the mailing list
Including SMS messages

A banking corporation's business with related parties

Directive number

A banking corporation's business with related parties

Publication date: 22/03/2012
Instruction number: 312
Circular number: 2753
Area:
Subject: סיכון אשראי

נערכו תיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" ובקובץ שאלות ותשובות ליישום הוראה זו, כחלק ממדיניות הפיקוח לצמצם, ככל האפשר, את הנטל הרגולטורי על התאגידים הבנקאיים ולאור הניסיון שנצבר ביישום ההוראה.

התיקונים העיקריים שבוצעו בהוראה הם כדלקמן:

  • תוקן סעיף 3(ב) באופן המחיל את ההקלה של סעיף 3(ו) למקרה של תאגיד בנקאי שנשלט בידי תאגיד בנקאי.
  • תוקן סעיף 3(ד1) כך שתכללנה רק חברות בת בהגדרת חברות מוחזקות עיקריות של התאגיד הבנקאי.
  • תוקן סעיף 9 והוסרה הדרישה כי תאגיד בנקאי יגיש לפיקוח על הבנקים רשימה של כל האנשים הקשורים לו.
This page was last updated on: 15/04/2024