הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

רישוי

רישוי ובנקים חדשים

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות בנק, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

ועדת הרישיונות

בוועדת הרישיונות מכהנים נציגי ציבור בלבד, והיא מייעצת לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים בקבלת החלטות בנושאים מסוימים. הוועדה פועלת מכוח סעיף 5 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שמסמיך את נגיד בנק ישראל למנות חמישה מבין חברי הוועדה המייעצת לעסקי בנקאות להיות חברים בוועדת הרישיונות. חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 גם קובע שבוועדת הרישיונות לא יוכלו לכהן בעלי שליטה, דירקטורים או עובדים בתאגיד בנקאי או בתאגיד השולט בתאגיד בנקאי. מי שחדל לכהן כחבר בוועדה המייעצת לעסקי בנקאות, יחדל לכהן כחבר ועדת הרישיונות.

התפקידים של ועדת הרישיונות מפורטים בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ובפקודת הבנקאות, 1941, ועיקרם –

ייעוץ לנגיד בנק ישראל בקבלת החלטות, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • מתן רישיון בנק או סולק, או ביטולו.
 • מתן היתר לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בסולק, או ביטולו.
 • מתן היתר לתאגיד בנקאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד חוץ.
 • להורות לאדם למחוק מהשם שבו הוא מנהל עסקים את המילה "בנק" או ביטוי אחר שעלול להטעות את הציבור.

ייעוץ למפקח על הבנקים בקבלת החלטות, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • מתן אישור לבנק לשוט או להיות בעל עניין בתאגיד פלוני.
 • מתן היתר לבנק לשלוט בתאגיד עזר יחד עם אחרים.
 • מתן היתר לפתיחת סניף בנק, ביטול היתר סניף בנק או התנגדות לסגירת סניף בנק.
 • לנקוט אמצעים כדי למנוע פגיעה ביכולת של תאגיד בנקאי לקיים את התחייבויותיו.

חברי הוועדה

 • יו"ר ועדת הרישיונות, פרופ' עלי בוקשפן
 • גב' ענת גואטה
 • גב' חגית נאמן
 • פרופ' רות פלאטו-שנער

רישיון בנק ורישיון סולק

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981  מסמיך את נגיד בנק ישראל לתת רישיון לתאגיד בנקאי או לסולק, לאחר התייעצות בוועדת רישיונות. במסגרת זו הפיקוח על הבנקים מלווה ומסייע למבקש בתהליך הרישוי ובודק את בקשתו לקבלת רישיון, לרבות בעלי השליטה, מבנה ההחזקות, התכנית העסקית והטכנולוגיה, ומוודא שהמבקש עומד באבני הדרך הנדרשות לקבלת הרישיון.

סינון לפי תחום

חקיקה7

מדיניות6

הוראות ניהול בנקאי תקין3

מכתבים0

לא נמצאו פריטים מתאימים

טיוטות להערות הציבור0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 31.12.20210

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20180

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20150

לא נמצאו פריטים מתאימים
 • תובנות בנוגע להקמת בנק חדש בישראל
 • הודעות לעיתונות על מתן רישיון בנק לוואן זירו ועל הסרת מגבלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/03/2023