הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לציבור

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מספר חוזר מידע נוסף
תוכן עניינים 29/08/2019 600 2592
הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו 28/04/2015 605 2548
דוח שנתי של תאגיד בנקאי 18/01/2018 610 2548
דברי יו"ר הדירקטוריון 28/04/2015 615
דוח הדירקטוריון וההנהלה 09/01/2024 620 2772
נספחים לדוח הדירקטוריון וההנהלה 09/01/2024 621 2772
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר 28/04/2015 625
דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 04/08/2021 630 2756
דוח כספי שנתי - חלק א' - כללי 19/10/2023 631-1-164 2756
דוח כספי שנתי - חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעיליות גידור 24/07/2022 631-165-167 2720
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים 19/10/2023 632 2756
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - התחייביויות והון עצמי 04/08/2021 633 2634
דוח כספי שנתי - חלק ג'1 - דוח על הרווח הכולל 01/07/2018 635 2568
נספחים לדוח כספי שנתי - תוכן עניינים 19/10/2023 637A (637-01) 2756
נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן 28/04/2015 637-138-139 2634
נספח י"ד – מדידות שווי הוגן 13/02/2020 637-140-171 2603
נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים 30/08/2018 637E (637-16-90) 2568
נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות 30/11/2020 637-172-206 2634
נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי 10/02/2016 637-213-221 2489
נספח ז' – ביאור 4 – עמלות 28/04/2015 637C (637-08) 2458
נספח ח' – מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים (חלק א'1) 30/08/2018 637D (637-09-15) 2568
תוכן עניינים של מתכונות לדוגמה לדוח השנתי 28/04/2015 638
תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמה 30/11/2020 639A (639-1-8) 2634
תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 09/01/2024 639B (639-9-97) 2772
תוספת ד' - תמצית של דוחות כספייים לדוגמה 30/08/2018 639D (639-102-105) 2568
ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם 30/11/2020 640 2548
מידע שנתי המפורסם באינטרנט 02/12/2021 650 2678
דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים 09/01/2024 651 2772
מידע פיקוחי נוסף 29/08/2019 652 2592
דוח אחריות תאגידית 02/12/2021 655 2678
הוראות שעה ושונות 28/04/2015 695
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 09/01/2024 660 2772
דוח שנתי של חברת כרטיסי האשראי 19/10/2023 671 2756
דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי 19/10/2023 680 2756
דוח כספי שנתי - חלק ג' דוח רווח והפסד 29/11/2020 634 2511
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 29/08/2019 656 2592
מפתח עדכונים מעמוד 699-119 והלאה 09/01/2024 699-119 2772
נספח י"ח - בעלי עניין וצדדים קשורים (סעיף 80 להוראות הדיווח לציבור) 12/02/2017 637-222-224 2525
נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן 29/11/2020 637B (637-02-07) 2634
הוראות מעבר לשנת 2017 01/07/2018 690-17.1-17.29 2551
דוח כספי שנתי- חלקים ד' וה'- דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי מזומנים 30/08/2018 636 2548
הוראות מעבר לשנת 2018 18/02/2019 690-18.1-18.30 2585
הוראות מעבר לשנת 2019 13/02/2020 690-19.1-19.29 2604
דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 12/03/2020 692 2609
הוראות מעבר לשנת 2020 06/12/2020 690-20.1-20.15 2642
נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי 29/11/2020 637G (637-111-120) 2634
נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 19/10/2023 637F (637-91-110.1) 2756
הוראות מעבר לשנת 2021 24/07/2022 690-21.1-21.10 2686
קובץ הוראות דיווח לציבור מאוחד 09/01/2024 600-699 2772
הוראות מעבר לשנת 2022 01/01/2023 690-22.1-22.11 2733
הוראות מעבר לשנת 2023 25/12/2023 690-23.1-23.8 2769
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/12/2023