הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תוכן עניינים כללי

שם ההוראה

תוכן עניינים כללי

תאריך פרסום: 03/10/2021
מספר הוראה: 100A
מספר חוזר:
תחום:
נושא:

כללי                                        

הוראה

מבוא

100

תוכן עניינים כללי

A100

מדידה והלימות הון

 

מבוא תחולה וחישוב דרישות

201

ההון הפיקוחי

202

הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי

203

גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי

204

איגוח

205

סיכון תפעולי

206

סיכון שוק

208

טיפול בפוזיציות לא נזילות

209

הערכת נאותות הלימות ההון

211

יחס מינוף

218

יחס כיסוי הנזילות

יחס מימון יציב נטו

221

222

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

מעבר מריבית ליבור

250

 

A250

ההון הפיקוחי הוראות מעבר

299

ניהול ובקרה

 

דירקטוריון                  

301

מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

A301

רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי

302

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

303

רואה החשבון והמידע הנלווה לדוחות הכספיים

304

רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב

A304

חשבונאי ראשי

305

פיקוח על שלוחות בחו"ל

306

שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

A306

פונקציית ביקורת פנימית

307

ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי

308

טיפול בתלונות הציבור

A308

בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי

309

ניהול סיכונים

310

 

אשראי והשקעות

 

ניהול סיכון אשראי

311

ניהול אשראי צרכני

A311

עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים

312

מגבלות על חבות של לווה  ושל קבוצת לווים

313

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

ניהול הסדרי חוס ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים

314

A314

מגבלת חבות ענפית

315

מאגר מידע על בטחונות

318

הבטחת תשואה על השקעות

320

חיתום הנפקות של ניירות ערך

321

פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון

322

מגבלות על מימון עסקאות הוניות       

323

ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

325

ליווי פיננסי

326

ניהול הלוואות ממונפות

327

מגבלות למתן הלוואות לדיור

329

יועצי משכנתאות

A329

ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך

330

סיכונים פיננסיים

 

חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים

331

רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים

332

ניהול סיכון ריבית

333

מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי    

336

פעילות בשוק מעו"ף

337

ניהול סיכוני שוק

339

ניהול סיכון נזילות

342

סיכוני ניהול

 

ניהול סיכונים תפעוליים

350

מעילות של עובדים ונושאי משרה

351

ביטוח בנקאי

352

בקרה על הוצאת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי

353

אימות חשבונות של לקוחות       

354

ניהול המשכיות עסקית

355

הוצאת מסמכים ממשרדי התאגידים הבנקאיים                

356

ניהול טכנולוגיית המידע

357

ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי

358

מיקור חוץ

A359

רוטציה וחופשה רציפה

360

ניהול הגנת הסייבר

361

מחשוב ענן

362

ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה

363

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

366

בנקאות בתקשורת

367

בנקאות פתוחה

 

יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

368

נספח הנחיות (אנגלית)

368 נספח

בין הבנק לבין הלקוח

 

כללי

 

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

400

ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים

401

יום עסקים בתאגידים בנקאיים

402

הטבות לא בנקאיות ללקוחות     

403

הטבות לעובדים של לקוח

404

חקירות משטרתיות

405

שירותים בנקאיים לעולים חדשים

406

השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו  המפורשת

407

שיקים בנקאיים נושאי ריבית

408

חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין  

409

התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים

410

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

411

ניתוק הקשר עם שוכרי כספות

413

גילוי עלות שירותים בניירות ערך

414

נהלים בנושא עמלות      

415

חשבונות קטינים

416

פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה

417

שמירת מסמכים

419

משלוח הודעות בתקשורת

420

הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית

421

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו

422

שירות המסלולים

423

דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים

425

מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי

426

חשבונות לקוחות

 

שימוש במידע לפי חוק שקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

430

פנקסי שיקים                

431

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח

432

רישום שגוי בחשבון הלקוח

433

חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים"

434

מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים                         

436

חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ

437

קיזוז כנגד תכניות חסכון

438

חיובים על פי הרשאה

439

חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק)     

440

אחזור מידע על ידי לקוחות

441

משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים

442

פיקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

443

העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון

448

פישוט הסכמים ללקוח

449

הלוואות

 

הליכי גביית חובות

450

נהלים למתן הלוואות לדיור

451

נהלים לניהול הלוואות

452

ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי

453

פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

454

העמדת אשראי לרכישת נכסים פיננסיים

455

ניירות ערך

 

עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו

461

השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים

462

הוראות מותאמות לתאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים

 

כרטיסי חיוב                 

470

תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי            

471

סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

472

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש

480

ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות

501

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024