הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לפיקוח

הוראות הדיווח לפיקוח

הוראות הדיווח לפיקוח

בטבלה המופיעה מטה רוכזו הוראות המפקח על הבנקים בנושא דיווחי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים.

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מספר חוזר מידע נוסף
הנחיות כלליות 08/02/2022 802 2696
טבלאות דיווחים 16/04/2024 803
פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) 28/12/2021 807 2689
מעילות והונאות (מיידי) 14/07/2020 808 2624
דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) 14/07/2020 809 2624
דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 01/03/2022 810C 2699
דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 14/03/2023 810D 2743
שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) 01/04/2005 813
אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) 28/05/2012 818 2340
מאזן (חודשי) 13/03/2023 821 2777
מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י 25/01/2011 821 נספח ד 2303
דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית 06/02/2023 823 2738
דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי) 19/06/2023 825 2750
עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי) 22/06/2016 828 2506
שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) 21/07/2013 830 2389
רווח והפסד מצטבר (רבעוני) 16/01/2019 832 2584
חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) 01/03/2022 833 2699
חשיפה למדינות זרות (רבעוני) 01/03/2022 834 2699
מדידה והלימות הון (רבעוני) 09/11/2023 838 2759
דיווח מפורט על סניפים (שנתי) 01/03/2022 846 2699
דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) 01/05/2010 850 2267
דיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים 06/02/2024 856 2773
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (רבעוני) 01/03/2022 865 2699
דוח על כרטיסי חיוב 16/04/2024 869 2780
הלוואות לדיור (חודשי) 28/12/2021 876 2689
הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) 28/12/2021 877 2689
נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים 01/04/2023 896
דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) 15/01/2019 827 2584
נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) 06/02/2024 822 2773
חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 20/12/2022 831 2731
דיווח במצב מיוחד 09/11/2023 889 2759
נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים 16/01/2019 897 2584
דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 01/03/2022 817 2699
הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) 04/09/2023 809A 2758
דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 28/04/2015 811 2463
דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) 18/05/2016 820 2501
סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני) 01/01/2019 836 2699
טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) 01/02/2023 826 2737
פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 28/12/2021 888 2689
פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) 25/10/2022 839 2726
דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור 28/12/2021 878 2689
מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי 13/03/2024 840 2777
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) 30/09/2020 889C 2630
דיווח על בנקאות בתקשורת (חצי שנתי) 15/07/2021 842 2663
דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד 24/03/2021 889S 2655
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 01/02/2023 880 2737
דיווח חודשי על פעילות בשיקים 14/04/2022 884 2704
אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי) 09/11/2023 875 2759
דיווח על מעבר בין בנקים 14/04/2022 844 2704
דיווח על מחשוב ענן 25/10/2022 881 2726
דיווח על פעילות בבנקאות פתוחה 06/02/2024 868 2773
דיווח מדדים טכנולוגיים 15/02/2023 882 2740
אשראי לציבור ופיקדונות הציבור לפי בסיסי הצמדה - מגזר משקי הבית 16/08/2023 823A 2757
תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה 16/04/2024 801
דיווח על בקשות לפתיחת חשבון לגוף פיננסי 24/12/2023 824 2768
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/05/2024