הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ציות ואיסור הלבנת הון

בידי המפקח על הבנקים נתונים "הפיקוח הכללי והביקורת" על כל תאגיד מפוקח (ובכלל זה תאגיד בנקאי), ולשם כך נתונה לו הסמכות לדרוש כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקי התאגיד המפוקח והתאגידים שבשליטתו – מהתאגיד עצמו, מדירקטור, מעובד או מרואה חשבון של התאגיד המפוקח. סמכות זו נועדה לאפשר איתור של ליקויים בהתנהלותו, והיא מופעלת בעיקר באמצעות:

  • מעקב שוטף אחר התאגידים המפוקחים.
  • בדיקות, סקירות וביקורות בתאגידים המפוקחים.

אם המפקח על הבנקים סבור כי קיים ליקוי בפעילות התאגיד המפוקח – הוא עשוי לדרוש, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שהתאגיד המפוקח יתקן את הליקוי באופן שעליו יורה, ולעקוב אחר הביצוע.

סינון לפי תחום

הוראות הדיווח לציבור0

לא נמצאו פריטים מתאימים

טיוטות0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 31.12.20210

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20180

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20150

לא נמצאו פריטים מתאימים

הערכת סיכונים לאומית

ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון פורסמו (בנובמבר 2017) ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, להכיר את הפעולות הנדרשות להתמודדות עמן ולשמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. ההערכה בוצעה בהתאם להמלצות ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force), המתווה סטנדרטים בינלאומיים על פיהם נדרשות מדינות לזהות ולהעריך את הסיכונים הפרטניים והייחודיים שלהן להלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים כוללת את הערכת הסיכונים של המערכת הבנקאית.

נוסח פומבי של הערכת סיכונים לאומית - 2017

נוסח פומבי של הערכת סיכוני הלבנת הון - המערכת הפיננסית - 2017

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/01/2023