הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

מספר חוזר:

מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 31/12/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2253
תחום:
נושא: