הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לציבור

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום מספר חוזר קובץ להורדה
הוראות מעבר לשנת 2022 690-22.1-22.11 01/01/2023 2733
קובץ הוראות דיווח לציבור מאוחד 600-699 01/01/2023
נספחים לדוח הדירקטוריון וההנהלה 621 24/07/2022
דוח כספי שנתי - חלק א' - כללי 631-1-164 24/07/2022
דוח כספי שנתי - חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעיליות גידור 631-165-167 24/07/2022
תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 639-9-97 24/07/2022
דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים 651 24/07/2022
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 660 24/07/2022
מפתח עדכונים מעמוד 699-119 והלאה 699-119 24/07/2022
הוראות מעבר לשנת 2021 690-21.1-21.10 24/07/2022
דוח שנתי של חברת כרטיסי האשראי 671 09/02/2022
דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי 680 09/02/2022
דוח הדירקטוריון וההנהלה 620 02/12/2021
מידע שנתי המפורסם באינטרנט 650 02/12/2021
דוח אחריות תאגידית 655 02/12/2021
דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 630 04/08/2021
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - התחייביויות והון עצמי 633 04/08/2021
הוראות מעבר לשנת 2020 690-20.1-20.15 06/12/2020
נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות 637-172-206 30/11/2020
תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמה 639-1-8 30/11/2020
ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם 640 30/11/2020
דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים 632 29/11/2020
נספחים לדוח כספי שנתי - תוכן עניינים 637-1 29/11/2020
דוח כספי שנתי - חלק ג' דוח רווח והפסד 634 29/11/2020
נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי 637-111-120 29/11/2020
נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 637-91-110 29/11/2020
דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 692 12/03/2020 2609
נספח י"ד – מדידות שווי הוגן 637-140-171 13/02/2020
הוראות מעבר לשנת 2019 690-19.1-19.29 13/02/2020
תוכן עניינים 600 29/08/2019
מידע פיקוחי נוסף 652 29/08/2019
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 656 29/08/2019
הוראות מעבר לשנת 2018 690-18.1-18.30 18/02/2019
נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים 637-16-90 30/08/2018
נספח ח' – מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים (חלק א'1) 637-9-15 30/08/2018
תוספת ד' - תמצית של דוחות כספייים לדוגמה 639-102-105 30/08/2018
דוח כספי שנתי- חלקים ד' וה'- דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי מזומנים 636 30/08/2018
דוח כספי שנתי - חלק ג'1 - דוח על הרווח הכולל 635 01/07/2018
הוראות מעבר לשנת 2017 690-17.1-17.29 01/07/2018
דוח שנתי של תאגיד בנקאי 610 18/01/2018
נספח י"ח - בעלי עניין וצדדים קשורים (סעיף 80 להוראות הדיווח לציבור) 637-222-224 12/02/2017
נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי 637-225-226 22/05/2016
נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן 637-2-7 22/05/2016
נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי 637-213-221 10/02/2016
מפתח עדכונים 699 21/10/2015
הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו 605 28/04/2015
דברי יו"ר הדירקטוריון 615 28/04/2015
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר 625 28/04/2015
נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן 637-138-139 28/04/2015
נספח ז' – ביאור 4 – עמלות 637-8 28/04/2015
תוכן עניינים של מתכונות לדוגמה לדוח השנתי 638 28/04/2015
הוראות שעה ושונות 695 28/04/2015
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022