הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות הדיווח לפיקוח

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום מספר חוזר קובץ להורדה
תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה 801 20/12/2022 2731
חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 831 20/12/2022 2731
דוח על כרטיסי חיוב 869 25/10/2022 2726
פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) 839 25/10/2022 2726
דיווח על מחשוב ענן 881 25/10/2022 2726
דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית 823 02/10/2022 2725
טבלאות דיווחים 803 13/06/2022 2718
דיווח במצב מיוחד 889 16/05/2022 2711
מאזן (חודשי) 821 14/04/2022 2704
טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) 826 14/04/2022 2704
דיווח חודשי על פעילות בשיקים 884 14/04/2022 2704
דיווח על מעבר בין בנקים 844 14/04/2022 2704
דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 810C 01/03/2022 2699
דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 810D 01/03/2022 2699
דוח רבעוני על חשיפות אשראי 810E 01/03/2022 2699
חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) 833 01/03/2022 2699
חשיפה למדינות זרות (רבעוני) 834 01/03/2022 2699
דיווח מפורט על סניפים (שנתי) 846 01/03/2022 2699
מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) 856 01/03/2022 2699
דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (רבעוני) 865 01/03/2022 2699
דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 817 01/03/2022 2699
הנחיות כלליות 802 08/02/2022 2696
אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי) 875 08/02/2022 2696
פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) 807 28/12/2021 2689
הלוואות לדיור (חודשי) 876 28/12/2021 2689
הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) 877 28/12/2021 2689
פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 888 28/12/2021 2689
דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור 878 28/12/2021 2689
הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) 809A 15/07/2021 2663
דיווח על בנקאות בתקשורת (חצי שנתי) 842 15/07/2021 2663
דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד 889S 24/03/2021 2655
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 880 30/12/2020 2644
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) 889C 30/09/2020 2630
מעילות והונאות (מיידי) 808 14/07/2020 2624
דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) 809 14/07/2020 2624
מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי 840 14/07/2020 2624
דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי) 825 26/01/2020 2602
נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים 896 04/04/2019 2587
רווח והפסד מצטבר (רבעוני) 832 16/01/2019 2584
מדידה והלימות הון (רבעוני) 838 16/01/2019 2584
נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים 897 16/01/2019 2584
דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) 827 15/01/2019 2584
סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני) 836 01/01/2019 2699
עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי) 828 22/06/2016 2506
דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) 820 18/05/2016 2501
דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 811 28/04/2015 2463
נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי) 822 03/02/2015 2456
שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) 830 21/07/2013 2389
אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) 818 28/05/2012 2340
מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י 821 נספח ד 25/01/2011 2303
דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) 850 01/05/2010 2267
שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) 813 01/04/2005
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022