תקציר:
ה-NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) – שיעור האבטלה המתיישב עם אינפלציה קבועה – נאמד בעבודה לתקופה שלאחר התכנית לייצוב המשק, כמשתנה מקרי בלתי נצפה, בעזרתState Space Models (SSM). ה-NAIRU מזוהה באמצעות עקומת פיליפס, בהנחה שמהלכו מקרי. מודל מצומצם זה מוגדל בעזרת משוואה המבטאת את ההתמדה של מחזור העסקים. כן נעשה שימוש בשיטה המשולבת, שהציעו לראשונה Apel and Jansson (1999), כדי לאמוד בו-זמנית את התוצר הפוטנציאלי ואת ה-NAIRU. רווחים בני סמך סביב ה-NAIRU חושבו בעזרת סימולציה.
נמצא, כי להִשתנות האבטלה בפועל השפעה מועטת בלבד על הNAIRU- – שכן הוא היה יציב למדי לכל אורך תקופת המדגם. למשתנים הבלתי נצפים תכונות יציבות במידה המספיקה כדי לצפות בהצלחה את התפתחותם, לפחות לרביע אחד.
השלכות המדיניות של המחקר מוגבלות למדי, בגלל אי-הוודאות המשמעותית באשר לאומדן ה-NAIRU. לא נמצאו עדויות לתופעות של היסטרזיס. לפי האומדנים, תהליך הדיסאינפלציה של שנות התשעים לא גרם למגמה של עלייה ב-NAIRU.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF