הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

דוחות כספיים:

דוחות כספיים:

בדף זה מופיעים קישורים לקובצי הדוחות השנתיים והרבעוניים לציבור (להלן: "הדוחות לציבור") של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי (להלן: "התאגידים"), אשר מפורסמים באתרי האינטרנט שלהם. בנק ישראל לא ערך כל עיבוד לנתונים והם על אחריותם הבלעדית של התאגידים. הקבצים מוצבים באתרי התאגידים בלבד ולא באתר בנק ישראל. השימוש בדף זה מאפשר הורדה ישירה של קובצי הדוחות לציבור, ללא צורך בכניסה לאתרי התאגידים.

חיפוש דו"חות כספיים

שאלות ותשובות

ביצוע סקר שוק ובחינת האפשרויות שמציעים הבנקים השונים מסייעים לקבלת הלוואה בתנאים מיטיבים, אשר יתאימו לצרכי הלווה וליכולת ההחזר שלו, מבחינת סכום ההחזר החודשי.

מבדיקה שערכה רשות התחרות נמצא כי תיחור (השוואת עלויות בין מספר גופים) מביא לירידה במחיר, וככל שהלווה מתחר יותר, ירידת המחיר המצטברת היא, בממוצע, גדולה יותר. כך תיחור יחיד מביא לירידה ממוצעת של המחיר ב-7-8 נקודות בסיס ואילו ארבעה תיחורים מורידים את המחיר בממוצע ב-16-20 נקודות בסיס.

אישור עקרוני הוא המסמך שבו הבנק מציג את הצעת המחיר המאושרת שלו למשכנתה. אחד משיפורי הרפורמה לשקיפות במשכנתאות הוא הפיכת האישור העקרוני למסמך מפורט יותר ובעל מבנה אחיד לכל הבנקים.

בעקבות הרפורמה ניתן לשלוח את הבקשה לאישור עקרוני ומסמכים הנלווים לה באופן מקוון ואין צורך להגיע פיזית לבנק. הבנק חייב למסור ללקוח את האישור בתוך 5-7 ימי עסקים מהגשת הבקשה למשכנתה.

טופס האישור העקרוני החדש מורכב משלושה חלקים.

החלק הראשון, המופיע בראש המסמך, כולל פרטים מזהים של הלווה (השם ומספר תעודת הזהות), את פרטי הנכס, את סכום ההלוואה המבוקשת וכן אם נדרשים ערבים להלוואה.
בחלק השני והמרכזי מוצגים שלושה סלים אחידים שהבנקים מחויבים להציע, בהתאם לתמהילים ותנאים נוספים שנקבעו על-ידי בנק ישראל. האישור יכול לכלול סל מוצע נוסף שיורכב בהתאם לבקשת הלקוח.
החלק השלישי, כולל מספר משתנים שנועדו לאפשר ללווה להבין טוב יותר את המשמעויות הפיננסיות של ההצעה שקיבל ולהקל על ההשוואה בינה להצעות אחרות, ובכלל אלה הריבית הכוללת החזויה, סכום ההחזר החודשי הראשון, סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזיות וסך כל הסכום שצפוי כי ישולם עד סוף תקופת ההלוואה.

האישור העקרוני תקף ל-24 ימים מיום הפקתו, ובמהלך אותה תקופה הבנק מחויב לתנאים שהציע, אך עם שני סייגים חשובים: הסייג הראשון הוא שהנתונים שהלקוח מסר אומתו. הסייג השני הוא ששינויים בריבית בנק ישראל אם יהיו, ישפיעו על גובה ריבית הפריים במרווחים זהים לאלו שאושרו באישור העקרוני.

הערכת שמאי היא הערכה של שווי הנכס על ידי שמאי מוסמך. הערכת שמאי מתבצעת במקרים שהבנק דורש זאת. ההערכה משמשת לאישור שיעור המימון של ההלוואה ביחס לשווי הנכס.
במקרים בהם הערכת השמאי גבוהה ממחיר הנכס, שיעור המימון ייקבע בהתאם למחיר הנכס.

שיעור המימון הוא היחס בין הלוואת המשכנתה המאושרת לשווי הנכס. השווי נקבע בהתאם למחיר הנכס או בהתאם להערכת שמאי, כפי שנקבע על ידי הבנק.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023