​בדף זה מרוכזים לוחות הסקירה השנתית.

​​מספר הלוח ​שם הלוח ​Excel ​Pdf
​​לוח 1 ​ מדדים מרכזיים של סך מערכת הבנקאות, 2013 עד 2021 xlsx pdf
​לוח 2 ​התפלגות ההחזקות במניות הבנקים והדיבידנדים שחולקו, סך המערכת, 2020-2021 xlsx pdf
​לוח 3 ​סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד, סך מערכת הבנקאות, 2019 עד 2021 xlsx pdf
​לוח 4 ​השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד), סך מערכת הבנקאות 2021-2020 xlsx pdf
​לוח 5 ​היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 עד דצמבר 2021 (מיליוני ש"ח, אחוזים במונחים שנתיים) xlsx pdf
​לוח 6 ​העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2021  xlsx pdf
​לוח 7 ​ההוצאות של סך מערכת הבנקאות בגין עובדים, 2002 עד 2021 xlsx pdf
​לוח 8 ​מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות, סך מערכת הבנקאות, 2020 ו-2021 xlsx pdf
​לוח 9 ​התפלגות חשיפות סיכון האשראי, דצמבר 2020 ודצמבר 2021 xlsx pdf​
​לוח 10 משקל הסיכון הממוצע, בחלוקה לחשיפות סיכון האשראי, דצמבר 2020 ודצמבר 2021 xlsx pdf
​לוח 11 ​התפלגות ההון ויחסי ההון בסך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020 ודצמבר 2021 xlsx pdf
​לוח 12 ​המאזן של סך מערכת הבנקאות, 2019 עד 2021 xlsx pdf
​לוח 13 ​תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות, 2020-2021 xlsx pdf
​לוח 14 ​עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי, סך מערכת הבנקאות, 2019- 2021 xlsx pdf
​לוח 15 ​אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, מגזר משקי הבית, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020, דצמבר 2021​ xlsx pdf
​לוח 16 ​איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2014 עד 2021 xlsx pdf
​לוח 17 ​אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2020, דצמבר 2021 xlsx pdf​​
​לוח 18 ​יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק, סך מערכת הבנקאות, 2020 ו-2021 xlsx pdf
​לוח 19 ​מדדים לאיכות תיק האשראי של סך מערכת הבנקאות, 2016 עד 2021 xlsx pdf
​​לוח 20 ​התפתחות סעיפי מאזן עיקריים של חברות כרטיסי האשראי בישראל, 2019 עד 2021​ xlsx​ pdf​
 
​​​​