לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

במסגרת עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין 251 (להלן "הוראת השעה"), הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטה להתייעצות הציבור המציגה צעדים נוספים שמטרתם להקל על הציבור ולצלוח תקופה זו במסגרת הוראת השעה הזמנית הייעודית למלחמה. כמו-כן, לאור הימשכות המלחמה, האריך הפיקוח על הבנקים את תוקף הוראת השעה (ניהול בנקאי תקין 251), עד ליום 31.3.2024.

פירוט הצעדים הנוספים בטיוטה:

  • מתן פטור ממגבלות רגולטוריות (כדוגמת שיעור מימון, יחס החזר מהכנסה) למתן אשראי של עד 200,000 ש"ח המיועד לבניית ממ"ד, שהיתר הבנייה לבנייתו ניתן בהליך מזורז עליו הכריזו פיקוד העורף ומנהל התכנון בעקבות המלחמה.

 

  • מתן אפשרות לקבלת אשראי בשיעבוד דירת מגורים, על-ידי הגדלת שיעור המימון המירבי בהלוואות אלו מ-50% ל-70% מערך הנכס, ובלבד שסכום ההלוואה שמעל שיעור מימון של 50% לא יעלה על 200,000 ש"ח.

קישור להוראה