הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עמלות

יעדים עיקריים

בתאריך, 1.4.14, נכנס לתוקף התיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) – התשס"ח 2008, אשר מחייב את הבנקים לכלול במסגרת השירותים לניהול חשבון עובר ושב המוצעים ללקוחותיהם, את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב. 

עד למועד זה גבו הבנקים עמלה עבור כל פעולה בחשבון עובר ושב, בין אם הפעולה בוצעה על ידי פקיד ובין אם הפעולה בוצעה בערוץ ישיר. בהתאם לכך, התשלום החודשי השתנה מדי חודש בחודשו בהתאמה למספר הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הלקוח.

החל מ-1.4.14, מחויבים הבנקים להציע ללקוחותיהם שיטת תמחור נוספת: מחיר אחד לשירותים הבסיסיים הכרוכים בניהול חשבון העו"ש (מסלול בסיסי או מסלול מורחב).

מסלול בסיסי

כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת, ומחירו מפוקח ואינו יכול לעלות מעבר ל 1- ₪.

מסלול מורחב

כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד

מסלול מורחב פלוס

חלק מהבנקים מציעים, בנוסף, גם מסלול מורחב פלוס הכולל את הפעולות במסלול המורחב ושירותים נוספים ייחודיים לכל בנק.

מחשבון "מסלולי עמלות" יסייע לכם להשוות ולבחור באפשרות המתאימה והזולה ביותר - מסלול בסיסי, מסלול מורחב, או אי הצטרפות למסלול, שמשמעותה חיוב בהתאם לשיטה שהייתה עד כה - תשלום עבור כל פעולה. כמו כן, תוכלו לראות גם מהי עלות ניהול החשבון בכל אחד מהבנקים האחרים. 

חשוב לציין, שכל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת באמצעות מתן הודעה מראש לבנק. השינוי בשיטת החיוב ייכנס לתוקף ב- 1 לחודש שלאחר מועד מסירת ההודעה לבנק (כלומר, הצטרפות למסלול במהלך חודש אפריל, תיכנס לתוקף בתאריך 1.5.22). החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש  שקדם לו. כמו כן, ניתן להצטרף למסלולים באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, המוקד הטלפוני או פנייה לבנקאי בסניף.

בתאריך 6.11.2022, הפיקוח על הבנקים העביר טיוטה ראשונה של עדכון לכללי העמלות  שנועדה לשנות את מנגנון החיוב, כך שהלקוח לא יידרש להצטרף למסלול באופן אקטיבי אלא הבנק יחשב עבורו מהי שיטת התשלום הזולה ביותר מדי חודש, בהתאם לפעולות העו"ש שבוצעו בפועל והתשלום שיגבה מהלקוח יהיה בהתאם.

במטרה לסייע לעסקים קטנים, מקודמים בטיוטה שני צעדים משמעותיים חדשים: הרחבת קבוצת העסקים הקטנים שהתעריפון המוזל יחול עליהם ושינוי ברירת המחדל בצירוף עסק קטן לתעריפון המוזל. בנוסף, כדי להקל על לקוחות עם פעילות בנקאית ענפה, הטיוטה מציעה לעדכן את מסלול העמלות מורחב פלוס.

קישור להודעה לעיתונות ולטיוטה

כיצד פועל המחשבון?

המחשבון מבוסס על מספר הפעולות שמבצע הלקוח במהלך חודש, ועל מחיר המסלולים בבנקים השונים. 
אם אינך יודע מה מספר הפעולות אותן אתה מבצע בחודש, באמצעות פקיד ובאמצעות ערוץ ישיר, תוכל לעיין בדפי החשבון שלך, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק, באמצעות אתר האינטרנט או המוקד הטלפוני.

אלו עמלות כפופות היום לפיקוח מחירים?

 

שם השירות

הערות/שיעור העמלה​

"מסלול בסיסי

מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר. מחיר המסלול הבסיסי המרבי הוגבל ל-10 ש"ח.​

שירות הודעות או התראות​

הכוונה לעמלה שהבנק גובה בגין משלוח הודעות על פיגור בתשלומים, התראות, והודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי. סכום העמלה המרבי נקבע על 5 ש"ח.​

שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון​

סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון הוא 10 ש"ח בחודש​ כאשר הלקוח הוא יחיד או עסק קטן. כאשר הלקוח אינו יחיד או עסק קטן גובה העמלה 20 ש"ח.

פנקס שיקים רגיל​

הכוונה היא לפנקס הצ'קים הנפוץ והמוכר. מחירו של כל צ'ק בפנקס מוגבל ל-36 אג'.​

הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר (לרבות שיעבוד בדרגה שווה) ​

זוהי עמלה שהבנק גובה, בנסיבות בהן עליו לתת הסכמתו בכתב לשעבוד נוסף על הנכס ששועבד לו על ידי הלווה, לטובת בנק אחר. הצורך בשעבוד לטובת בנק אחר עולה , בדרך כלל, כשהלקוח מעוניין ליטול הלוואה נוספת מבנק אחר בשעבוד אותו נכס, או כשהלקוח מעוניין להחליף את ההלוואה שנטל באותו בנק בהלוואה זולה יותר בבנק אחר. גובהה של עמלה זו הוגבל ל - 150 ₪. ​

העברת ניירות ערך לחשבון אחר של אותו לקוח בגוף פיננסי אחר

הכוונה היא למקרים שבהם לקוח מבקש להעביר ניירות ערך מחשבון בבנק אחד לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר. מקרים אלה כוללים גם העברת ניירות ערך מחשבון על שם הלקוח לחשבון משותף שבו הלקוח הוא רק אחד השותפים. סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד השירות יהיה 5 שקלים חדשים, בתוספת החזר ההוצאה ששילם התאגיד הבנקאי לצד שלישי (כגון: בורסה או ברוקר בחו"ל) בשל ביצוע השירות. ​

העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון אותו לקוח ​

הכוונה היא לפעולה של העברה בנקאית של מטבע חוץ מחשבון  לקוח בבנק אחד לחשבונו בבנק אחר. ​

באוגוסט 2022, פרסם הפיקוח על הבנקים להערות הציבור טיוטת צו פיקוח על עמלות עו"ש בסיסיות ובמטרה להקפיא את רמת המחירים הקיימת, לטובת הציבור הרחב.

השירותים בהם יורחב הפיקוח הינם: פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס.

קישור להודעה ולטיוטה

האם בעלי מוגבלויות ואזרחים ותיקים זכאים להטבה בעמלות?

בעלי מוגבלות, (שהציגו לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1994, ולפיו הם סובלים מנכות בשיעור של 40% או יותר), ואזרחים ותיקים זכאים לקבל הנחה בעמלות עובר ושב. ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 הפעולות הראשונות שבוצעו על ידי פקיד, בגין כל אחת מהן תיגבה עמלת ערוץ ישיר בלבד (עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה בהרבה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק). זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב- 1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש, וזאת בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008.

פעולה על-ידי פקיד היא כל פעולה הנעשית ישירות מול הפקיד (בבנק או באמצעות מוקד טלפוני מאויש), וביניהן: הפקדה או משיכה של מזומנים, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק, הפקדת שיק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.

פעולה בערוץ ישיר היא כל פעולה הנעשית שלא מול פקיד בנק, למשל באמצעות האינטרנט, מכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים, הוראת קבע או הרשאה לחיוב החשבון, באפליקציית הבנק בטלפון החכם, או במענה טלפוני ממוחשב וכדומה.

חשוב לזכור, כי החל מה- 01.04.2014, הבנקים חייבים להציע לכל לקוחותיהם מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע מראש עבור מכסה מסוימת של פעולות בחשבון.

החל מה- 26 ביוני, 2016 נדרש התאגיד הבנקאי לצרף אזרחים ותיקים או אדם בעל מוגבלות לשירות מסלולים בסיסי באופן יזום. משמעות הדבר, היא כי התאגידים הבנקאיים נדרשים לסרוק את החשבונות של לקוחותיהם (עד ה- 1 במרץ של השנה העוקבת), אשר הינם אזרחים ותיקים או בעלי מוגבלות, לזהות את אלה שההצטרפות לשירות המסלולים הבסיסי משתלמת עבורם, ולהעבירם למסלול הבסיסי באופן יזום, תוך מתן הודעה על כך.

מומלץ לבדוק את כדאיותם של המסלולים הללו.​ 

עמלות - מה כדאי לדעת ולהשוות

​חשוב שכל לקוח ידע להשוות את מחירי השירותים שהבנקים גובים ממנו בחשבון עובר ושב (במיוחד פעולות שוטפות בחשבון), עלות החזקת כרטיס האשראי, עלות האשראי (בעיקר ריבית) ועוד.
מספר העמלות בשירותים הצרכניים מצומצם, והעמלות הנפוצות (חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי) מרוכזות בתעריפונים מצומצמים על מנת להקל על בדיקה והשוואה. בנוסף שירותים זהים נקראים בשם זהה בכל הבנקים.

שאלות ותשובות

עמלה היא תשלום שגובה הבנק עבור שירות שניתן על ידו. בדרך כלל העמלה קשורה לעלויות ולהוצאות הבנק בביצוע השירות. 

לקוחות יכולים לבחון את מאפייני פעילותם (ובעיקר את פעילותם בחשבון העו"ש) באמצעות בדיקת דפי החשבון מספר חודשים אחורה. באפשרות הלקוח לעיין בדפי חשבון לתקופות קודמות (אשר גם נשלחים אליו בדואר) באמצעות אתר האינטרנט והמכשירים האוטומטים שמעמיד הבנק לרשות לקוחותיו, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק, באמצעות המוקד הטלפוני של כל בנק.

השירותים בחשבון העובר ושב שיש לשים אליהם לב באופן מיוחד הם:

פעולות שוטפות - הן בערוצים הישירים והן פעולות שוטפות הנעשות באמצעות פקיד.
- אם ברשותכם כרטיס למשיכת מזומן או כרטיס מידע שאינכם משתמשים בהם, החזירו אותם לבנק - כך תהיו זכאים לבצע 4 פעולות על ידי פקיד במחיר של פעולות בערוץ ישיר.

- לאחרונה הושקו "מסלולי העמלות" לפיו ניתן לשלם תשלום חודשי קבוע עבור סל של פעולות. בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לכם (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו תשלום על כל פעולה) - הכנסו למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.

עלות מסגרת אשראי - ריבית או עמלת הקצאת אשראי.
עלות כרטיס האשראי - עמלת דמי כרטיס.
להשוואות של עמלות, וכן למחשבונים להשוואת עלויות או לטפסים לביצוע השוואה עצמאית – לחצו כאן​

שים לב לעלות דמי הכרטיס - קיימת עמלה חודשית יחידה עבור כרטיס האשראי - דמי כרטיס. חשוב להשוות את העמלה עבור הכרטיס המוצע בבנק לעמלות שמציעות חברות כרטיסי האשראי עבור כרטיסים המונפקים על ידן ישירות (כרטיסים חוץ בנקאיים). הלקוח אינו מחויב להחזיק בכרטיס האשראי המונפק בבנק, אלא יכול להתקשר ישירות עם כל חברת כרטיסי האשראי, לפי בחירתו.

כאשר לוקחים הלוואת משכנתא יש לשים לב במיוחד לשיעור הריבית - חשוב מאוד להשוות בין שיעורי הריבית עבור ההלוואה שמציעים הבנקים השונים.

לבחון מהן הפעולות השכיחות ביותר שנעשות על ידי הלקוח באמצעות בדיקת דפי החשבון, זיהוי סוג הפעולות המבוצעות בפועל, ובדיקת עלותן.
ניתן להיעזר בטופס ההשוואה, ובמחשבונים.
"מסלולי העמלות" - בחן אפשרות להצטרף למסלול תשלום חודשי קבוע בגין סל פעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר. בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לך (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו תשלום על כל פעולה), ומהם המחירים שמציעים הבנקים השונים -הכנס למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.
לנהל משא ומתן עם הבנק ולדרוש קבלת תנאים טובים יותר.
לבחון את מחירן של פעולות אלה בבנקים אחרים ולבחון את כדאיות המעבר לבנק שמציע תנאים טובים יותר. במסגרת ההשוואה חשוב להביא בחשבון גם את שיעור הריבית שמציע הבנק עבור מסגרת האשראי שבחשבון העו"ש.
ניתן לקבל מהבנק דף מידע המרכז את כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח בבנק, הניתן ללא תשלום פעמים בשנה, ללקוח השוקל את אפשרות המעבר מהבנק לבנק אחר. ​

עמלות - מידע כללי

​כיום, קל לדעת מהי עלותו של השירות הבנקאי, להשוות בין המחירים המוצעים על ידי הבנקים או גופים אחרים הנותנים את אותו השירות ובין מחירי השירותים האלטרנטיביים ולהחליט כיצד לפעול. כך למשל, אפשר לבקש מהבנק בו מנוהל חשבונכם לקבל תנאים טובים יותר, או במקרה הצורך, אף לעבור לבנק אחר, בו משתלם יותר עבורכם לנהל את החשבון.
צרכנות נבונה בתחום הבנקאות, כבתחומים אחרים, תסייע לשיפור התנאים המוצעים ללקוחות.

שאלות ותשובות

כל פעולה הנעשית שלא באמצעות פקיד בנק, באמצעות האינטרנט, באמצעות מכשיר אוטומטי, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.

בפעולות אלו נכללים: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, חיוב בכרטיס אשראי, הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, העברה או הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר, שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש), משיכת שיק, הפקדת שיק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים) (גם באמצעות תיבת שירות) וחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.

דוגמאות לפעולות המבוצעות בערוץ ישיר:

1. זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
תקבול לחשבון שהגיע מבנק אחר בישראל באמצעות המסלקה הבין-בנקאית. מדובר בהעברה ממוחשבת של תשלומי משכורת ותשלומים אחרים מחשבון המשלם לחשבון הבנק של הלקוח. לדוגמא, העברת משכורת באמצעות מס"ב, החזר ממס ההכנסה או ביטוח לאומי וכדומה.

2. חיוב בכרטיס אשראי
חיוב של פעם בחודש, בגין כל הפעולות שבוצעו באמצעות כרטיס האשראי במהלך החודש.
כך לדוגמא, אם קבעתי את יום החיוב של חברת האשראי ב- 2 בחודש, ואנחנו נמצאים במהלך חודש יולי, הרי שב- 2 באוגוסט יופיע בחשבון הבנק שלי חיוב של חברת האשראי (ויזה, ישראכרט וכו'), עבור כל הרכישות שביצעתי באמצעות כרטיס האשראי במהלך חודש יולי. החיוב יופיע כחיוב חד פעמי בחשבון הבנק שלי, גם אם ביצעתי מספר רב של רכישות באמצעות כרטיס האשראי במהלך החודש. בגין החיוב בחשבון הבנק ב- 2 באוגוסט, אחויב, לפיכך, בעמלת אחת בגין פעולה בערוץ ישיר.
הבהרה חשובה: אם בוצעו פעולות במט"ח, בהתאם להסכם עם הלקוח, החיוב מתבצע לעיתים אף לפני מועד החיוב החודשי הקבוע ביום מסוים.

3. חיוב בגין שאילתת מידע
שאילתת מידע הנה בקשה למידע הנעשית במכשיר המוצב בבנק או מחוצה לו. למשל, בקשה לבירור יתרה נוכחית, או בקשה לבירור התנועה האחרונה שנקלטה בחשבון הבנק של הלקוח. החיוב בעמלה ייעשה החל מהשאילתה השביעית במהלך חודש ואילך (כלומר, כולל השאילתה השביעית).
לדוגמא, במהלך חודש יולי יש באפשרותי לברר את היתרה הנוכחית שלי בבנק 6 פעמים ללא כל חיוב בעמלה, אולם אם במהלך יולי אמשיך לבדוק את היתרה (באמצעות שאילתת המידע) פעמיים נוספות, הרי שאחויב בשתי עמלות בערוץ ישיר.
ספירת כמות השאילתות "תתאפס" מחדש בחודש אוגוסט, כך שאם ב- 1 באוגוסט אבדוק במכשיר האוטומטי (הכספומט) שבבנק את יתרתי, הרי שלא אחויב בגין שאילתה ראשונה זו של חודש אוגוסט.

4. הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
שיק אותו מפקיד הלקוח לחשבונו. במידה והופקד השיק בתיבת שירות ישלם הלקוח לפי עמלת "פעולה בערוץ ישיר". במידה והופקד באמצעות בנקאי בסניף יחויב ע"פ "עמלת פעולה על ידי פקיד".
מדובר בהפקדה של שיק אחד ועד 20 שיקים בתיבת השירות. כלומר, לקוח יכול להפקיד באמצעות תיבת השירות (באמצעות מעטפת הפקדה) עד 20 שיקים בבת אחת, ולהיות מחויב בעמלת פעולה בערוץ ישיר אחת.

5. חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
הרשאה שנתן הלקוח למוטב כלשהו לחייב חשבונו כגון: תשלום חשמל או תשלום לקופ"ח, תשלום לחברה הסלולרית או לחברת הכבלים.
גובה החיוב החודשי יכול להשתנות מחודש לחודש בהתאם לשירותים אותם קיבל הלקוח מהגוף לו נתן הרשאה לחייב חשבונו.

כל פעולה הנעשית ישירות מול פקיד בנק, פנים מול פנים או באמצעות מוקד טלפוני מאויש. בפעולות אלו נכללים-הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי), הפקדת שיק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.

דוגמאות לפעולות המבוצעות על ידי פקיד:

1. הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
כאשר לקוח מבקש לקבל מפקיד הבנק, מידע מודפס אודות פעולות שבוצעו בחשבונו, לדוגמא, פירוט דף חשבון אחרון, או פירוט דף חשבון קודם.

2. הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
האם הפקדה של 18 שיקים אצל פקיד נחשבת להפקדה אחת? כן, מדובר בהפקדה של שיק אחד ועד 20 שיקים אצל פקיד הבנק במהלך "ביקור" אחד אצל פקיד הבנק. כלומר, לקוח יכול להגיע לבנק ולהפקיד שיק אחד/שניים... 20 שיקים במחיר של פעולה אחת על ידי פקיד.

3. תשלום שובר
שובר תשלום הינו טופס מודפס המלווה תשלום והמציין איזה חשבון או חוב הוא מכסה. לדוגמא, שובר לתשלום חשבון חשמל, או חשבון ארנונה, וכן שוברים לתשלום לגני ילדים ולבתי ספר הנשלחים מטעם העירייה. ​

תעריפון העמלות המלא הוא רשימה אחידה וברורה של השירותים בגינם רשאים הבנקים לגבות עמלות כפי שנקבע והוסדר בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008. תעריפון העמלות המלא חל על כל לקוח "יחיד" ועל כל תאגיד שהוא "עסק קטן" עם היקף פעילות של עד 5 מיליון שקלים חדשים בשנה. על הבנקים לאפשר ללקוחותיהם לעיין בתעריפון המלא בסניפיהם ובאתר האינטרנט שלהם. ​

בנקים מציעים שירותים רבים, אולם מרבית הצרכנים משתמשים במספר מצומצם בלבד של שירותים בנקאיים שכיחים. אלה רוכזו בתעריפונים המצומצמים בשלושה נושאים מרכזיים: חשבון עו"ש, משכנתאות, וכרטיסי אשראי. התעריפונים המצומצמים נגזרים מתעריפון העמלות המלא.
התעריפונים המצומצמים זמינים ללקוחות בסניפי הבנק, באתר האינטרנט של הבנק ובמכשירים האוטומטים שהבנק מעמיד לרשות לקוחותיו. הלקוח יקבל מהבנק את התעריפון המצומצם בסמוך לקבלת אותו שירות.

הסמכות העיקרית שניתנה, היא קביעת רשימה אחידה וברורה של שירותים בנקאיים עבורם רשאים התאגידים הבנקאיים לגבות עמלות. בנוסף לכך, ניתנה לבנק ישראל הסמכות להתערב במחירי השירותים הבנקאיים (בהתקיים העילות הקבועות בחוק), וכן לפרסם השוואות לציבור במטרה לעודד את התחרות במערכת הבנקאית.

ביום 1.1.2013 נכנס לתוקף תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות)​ התשס"ח-2008. במסגרת התיקון בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות, הוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך, בוטלו עמלות נוספות למשקי הבית ולעסקים קטנים וננקטו צעדים שונים.

להודעת המפקח על הבנקים, המתייחסת לפרטי התיקון

 

שם השירות הערות/שיעור העמלה

"מסלול בסיסי"​​

מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר. מחיר המסלול הבסיסי המירבי הוגבל ל-10 ש"ח.​

למידע נוסף על "מסלולי העמלות"

שירות הודעות או התראות הכוונה לעמלה שהבנק גובה בגין משלוח הודעות על פיגור בתשלומים, התראות, והודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי. סכום העמלה המרבי נקבע על 5 ש"ח.​
שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון סכום העמלה המירבי שניתן לגבות בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון הוא 10 ש"ח בחודש​ כאשר הלקוח הוא יחיד או עסק קטן. כאשר הלקוח אינו יחיד או עסק קטן גובה העמלה 20 ש"ח.
פנקס שיקים רגיל הכוונה היא לפנקס הצ'קים הנפוץ והמוכר. מחירו של כל צ'ק בפנקס מוגבל ל-36 אג'. ​
הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר (לרבות שיעבוד בדרגה שווה)  זוהי עמלה שהבנק גובה, בנסיבות בהן עליו לתת הסכמתו בכתב לשעבוד נוסף על הנכס ששועבד לו על ידי הלווה, לטובת בנק אחר. הצורך בשעבוד לטובת בנק אחר עולה , בדרך כלל, כשהלקוח מעוניין ליטול הלוואה נוספת מבנק אחר בשעבוד אותו נכס, או כשהלקוח מעוניין להחליף את ההלוואה שנטל באותו בנק בהלוואה זולה יותר בבנק אחר. גובהה של עמלה זו הוגבל ל - 150 ₪. ​
העברת ניירות ערך לחשבון אחר של אותו לקוח בגוף פיננסי אחר הכוונה היא למקרים שבהם לקוח מבקש להעביר ניירות ערך מחשבון בבנק אחד לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר. מקרים אלה כוללים גם העברת ניירות ערך מחשבון על שם הלקוח לחשבון משותף שבו הלקוח הוא רק אחד השותפים. סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד השירות יהיה 5 שקלים חדשים, בתוספת החזר ההוצאה ששילם התאגיד הבנקאי לצד שלישי (כגון: בורסה או ברוקר בחו"ל) בשל ביצוע השירות. ​
העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון אותו לקוח  הכוונה היא לפעולה של העברה בנקאית של מטבע חוץ מחשבון  לקוח בבנק אחד לחשבונו בבנק אחר. ​

 ​

​בעלי מוגבלות (שהציגו לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1994, ולפיו הם סובלים מנכות בשיעור של 40% או יותר) ואזרחים ותיקים זכאים לקבל הנחה בעמלות עובר ושב. ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 הפעולות הראשונות שבוצעו על ידי פקיד, בגין כל אחת מהן תיגבה עמלת ערוץ ישיר בלבד (עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה בהרבה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק). זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב- 1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש, וזאת בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008.

פעולה על-ידי פקיד היא כל פעולה הנעשית ישירות מול הפקיד (בבנק או באמצעות מוקד טלפוני מאויש), וביניהן: הפקדה או משיכה של מזומנים, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק, הפקדת שיק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.

פעולה בערוץ ישיר היא כל פעולה הנעשית שלא מול פקיד בנק, למשל באמצעות האינטרנט, מכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים, הוראת קבע או הרשאה לחיוב החשבון, באפליקציית הבנק בטלפון החכם, או במענה טלפוני ממוחשב וכדומה.

חשוב לזכור, כי החל מה- 01.04.2014, הבנקים בישראל חייבים להציע לכל לקוחותיהם מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע מראש עבור מכסה מסוימת של פעולות בחשבון.

עוד יוסבר, כי החל מה- 26 ביוני, 2016 נדרש התאגיד הבנקאי לצרף אזרחים ותיקים או אדם בעל מוגבלות לשירות מסלולים בסיסי באופן יזום. משמעות הדבר, היא כי התאגידים הבנקאיים נדרשים לסרוק את החשבונות של לקוחותיהם (עד ה- 1 במרץ של השנה העוקבת), אשר הינם אזרחים ותיקים או בעלי מוגבלות, לזהות את אלה שההצטרפות לשירות המסלולים הבסיסי משתלמת עבורם, ולהעבירם למסלול הבסיסי באופן יזום, תוך מתן הודעה על כך.

מומלץ לבדוק את כדאיותם של המסלולים הללו.​