הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדיניות

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מידע נוסף
מסמכי בקשה לרישיון בנק 03/06/2018
תחומי פעולה ועיסוקים מותרים של סולקים 29/11/2022
קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי 11/07/2013
קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי 29/05/2018
היתרי החזקה בבנקים ובסולקים לגופים המנהלים כספי לקוחות 21/07/2019
מסמך משותף למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון בביטוח וחיסכון בעניין עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוח ולהחזיק אמצעי שליטה בגופים מפוקחים 11/07/2013
הנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום חוק עקרונות האסדרה , 2021-התשפ"ב 27/12/2022
מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור 26/07/2022
עקרונות לביזור גרעין שליטה בבנק 11/07/2013
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024