הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא:

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 12/01/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: