הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן רישיון בנק ורישיון סולק

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 מסמיך את נגיד בנק ישראל לתת רישיון לתאגיד בנקאי או לסולק, לאחר התייעצות בוועדת רישיונות.

החוק גם קובע שבמתן רישיון, יש להביא בחשבון את השיקולים הבאים:

  • תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה.
  • התאמתם של בעלי אמצעי השליטה, הדירקטורים והמנהלים לתפקידם.
  • התרומה של הרישיון לתחרות בשוק ההון, לתחרות במערכת הבנקאית ולרמת השירותים בה.
  • המדיניות הכלכלית של הממשלה.
  • טובת הציבור.
  • לגבי בנק חוץ – הדדיות בדבר רישוי תאגידים בנקאיים בין ישראל לבין המדינה שבה מרכז עסקיו של המבקש.

במסגרת זו הפיקוח על הבנקים מלווה ומסייע לגוף המבקש בתהליך הרישוי ובודק את הבקשה לקבלת רישיון, לרבות בעלי השליטה וההחזקה, מבנה ההחזקות, התכנית העסקית והטכנולוגיה, ומוודא שהגוף המבקש עומד באבני הדרך הנדרשות לקבלת הרישיון.

יומן מסע בהקמת הבנק הדיגיטלי הראשון

הגשת בקשה לרישיון בנק

כדי להקים בנק יש לפנות ליחידת הרישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנקים ולהגיש בקשה לרישיון בנק. את מסמכי הבקשה לרישיון בנק ניתן למצוא בלינק הבא

ליצירת קשר עם יחידת רישוי ובנקים חדשים, ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני:

תובנות בנוגע להקמת בנק חדש בישראל

לשנות את הדף לתצוגה של רכיבי תוכן מדף מידע וחינוך פיננסי.

אחרי שהשו"ש יוצא, להכניס בדף רישוי את 6 הרכיבים עם התמונות הנלוות של הילה בקובץ וורד.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023