הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

שם החוזר

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 04/05/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2305
תחום:
נושא: