הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קשרים בינלאומיים

היחידה לקשרים בינלאומיים

היחידה לקשרים בינלאומיים הינה יחידת סמך הכפופה ישירות למפקח על הבנקים והיא פועלת לשיפור ההבנה והיכולות הפיקוחיות ולשילוב ראיה צופה פני עתיד בתהליך קביעת המדיניות הפיקוחית. היחידה אמונה על יצירת שיתופי פעולה עם גופים בינלאומיים ועם רשויות פיקוח פיננסי מקבילות בעולם וכן על זיהוי וניתוח של מגמות והתפתחויות בבנקאות העולמית שעשויה להיות להן השפעה על מערכת הבנקאות הישראלית. במסגרת זו היחידה מרכזת את הטיפול בקשרי Home-Host עם רשויות פיקוח זרות, בהתאם להמלצות של ועדת באזל, וכמתחייב מההסכמים הפורמליים שנחתמו עם רשויות אלה; מייצגת את הפיקוח על הבנקים בפורומים של גופים בין-לאומיים; פועלת להגברת השקיפות של עבודת הפיקוח מול הציבור והקהילה הפיננסית הגלובלית; מקיימת קשרים עם חברות דירוג מקומיות ובינלאומיות; מייצגת את עמדת הפיקוח בפגישות עבודה מקצועיות מול גורמים שונים  ותומכת בעבודת הפיקוח ובהתוויית המדיניות הפיקוחית על ידי סקירה של  ספרות מקצועית; מעקב אחר פרסומים של גופים בינלאומיים; בחינה של התפתחויות ושינויים בבנקאות העולמית ובחינה של פרקטיקות מיטביות הנהוגות על ידי רגולטורים פיננסיים מובילים בעולם. בנוסף, ראש תחום הייעוץ היא חברה מן המניין בוועדת ההיגוי של הועדה ליציבות פיננסית.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/05/2024