הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עיצומים כספיים ותיקון ליקויים רוחביים

עיצומים כספיים בנושאים צרכניים

המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים עיצום כספי בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק. הפיקוח על הבנקים רואה בעיצום כספי כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות צרכניות בכלל המערכת הבנקאית.

להלן ריכוז הודעות לעיתונות שפורסמו בנושא עיצומים כספיים בנושאי צרכנות שהוטל על התאגידים הבנקאיים.

תיקון ליקויים רוחביים והחזרים לקבוצת לקוחות

הפיקוח על הבנקים מאתר ליקויים רוחביים במערכת הבנקאית מתוך המידע המתקבל מתלונות לקוחות וכן מבדיקות יזומות המבוצעות באופן שוטף. במקרים בהם נמצא ליקוי רוחבי פועל הפיקוח למתן הוראות לתיקון הליקוי לרבות באמצעות דרישה כי התאגיד הבנקאי יפעל לזיכוי כספי של קבוצת לקוחות רלוונטית. 

להלן ריכוז הודעות לעיתונות שפורסמו בנושא תיקון ליקויים רוחביים והחזרים לקבוצת לקוחות.

עיצומים כספיים בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים, על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2.26 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.

להלן ריכוז הודעות לעיתונות שפורסמו בנושא עיצומים כספיים בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור שהוטלו על התאגידים הבנקאיים.

קנסות אזרחיים בגין הפרת הוראות חוק הבנקאות (רישוי)

המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים קנס אזרחי בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. קנס אזרחי מתייחס להפרות המוגדרות כעבירה פלילית והוא מוצע במקביל לאפשרות לנקיטת הליכים פליליים, האמורים להינקט רק במקרים חמורים יותר של הפרת אותן הוראות. הפיקוח על הבנקים רואה בקנס אזרחי, בדומה לעיצומים כספיים בנושאים אחרים, כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות חוק זה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/06/2024