הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

מספר שו"ת

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 21/02/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: