הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עיצומים כספיים ותיקון ליקויים רוחביים

עיצומים כספיים בנושאים צרכניים

המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים עיצום כספי בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק. הפיקוח על הבנקים רואה בעיצום כספי כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות צרכניות בכלל המערכת הבנקאית.

להלן ריכוז הודעות לעיתונות שפורסמו בנושא עיצומים כספיים בנושאי צרכנות שהוטל על התאגידים הבנקאיים.

תיקון ליקויים רוחביים והחזרים לקבוצת לקוחות

הפיקוח על הבנקים מאתר ליקויים רוחביים במערכת הבנקאית מתוך המידע המתקבל מתלונות לקוחות וכן מבדיקות יזומות המבוצעות באופן שוטף. במקרים בהם נמצא ליקוי רוחבי פועל הפיקוח למתן הוראות לתיקון הליקוי לרבות באמצעות דרישה כי התאגיד הבנקאי יפעל לזיכוי כספי של קבוצת לקוחות רלוונטית. 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/01/2023