הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

מסמך מדיניות בנושא

קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 11/07/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022