הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

מספר חוזר:

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

תאריך פרסום: 13/12/2004
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2150
תחום:
נושא: