הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמת הוראת סיכון תפעולי להוראות הדיווח לציבור בעניין מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי

מספר חוזר:

התאמת הוראת סיכון תפעולי להוראות הדיווח לציבור בעניין מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 09/07/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2341
תחום:
נושא: