הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות

מספר חוזר:

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות

תאריך פרסום: 10/06/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2469
תחום:
נושא: